Fra pio­ner til pa­ria

Hi­sto­ri­en om top­for­ske­ren, der blev aids-be­na­eg­ter og fik men­ne­ske­liv på samvit­tig­he­den, er be­ret­nin­gen om, hvor­dan sund vi­den­ska­be­lig skep­sis kan bli­ve til an­ti-vi­den­skab.

Weekendavisen - - Ideer - Af LO­NE FRANK

Alt teg­ne­de så lyst for Pe­ter Du­es­berg den­gang i 1980er­ne. Det var ik­ke blot lyk­ke­des den tysk­fød­te mo­le­kyla­er­bi­o­log at ero­bre sig en fast stil­ling på et ame­ri­kansk eli­te­u­ni­ver­si­tet, han hav­de og­så skabt sig et ry som lidt af en guld­dreng i virus­forsk­nin­gen. I 1970 var han med til at op­da­ge det før­ste virus, som kun­ne for­år­sa­ge kra­eft, og ti år se­ne­re delt­og han i kort­la­eg­nin­gen af den ge­ne­ti­ske struk­tur af så­kald­te re­tro­virus. Med op­sigtsva­ek­ken­de op­da­gel­ser og tun­ge for­sker­pri­ser i ryg­gen kun­ne han ny­de ud­sig­ten til en støt sti­gen­de kar­ri­e­re­kur­ve, og som 49-årig var han ne­top ble­vet valgt ind i det pre­sti­ge­fyld­te Na­tio­nal Aca­de­my of Sci­en­ces. Men så kom der en mystisk ny epi­de­mi i vej­en. Og med den en fiks idé, der bed sig fast.

I dag sid­der den 81-åri­ge Pe­ter Du­es­berg sta­dig i sit la­bo­ra­to­ri­um på Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, Ber­ke­ley, men hvor der en­gang var fyldt med stu­de­ren­de, er han nu stort set ale­ne. Bort­set fra ko­nen Si­grid, som hja­el­per til. Forsk­nings­be­vil­lin­ger­ne er for la­engst tør­ret ind, og nu sam­les der ind til de lø­ben­de ud­gif­ter blandt til­ha­en­ge­re på net­tet. Det frem­går af Du­es­bergs hjem­mesi­de, at han for­trins­vis be­ska­ef­ti­ger sig med kra­eft, men ne­derst på si­den fin­des der og­så en en­kelt re­fe­ren­ce til forsk­ning i viro­lo­gi.

Som tek­sten si­ger: »En grun­dig ana­ly­se af

FOTO: GETTY IMAGES

Pe­ter Du­es­berg i sit la­bo­ra­to­ri­um i 1985, da han sta­dig var en respek­te­ret mi­kro­bi­o­log på Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, Ber­ke­ley i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.