D-vi­ta­min ÁRSSHU

Weekendavisen - - Ideer -

En stri­be stu­di­er vi­ser, at pa­tien­ter med neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve li­del­ser som mul­tipel sk­lero­se, Par­kin­sons syg­dom og Alzhei­mers ty­pisk har la­ve­re kon­cen­tra­tio­ner af D-vi­ta­min sam­men­lig­net med ra­ske per­so­ner. Op­da­gel­sen har gi­vet an­led­ning til en hy­po­te­se om, at til­førs­len af D-vi­ta­min ha­em­mer ud­vik­lin­gen af dis­se syg­dom­me.

Nu har for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Adelai­de i Au­stra­li­en fo­re­ta­get en sy­ste­ma­tisk gen­nem­gang af me­re end 70 pra­e­kli­ni­ske og kli­ni­ske stu­di­er af D-vi­ta­mins rol­le i for­bin­del­se med en bred vif­te af neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve li­del­ser, og der er desva­er­re dår­ligt nyt. Så­le­des fin­der for­sker­ne in­gen be­vi­ser på, at øget ind­tag af D-vi­ta­min skul­le brem­se ud­vik­lin­gen af de på­ga­el­den­de hjer­ne­li­del­ser.

La­e­ger­ne bag me­tastu­di­et fin­der hel­ler in­gen in­di­ka­tio­ner på, at re­la­tivt hø­je ni­veau­er af D-vi­ta­min be­skyt­ter ra­ske in­di­vi­der mod at ud­vik­le neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve syg­dom­me i før­ste om­gang. klo

Nut­ri­tio­nal Neu­rosci­en­ce, 10. juli

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.