En kro­ne spa­ret ...

Weekendavisen - - Ideer -

Lisbeth Has­ling Nor­dens Plads 4 2000 Fre­de­riks­berg

Ar­tik­len »Et øm­tå­le­ligt reg­ne­styk­ke« den 6. juli er tan­ke­va­ek­ken­de. Mens jeg ven­ter ved kas­sen i su­per­mar­ke­det, ta­en­ker jeg på de na­evn­te øko­no­mi­ske ana­ly­ser og ud­fø­rer selv en skit­se til en ana­ly­se. Ved kas­sen sid­der en ung pi­ge, som for et par år si­den kom til Dan­mark som flygt­ning. Hav­de hun i ste­det for at va­e­re flygt­ning va­e­ret min dat­ter, hav­de sam­fun­det først haft ud­gif­ter til la­e­ge, jor­de­mo­der og fød­sels­for­be­re­del­se, der­na­est til sel­ve føds­len og min bar­selsor­lov. Så kom godt fem år med det of­fent­li­ges an­del af pri­sen på vug­ge­stue og bør­ne­ha­ve plus tre år i SFO. Som min dat­ter hav­de hun brugt ti års sko­le­gang på at kom­me der­til, hvor hun nu er. Der vil­le i den pe­ri­o­de ha­ve va­e­ret min­dre ud­gif­ter til blandt an­det la­e­ge og det of­fent­li­ges an­del af of­fent­lig trans­port. Un­der­vejs vil­le jeg ha­ve få­et bør­ne­tilskud til hen­de, som en­lig for­sør­ger for­hø­jet til­skud, og de sid­ste par år vil­le hun ha­ve få­et SU. Pi­gen ved kas­sen har få­et start­hja­elp og so­ci­al­rå­d­gi­ver­bi­stand og har gå­et på sprog­sko­le i et par år. Så ud fra et for­sig­tigt skøn står hun ved sin ind­tra­e­den på ar­bejds­mar­ke­det med et over­skud/ spa­re­de ud­gif­ter for det dan­ske sam­fund på om­kring en mil­li­on kro­ner. Og hun er kvik. Hun skal nok få ta­get en ud­dan­nel­se, der med ti­den bå­de vil be­ta­le ud­dan­nel­sen og ka­ste en del me­re af sig i skat end det, hun nu bi­dra­ger med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.