Krum­bø­jet

Weekendavisen - - Ideer -

Sø­ren Voigt Fin­lands­vej 34 5500 Mid­del­fart

I Ide­er den 29. ju­ni om­ta­les fyl­digt en bog (San­der L. Gil­man: Stand Up Straight! A Hi­story of Pos­tu­re). Em­net er ide­er­ne om­kring den ret­te kro­ps­hold­ning i den så­kaldt ve­st­li­ge ci­vi­li­sa­tion: Krop­pens yd­re frem­tra­e­del­ses­form set som af­spej­len­de for, hvad der sker ind­ven­digt. Det op­rej­ste, ran­ke og frie men­ne­ske der kom­mer ta­et­te­re på Gud; el­ler det krum­bø­je­de un­der­men­ne­ske som sla­ven, der helst skul­le va­e­re del­vis kry­ben­de; el­ler som bon­den og ar­bej­de­ren med hold­nin­gen øde­lagt af ar­bej­dets tyng­de, men alt­så og­så af­spej­len­de de­res la­ve­re na­tur.

Om­ta­len slut­ter: »Men­ne­sket er et krum­bø­jet trae« – vist nog­le me­re end an­dre. Den ud­talt krum­me øv­re ryg for ek­sem­pel Scheu­er­manns syg­dom, der en­gang kun­ne va­e­re an­led­ning til kas­sa­tion fra mi­li­ta­ertje­ne­ste, kan må­ske i dag ses som en evo­lu­tio­na­er for­del. Ser man sig om­kring i by­bil­le­det, er for­over­bøj­ning ud­bredt: Utal­li­ge fa­er­des med blik­ket sa­en­ket mod mo­bi­le hånd­bår­ne »gad­gets«. Er nu de krum­bø­je­de den nye ver­dens frie men­ne­sker i na­er­mest per­ma­nent kon­takt med alt og al­le uden for na­tur­lig syns- og hø­re­af­stand? El­ler er de den nye ver­dens (selv)un­der­ku­e­de sla­ver?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.