R Ra­ket­mo­tor

Weekendavisen - - Faktisk -

P120C er ver­dens stør­ste ra­ket­mo­tor til fast bra­end­stof, og i den­ne uge skul­le den fy­res op for før­ste gang. Den slags af­prøv­nin­ger fin­der sted i Eu­ro­pas rum­havn i Fransk Gu­i­a­na på nor­døst­ky­sten af Sy­da­me­ri­ka. På bil­le­det er den prop­pet med 145 tons fast bra­end­stof og bli­ver for...sig...tigt!... kørt hen til Test-byg­nin­gen til ven­stre i bil­le­det. Top­far­ten er 3,7 ki­lo­me­ter i ti­men, så du kan spad­se­re hur­ti­ge­re ved si­den af, hvis det skul­le va­e­re.

Ef­ter kø­re­tu­ren blev mo­to­ren, der er om­trent så høj som et fi­re­e­ta­gers hus, spa­endt fast lodret i den hø­je byg­ning. De 145 tons bra­end­stof i den 3,4 me­ter bre­de og 13,5 me­ter hø­je ra­ket­mo­tor fut­ter af på li­ge godt to mi­nut­ter, når det bli­ver an­ta­endt. Så der er sma­ek på, når den først går i gang. P120C skal bru­ges i den eu­ro­pa­ei­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion ESAs frem­ti­di­ge ra­ket­ter, de sto­re Ari­a­ne 6 og den min­dre Ve­ga-C, der skal løf­te sa­tel­lit­ter ud i rum­met. På Ari­a­ne 6 vil op til fi­re af de gi­gan­ti­ske mo­to­rer kun­ne bli­ve mon­te­ret sam­ti­dig. Te­sten var end­nu ik­ke be­gyndt ved re­dak­tio­nens slut­ning. For­hå­bent­lig vir­ker mo­to­ren, som den skal. Dan­mark er med i ESA. Så det er og­så din ra­ket­mo­tor. Henrik Praetorius

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.