Tur­bo på tram­po­li­nen

Weekendavisen - - Faktisk - Af JAN­NIE SCHJØDT KOLD

Der er pail­let­ter, glim­mer og arm­kra­ef­ter ud over det sa­ed­van­li­ge, når Flying Su­per­kids hol­der show. Det fo­re­går i et cir­ku­stelt, som er slå­et op af en telt­me­ster, der hed­der Jim­my. Flying Su­per­kids er en fa­mi­lie, og her er vi på for­navn med al­le.

Snart kom­mer Lars God­ber­sen på ba­nen. Han er koreo­graf og va­ert på showet. Hans hu­mor er on­kel­ag­tig, men jeg til­gi­ver ham, for han vil ba­re ger­ne ha­ve, at vi skal klap­pe ad ’hans’ børn. Fle­re af dem kan vi gen­ken­de fra sid­ste års show. Som No­ah, der im­po­ne­rer ved at hop­pe ned fra en bal­kon, la­ve en bag­la­ens salto på vej­en, lan­de på en tram­po­lin og der­ef­ter la­ve to bag­la­ens salt­o­er i streg. En pi­ge kan ha­ve 100 hu­la­hop­rin­ge om­kring sig og al­li­ge­vel stå op­rejst. Man kan ik­ke se hen­de for ba­re neon­far­ver.

»Sygt nok,« si­ger Ma­ri­ka på ni år. Man­ge af num­re­ne er uden voks­ne i ma­ne­gen. De sto­re børn hja­el­per de min­dre, og der er no­get ved dis­se ker­nes­un­de, char­me­ren­de gym­na­ster, der får mig til at va­e­re ta­et på at tu­de. De lig­ner no­gen, der sy­nes, det er sjovt at stå på ha­en­der i uri­me­ligt lang tid. De hep­per på hin­an­den og får os til at tram­pe i cir­kus­gul­vet. Det går og­så rent hjem hos mig, at bør­ne­ne ta­ger paryk og tyk­ke ju­le­ma­ver på og le­ger voks­ne, der skal til tram­po­lin-fit­ness.

Men glansnum­me­ret er og bli­ver, når de man­ge børn og un­ge va­el­ter ind fra al­le si­der og sprin­ger over hen­holds­vis fyr­va­er­ke­ri, et kla­ver og fem-seks an­dre børn, der står på ha­en­der. Lars God­ber­sen sid­der klar i sit jak­kesa­et og gi­ver be­ske­der ind i sit ur, som må va­e­re en te­le­fon. Han er en slags gym­na­stik­kens Ja­mes Bond. Med en hånd i ryg­gen støt­ter han de børn, der har brug for det, ka­ster en­kel­te vi­de­re op i luf­ten, som var han en le­ven­de tram­po­lin, og rå­ber »jaaa!« til dem al­le, når det lyk­kes. Det er den slags en­ga­ge­ment, der smit­ter.

An­dre de­le af showet er let­te­re at glem­me igen, og der er og­så et par gen­gan­ge­re fra sid­ste år. Ik­ke at det gør no­get. Børn, der går på ha­en­der op og ned ad en trap­pe, er al­drig tra­els. Må­ske er det, for­di man ik­ke kan la­de va­e­re med at sam­men­lig­ne: Kun­ne jeg gø­re det dér? Alt­så hvis jeg tra­e­ne­de?

Uden for tel­tet er der en KIA Fa­mily Park, hvor man kan te­ste sin egen styr­ke, la­ve hånd­stand og hop­pe hå­be­fuldt på tram­po­lin. Og al­le lan­dets ha­ve­tram­po­lin-un­ger vil prø­ve selv. Ik­ke mindst i pau­sen i det to ti­mer lan­ge show.

På et tids­punkt hi­ver bør­ne­ne en far med op på sce­nen. Han kan la­ve arm­bøj­nin­ger, men da han skal stå på ha­en­der, må der for­sta­er­k­ning til. Vir­ke­lig­he­den kan va­e­re hård nog­le gan­ge.

Flying Su­per­kids. Op­tra­e­der i Kø­ben­havn og Aal­borg i juli og au­gust. Bil­let­ter 225-310 kr. Showet va­rer to ti­mer med 20 mi­nut­ters pau­se. www.flyings­u­per­kids.dk

FOTO: FRA FO­RE­STIL­LIN­GEN

I man­ge af num­re­ne er der kun børn og in­gen voks­ne i ma­ne­gen. Og det bed­ste er, når de al­le kom­mer va­el­ten­de og sprin­gen­de ind fra al­le si­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.