Kon­rad på sa­gen

Weekendavisen - - Faktisk - LAYOUT: PERNILLE KLEINERT

Kon­rad el­sker at hol­de fe­rie i de var­me lan­de og hyg­ge sig på stran­den da­gen lang. Så det er surt, at hans fora­el­dre har valgt at kø­be et gam­melt hus, de skal bru­ge fe­ri­en på at sa­et­te i stand. Kon­rad bli­ver sendt på dansk som­mer­hus­fe­rie hos sin sa­e­re far­mor, der vist­nok har be­gra­vet po­st­bud­det un­der ro­sen­bu­sken, for­di han var ir­ri­te­ren­de, men ud­ma­er­ket som gød­ning. Hun er i hvert fald ik­ke ban­ge for at ta­ge fu­sen på Kon­rad. Far­mor er imid­ler­tid ik­ke det ene­ste sa­e­re men­ne­ske i om­rå­det. En gam­mel fi­sker er for­s­vun­det, og spørgs­må­let er nu, om Kon­rad og hans nye ven Emil kan lø­se myste­ri­et, el­ler om de og­så en­der i en kom­post­kva­ern ...

Kon­rad og som­mer­myste­ri­et er en klas­sisk bør­ne­kri­mi om to dren­ge, der kom­mer på spo­ret af en lys­sky af­fa­e­re. De skal fin­de sam­men­ha­en­gen mel­lem en for­s­vun­den fi­sker, en sort Pors­che og et hem­me­ligt rum på et ned­lagt bør­ne­hjem. Yder­li­ge­re skal de over­be­vi­se de voks­ne om, at myste­ri­et ik­ke ba­re er no­get, de har fun­det på. Bo­gen er spra­eng­fyldt af tja­e­resort hu­mor og dren­ge­stre­ger af den slags, hvor man ryster på ho­ve­d­et og gna­ek­ker ondt, når dren­ge­nes over­mod og dum­dri­stig­hed ram­mer dem li­ge i nak­ken. Hel­dig­vis har Kon­rad og Emil hjer­tet på ret­te sted og ho­ve­d­et skru­et or­dent­ligt på, så man til­gi­ver dem og ny­der som­mer­myste­ri­et i ful­de drag.

Emil Bli­ch­feldt

Kon­rad og som­mer­myste­ri­et. Lars Bø­ge­holdt Pe­der­sen. Pron­to. 152 si­der. 399,95 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.