Til­deland

Weekendavisen - - Faktisk - KORREKTUR: LOUISE LUNDBERG CLAESEN

Hjem­me hos Til­de lig­ner stu­en no­get, der er løgn. Til­des far har få­et den idé at ma­le al­le va­eg­ge­ne som en over­ra­skel­se til Til­des mor. Hun har få­et et nyt job i Aar­hus og er va­ek det me­ste af ugen. Til­de er 13 år, lidt ban­ge for, at hen­des mor bli­ver i Aar­hus for al­tid, og en smu­le fo­rel­sket i Isak, den pa­e­ne­ste dreng på sko­len. Hvis man spør­ger Til­de alt­så. Det er Til­de selv, der forta­el­ler hi­sto­ri­en, og det gør hun ty­pisk så­dan her:

»Hvad får man, hvis man ta­ger 20 te­e­na­ge­re, tvin­ger dem ud af sen­gen og sam­ler dem i et lo­ka­le med dår­lig lugt og en skrap kvin­de til at sty­re lø­jer­ne? Min klas­se – rig­tigt ga­et­tet!«

I beg­ge Til­de-bø­ger­ne er to­nen nøj­ag­tig så­dan: dril­len­de dag­bogs­ag­tig. Den frem­stil­ler Til­des liv, som hun selv ser det. Ka­o­tisk, kik­set og alt an­det end per­fekt. Men hel­dig­vis ka­ster hi­sto­ri­en og­så an­dre fø­lel­ser af sig. Når Til­de si­ger god­nat til sin mor over te­le­fo­nen for ek­sem­pel. »’Lil­le fnug,’ si­ger mor så, og det har hun al­tid sagt til mig, og det sky­der hul i mig og får tå­rer­ne til at lø­be. Jeg kan slet ik­ke sty­re det.« I Til­de 2 – ka­er­lig­heds­kar­ru­sel for fuld skrue (... el­ler så­dan får du ik­ke en ka­e­re­ste) tra­e­der ven­ner­ne Ofe­lia og Luc­ca i ka­rak­ter for at red­de Isak fra su­per­pi­gen, han åben­bart er fo­rel­sket i. Og Til­des mor og far op­fø­rer sig end­nu me­re ånds­svagt. Bø­ger­ne er bed­re end Ane­mo­nebø­ger­ne og kan la­e­ses af lidt stør­re børn. De har og­så en per­fekt stør­rel­se, hvis man skal ha­ve dem med på stran­den. Det ene­ste mi­nus er, at hvis man la­e­ser dem beg­ge li­ge ef­ter hin­an­den, får man nok af pa­ren­te­ser og ka­pi­tel­tit­ler som Det er sva­ert at sove midt i et ska­en­de­ri ... el­ler så me­get mor be­hø­ver hun hel­ler ik­ke at va­e­re og Sand­he­dens ti­me ... el­ler så ti dog stil­le.

Jan­nie Schjødt Kold

Til­de 1 – Over­le­vel­ses­gu­i­de til det per­fek­te liv (... el­ler må­ske til kom­plet ka­os) + Til­de 2 – Ka­er­lig­heds­kar­ru­sel for fuld skrue (... el­ler så­dan får du ik­ke en ka­e­re­ste). Tri­ne Bunds­gaard. Il­lu­stre­ret af Sol­veig Ager­bak. Gyl­den­dal. 128 si­der. 129,95 kr. pr. stk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.