Kun for hvi­de

Kommentar. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet lig­ger un­der for de la­ve for­vent­nin­gers ra­cis­me.

Weekendavisen - - Samfund - Af KATJA KVAALE

KØ­BEN­HAVNS Uni­ver­si­tet blev grund­lagt i 1479, og i de mel­lem­lig­gen­de 539 år har stu­den­ter, stu­den­ter­lø­jer og fri me­nings­ud­veks­ling va­e­ret ta­et for­bund­ne. Så skønt det, der sker på KU i øje­blik­ket, kan vir­ke som en ba­ga­tel, er det yderst al­vor­ligt. Med hen­vis­ning til KUs nye ret­nings­linjer for hånd­te­ring af kra­en­ken­de ad­fa­erd, som blev kol­por­te­ret af KUs Fa­el­les HR, Per­so­na­leju­ra og Ar­bejds­mil­jø ul­ti­mo ju­ni 2018, er det lyk­ke­des for tre af KUs 38.500 stu­de­ren­de at få le­del­sen til at band­ly­se sa­ti­ri­ske ud­kla­ed­nings tra­di­tio­ner på rus­kur­ser. At in­gen har be­sin­det sig på hi­sto­ri­en og for­nuf­ten og op­for­dret de tren­de stu­den­ter til at tra­ek­ke på skul­dre­ne, frem­sa­et­te fri kri­tik lo­kalt el­ler la­ve gen­si­dig sa­ti­re – hvor­ved så få fak­tisk fik så af­gø­ren­de ind­fly­del­se – skyl­des mul­ti­kul­tu­ra­lis­mens en­de­gyl­di­ge an­komst på KU, her­un­der på de ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­ses­gan­ge i Nør­re­ga­de 10. I mul­ti­kul­tu­ra­lis­mens op­tik er men­ne­sker med rød­der uden for Eu­ro­pa ik­ke he­le, sta­er­ke in­di­vi­der med selv­sta­en­digt in­tel­lekt og sta­mi­na, som kan tå­le sa­ti­re, fri ar­gu­ment­ba­se­ret me­nings­ud­veks­ling, evi­dens­ba­se­ret vi­den og man­gel på kon­sensus – alt sam­men for­ven­te­de egen­ska­ber for stu­de­ren­de på eli­te­u­ni­ver­si­te­ter med hum­boltsk vi­den­skabsi­de­al. De reg­nes der­i­mod for skrø­be­li­ge, emo­tio­nelt sty­re­de, let­kra­en­ke­li­ge, grup­pe­o­ri­en­te­re­de stak­ler, der må skå­nes for det, eu­ro­pa­e­e­re uden vi­de­re for­ven­tes at kun­ne tå­le.

Det er grund­la­eg­gen­de set en ra­ci­stisk ta­enk­ning – de la­ve for­vent­nin­gers ra­cis­me – selv­om det er kamu­f­le­ret som hen­syn og respekt, og selv­om en apar­te mi­no­ri­tet blandt KUs stu­de­ren­de fø­ler et per­son­ligt iden­ti­tets­boost ved med dja­ev­lens vold og magt at im­por­te­re for­skru­et ame­ri­kansk cam­puskul­tur til Dan­mark.

Det er der­for en ka­ta­stro­fe, at rek­tor Hen­rik C. We­ge­ner, som el­lers fo­re­kom­mer at va­e­re en be­sin­dig mand, har valgt at for­sva­re fa­da­e­sen i me­di­er­ne frem for at rul­le til­ta­get til­ba­ge. Sa­gen er, at lo­gik­ken, når først den har få­et fa­e­ste, ik­ke blot kom­pro­mit­te­rer stu­den­ter­lø­jer, men og­så i bre­de­re for­stand fri ta­enk­ning, fri forsk­ning og fri de­bat – uni­ver­si­te­tets ba­e­ren­de søj­ler. Fri vi­dens­ba­se­ret ar­gu­men­tu dveks­ling kan gi­ve blod og fjer på au­di­to­ri­ets va­eg­ge, når uni­ver­si­te­tet er bedst.

Det er ik­ke al­tid hyg­ge­ligt, men en ubøn­hør­lig aka­de­misk kul­tur er helt nød­ven­dig for at op­ret­hol­de ob­jek­ti­vi­tet og stra­e­ben ef­ter sand­hed. Skal det­te kun va­e­re hvi­de stu­den­ter forundt?

AF ret­nings­linjer­ne frem­går, at »Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har nult­o­le­ran­ce over for al kra­en­ken­de ad­fa­erd«, og at ud­gangs­punk­tet er »me­d­ar­bej­de­ren el­ler den stu­de­ren­des op­le­vel­se af at ha­ve va­e­ret ud­sat for kra­en­ken­de ad­fa­erd«. Her åb­ner man for en la­deport af kra­en­kel­ses po­ten­ti­a­le. Hvor­for skal dansk-tyr­ki­ske stu­den­ter ek­sem­pel­vis fin­de sig i at hø­re om den ar­men­ske mas­sa­kre i 1915; fle­re vil gi­vet­vis fin­de den slags »op­le­vel­ser« kra­en­ken­de? Kan der over­ho­ve­det un­der­vi­ses i Muham­med-kri­sen? El­ler i Jo­hn Stu­art Mills re­li­gions­kri­tik?

Det sid­ste er ik­ke en­gang et forta­enkt ek­sem­pel. En lek­tor på en svensk la­e­re­an­stalt har så­le­des va­e­ret til di­sci­pli­na er­sam­ta­le med sin le­del­se, for­di en mus­lim­sk stu­de­ren­de kla­ge­de over at bli­ve ud­sat for Mills op­lys­ning­s­tan­ker (han blev dog »fri­kendt«). Med KUs nye ret­nings­linjer går We­ge­ner en stor frem­tid i mø­de som sags­be­hand­ler.

VIR­KER for­ar­gel­sen over­dre­vet? Ud­kla­ed­nin gslø­jer, her­re­g­ud, der går ik­ke et styk­ke af ro­bu­ste eu­ro­pa­ei­ske stu­den­ter ved at ta­ge hen­syn til de­res sva­ge­re ekso­ti­ske medstu­de­ren­de? Hvem kan ha­ve no­get imod god­hed, respekt og mel­lem­fol­ke­lig­hed?

Sva­ret er, at op­lys­nings­tra­di­tio­nen ik­ke skal kom­pro­mit­te­res med det ek­stremt sta­er­ke vå­ben mod fri ta­enk­ning, som kra­en­kel­ses­dag sor­de­ner for­kla­edt som hen­syn er. Dansk-tyr­ki­ske stu­de­ren­de og an­dre er nøj­ag­tig li­ge så ro­bu­ste, kløg­ti­ge og ar­gu­men­ta­ti ons­pa­ra­te som et­ni­ske dan­ske­re – el­ler de kan bli­ve det, hvis el­lers We­ge­ner hol­der godt fast i ro­ret for den 539 år gam­le in­sti­tu­tion, han er ble­vet be­tro­et.

Hel­dig­vis har stu­den­ter re­a­ge­ret med en sund af­vis­ning af bå­de den grove barn­lig­gø­rel­se, de ud­sa­et­tes for, og det be­skyt­te­de va­er­k­sted, nog­le prø­ver at la­ve de­res uni­ver­si­tet om til. Der er med an­dre ord sta­dig håb for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.