Hur­lum­hejhus

Weekendavisen - - Samfund -

BER­LING­S­KES che­fre­dak­tør er skarp i sin kri­tik af Ven­stres an­non­cebår­ne bud­skab, at man bru­ger 75 mil­li­ar­der kr. me­re på vel­fa­erd i dag end i 2001. Den slags sker »kun i et hur­lum­hejhus«, fast­slår Tom Jensen på le­der­plads, og det er bor­ger­li­ge ord til ret­te tid.

Kun ae­r­ger­ligt, hvis la­e­se­ren ik­ke ved, hvad et hur­lum­hejhus er, men det er fak­tisk ik­ke så sva­ert at for­kla­re. Iføl­ge Ord­bog over det Dan­ske Sprog bru­ges or­det hur­lum­hej egent­lig om en »hur­tig, hvirv­len­de be­va­e­gel­se; der­na­est om hvad der fo­re­gaar paa en for­vir­ret ell. lar­men­de, stø­jen­de maa­de; lar­men­de, stø­jen­de op­trin«.

Når man her­ef­ter sa­et­ter -hus på, er det jo en pa­ral­lel til en for­ly­stel­se på Bak­ken. I hur­lum­hejhu­set mø­der den be­sø­gen­de »ud­for­drin­ger, hvor sa­er­ligt sy­net, fø­lesan­sen og ba­lan­cen bli­ver sat på prø­ve. Du bli­ver ud­sat for gyn­gen­de gulv­bra­ed­der, rut­sje­ba­ner, ska­e­ve rum, ly­de og lys – som vil for­vir­re dig og de an­dre ga­e­ster«. Er hur­lum­hejhu­set po­li­tisk, skal man ba­re se po­li­ti­ke­re for sig. Ber­ling­s­ke-le­de­ren har i øv­rigt et glim­ren­de lit­te­ra­ert for­la­eg for an­ven­del­sen af h-or­det, idet Adam Oe­h­lens­chlä­ger i de­but­sam­lin­gen Dig­te 1803 har med­ta­get et digt kal­det »Spil­le­ren«, som hand­ler om spil­le­ren Lud­vig og nog­le »skum­le Spil­le­brödre«. Herom hed­der det i stro­fe to: »Og midt paa öde Lan­de­vei/et een­somt Her­berg löd/ af vil­de Gla­e­ders Hur­lum­hei,/af Sang og Glas­sets Stöd.« dis

Adam Oe­h­lens­chlä­ger hav­de blik for, hvad der ske­te i hur­lum­hej-her­ber­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.