Af­klaps­ning i Salz­burg

Ana­ly­se. Bre­xit-for­hand­lin­ger­ne mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en er gå­et i hård­knu­de, ef­ter at det øv­ri­ge EU på top­mø­det i Østrig ka­te­go­risk af­vi­ste den bri­ti­ske Chequer­s­plan. Det mest over­ra­sken­de var dog to­nen og ti­m­in­gen, ik­ke af­sla­get.

Weekendavisen - - Udland - Af MET­TE RODGERS

FRA bri­tisk si­de var der en for­vent­ning om pa­e­ne ord, of­fent­lig op­bak­ning, lidt op­ti­mis­me – må­ske end­da et lil­le kom­pro­mis – da EU-kol­le­ger­ne på sid­ste uges ufor­mel­le top­mø­de i Salz­burg for før­ste gang skul­le dis­ku­te­re pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa Mays Chequer­s­plan.

I ste­det end­te det med en usen­ti­men­tal af­vis­ning af cen­tra­le de­le af for­sla­get om det frem­ti­di­ge for­hold mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en ef­ter Bre­xit.

Den fo­re­slå­e­de øko­no­mi­ske mo­del – hvor Stor­bri­tan­ni­en for­bli­ver i det in­dre mar­ked for va­rer, men ik­ke tje­ne­stey­del­ser, ar­bejds­kraft og ka­pi­tal – vil »ik­ke fun­ge­re«, da det vil un­der­mi­ne­re det in­dre mar­ked, lød det ut­ve­ty­digt fra EU-pra­esi­dent Do­nald Tusk.

The­resa Mays re­ak­tion var først chok – hun kun­ne knap få sin stem­me un­der kon­trol på det ef­ter­føl­gen­de pres­se­mø­de – ef­ter­fulgt af vre­de og trods. Da­gen der­på tal­te hun til na­tio­nen fra Dow­ning Stre­et med to flag i bag­grun­den – det nor­ma­le set up i en na­tio­nal kri­se­si­tu­a­tio­nen

– hvor hun kra­e­ve­de »respekt« og »se­ri­øs en­ga­ge­ment« fra EUs si­de.

»På det­te se­ne tids­punkt i for­hand­lin­ger­ne er det ik­ke ac­cep­ta­belt blot at af­vi­se den an­den si­des for­slag uden en del­tal­je­ret for­kla­ring el­ler al­ter­na­ti­ve for­slag,« sag­de May og til­fø­je­de, at »vi er nu i et død­van­de«.

I det sid­ste har hun ret. Men mens to­nen og ti­m­in­gen i EU-le­der­nes af­slag kom bag på de fle­ste iagt­ta­ge­re, var af­sla­get i sig selv in­gen over­ra­skel­se. Si­den star­ten på Bre­xit­for­hand­lin­ger­ne har EUs for­hand­lings­po­si­tion va­e­ret krystal­klar: De til­ba­ge­va­e­ren­de 27 lan­de vil ik­ke ac­cep­te­re, at Stor­bri­tan­ni­en hånd­pluk­ker de­le af det in­dre mar­ked. Chequer­s­for­sla­get gør ne­top det­te. Det kra­e­ver ad­gang til det in­dre mar­ked for va­rer ale­ne, men bri­ter­ne vil fort­sat ik­ke bin­de sig til at ef­ter­le­ve uni­o­nens reg­ler og love el­ler respek­te­re EUs grund­la­eg­gen­de prin­cip – ind­skre­vet i Rom-trak­ta­ten i 1957 – om de fi­re fri­he­der: fri be­va­e­ge­lig­hed for ar­bejds­kraft, va­rer, tje­ne­stey­del­ser og ka­pi­tal.

Så EU-le­der­nes af­slag var for­ven­te­ligt – de har bå­de pri­vat og of­fent­ligt gen­ta­get den­ne rø­de linje – mens den bri­ti­ske re­ge­ring ty­de­lig­vis har fejl­be­dømt si­tu­a­tio­nen; må­ske for­bla­en­det af bre­xit­til­ha­en­ger­nes på­stand om, at EU har me­re at ta­be end bri­ter­ne, hvis der ik­ke ind­gås en af­ta­le, og at det blot hand­ler om at stå fast og skrue bis­sen på.

DET var ne­top den tak­tik, der sy­nes at va­e­re skyld i bruta­li­te­ten og ti­m­in­gen af af­sla­get i Salz­burg. De fle­ste iagt­ta­ge­re hav­de for­ven­tet, at EU-lan­de­ne vil­le ven­te til ok­to­ber­top­mø­det med at af­vi­se Chequer­s­for­sla­get i et for­søg på at hja­el­pe The­resa May, der er un­der uhy­re hårdt pres der­hjem­me. Bå­de Bre­xi­ters og Re­mai­ners har af­vist hen­des plan, og in­gen for­ven­te­de, at hun vil­le kun­ne ind­gå de nød­ven­di­ge kom­pro­mis­ser før ef­ter det kon­ser­va­ti­ve par­tis års­mø­de i den­ne we­e­kend.

Når EU-le­der­ne gav Chequers døds­stø­det al­le­re­de i Salz­burg, ha­en­ger det – iføl­ge kil­der i Kom­mis­sio­nens for­hand­lings­team – sam­men med May-re­ge­rin­gens stra­te­gi og to­ne op til mø­det. Som det frem­gik af We­e­ken­da­vi­sens in­ter­view med Bre­xit­mi­ni­ster Do­mi­nic Raab i sid­ste uge, har den bri­ti­ske re­ge­ring ik­ke frem­lagt Chequers som de­res ud­spil til for­hand­lin­ger­ne, men bog­sta­ve­ligt frem­stil­let det som et valg mel­lem Chequers el­ler in­gen af­ta­le. Til­med ir­ri­te­re­de det til­sy­ne­la­den­de EU-kol­le­ger­ne, at bri­ter­ne igen plan­lag­de at sky­de det helt cen­tra­le spørgs­mål om den nor­dir­ske/ir­ske gra­en­se­pro­ble­ma­tik til hjør­ne. Kon­klu­sio­nen på EU-le­der­nes frokost­mø­de i Salz­burg blev der­for, at det var bed­re at brin­ge May til­ba­ge til vir­ke­lig­he­den nu end at ud­sky­de det end­nu en må­ned.

SÅ hvor­dan er ud­sig­ten til en Bre­xi­taf­ta­le po­stSalz­burg? Ik­ke go­de, er det kor­te svar. Il­lu­stre­ret af end­nu et dyk i pun­dets va­er­di.

The­resa May fast­holdt sta­e­digt i sin ta­le til na­tio­nen, at Chequers er den ene­ste re­a­li­sti­ske og ac­cep­tab­le plan. EU me­ner omvendt, at bri­ter­ne må ta­ge an­svar for den nye vir­ke­lig­hed, som Bre­xit ska­ber – nem­lig at ét tol­d­om­rå­de bli­ver til to, hvor­ved checks bli­ver nød­ven­di­ge – og at det er op til bri­ter­ne at fin­de en løs­ning og ind­gå de nød­ven­di­ge kom­pro­mis­ser.

Omvendt er det ik­ke umu­ligt, at en af­ta­le kan nås. En del af den højt­gea­re­de re­to­rik er tak­tisk spil, og det for­bli­ver sandt, at The­resa May først ef­ter we­e­ken­dens par­ti­kon­fe­ren­ce vil kun­ne over­ve­je yder­li­ge­re in­drøm­mel­ser. EU-Kom­mis­sio­nen på­pe­ger des­u­den, at der er enig­hed om­kring de­le af Chequers, blandt an­det hvad an­går ser­vi­cey­del­ser og sam­ar­bej­de på sik­ker­heds­om­rå­det.

Suc­ces vil først og frem­mest kra­e­ve en løs­ning på spørgs­må­let om den nor­dir­ske gra­en­se, da det er en del af skils­mis­se­af­ta­len, der skal på plads og ra­ti­fi­ce­res in­den Bre­xit­dag den 29. marts na­e­ste år. En en­kelt sa­et­ning i Mays ta­le har an­ta­endt et lil­le håb. Gemt mel­lem af­vis­nin­ger­ne af at gå på kom­pro­mis lo­ve­de hun nem­lig at frem­sa­et­te et »al­ter­na­tivt for­slag«, hvad an­går den nor­dir­ske gra­en­se­si­tu­a­tion. Fin­des en ac­cep­ta­bel løs­ning her, står spørgs­må­let om det frem­ti­di­ge for­hold mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en til­ba­ge.

I ly­set af at bå­de EU, sto­re de­le af Mays eget kon­ser­va­ti­ve par­ti og La­bour har af­vist Chequers, er det mest re­a­li­sti­ske, at re­sul­ta­tet bli­ver en vag po­li­tisk de­kla­ra­tion – en så­kaldt »blind Bre­xit« – som ud­sky­der de sva­e­re spørgs­mål til den to-åri­ge over­gangs­pe­ri­o­de ef­ter Bre­xit-dag.

Det er en løs­ning, in­gen øn­sker, men »kon­struk­tiv fler­ty­dig­hed« – hvor al­le si­der kan ha­ev­de, at de har få­et det, de kra­e­ve­de – er på det­te se­ne tids­punkt den bed­ste chan­ce for dels at nå frem til en af­ta­le mel­lem den bri­ti­ske re­ge­ring og Bruxel­les, dels at få af­ta­len gen­nem West­min­ster­par­la­men­tet i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.