Ra­di­okri­gen

Repor­ta­ge fra top­mø­de i mu­sik­bran­chen om at be­skyt­te den dan­ske mu­sik i en tid, hvor strea­m­ingtje­ne­ster ud­hu­ler ra­dio­en.

Weekendavisen - - Kultur - Af EMIL FINDALEN

t »mu­sikpro­gram, der skal ser­ve­res med pep. Gud fri mig for pop!« sag­de Dan­marks før­ste kul­tur­mi­ni­ster Juli­us Bom­holt

(S) i 1963 om mu­sik­ka­na­len P3. I dag må pop­pen ha­ve vun­det, hvis man kig­ger på DRs ra­dioud­bud: De smal­le ka­na­ler skal luk­ke. Det gør det sva­ert for va­ekst­la­get at kom­me i ra­dio­en. De må strea­mes.

Men hvor­dan sik­rer man dansk mu­sik i et glo­balt mar­ked sty­ret af strea­m­ingtje­ne­ster­nes ind­t­og? Og hvil­ken rol­le spil­ler DR i alt det her?

18. sep­tem­ber 2018 of­fent­lig­gjor­de DR pla­nen om, at man i 2020 vil luk­ke de tre ra­di­o­ka­na­ler P6 Be­at, P7 Mix og P8 Ja­zz. I tirs­dags var så 316 per­so­ner fra al­le kro­ge af dansk mu­sik­liv sam­let i Kon­cert­hu­set, for­di Spil Dansk hav­de ind­kaldt til højak­tu­elt Mu­sik­kens top­mø­de: Dansk mu­siks frem­tid. Ord som »mang­fol­dig­hed« og »pu­blic ser­vi­ce« fyld­te al­le de 25 me­ter op til lof­tet i Stu­die 1 i Je­an No­u­vels ko­boltblå fir­kant, der står som et vid­ne om, at der har va­e­ret et an­det DR. For ba­re en uge si­den.

På sce­nen står et op­rejst kla­ver og en ly­se­brun la­e­der­so­fa pla­ce­ret bag ved tre bar­bor­de med hvid dug. Vi la­eg­ger blødt fra kaj med fa­el­les­sang – Ben­ny An­der­sens og Povl Dis­sings »Barn­dom­mens Land« fra 1981. Al­le 316 står op og syn­ger: »Barn­dom­mens land/Nu er jeg en mand/Tit har jeg lyst til at

Elove/solskin og dej­li­ge sko­ve/Men der er lang vej igen/Sov, min ven.« Bran­chens frygt er, at den dan­ske mu­sik står til at få det end­nu sva­e­re­re i en tid, hvor strea­m­ing tri­um­fe­rer og po­la­ri­se­rer. De stør­re bli­ver stør­re og mel­lem­la­get må­ske glemt, hvis de smal­le ka­na­ler luk­ker. Var bands som Minds of 99, Bis­se el­ler Kat­inka kom­met frem i den bre­de of­fent­lig­hed, hvis det ik­ke var for P6 Be­at? Og hvor skal ja­zzen egent­lig gå hen? Til P3? CLEMENT Kjers­gaard di­ri­ge­rer de­bat­ten. Før­ste per­son er kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck (LA), og hun er ik­ke på hjem­me­ba­ne. Et me­di­e­for­lig med 20 pro­cents be­spa­rel­ser, der som nu går ud over mu­sik­ken, kra­e­ver en god for­kla­ring i den­ne for­sam­ling.

»Det er, på godt og ondt, mar­ke­det og ci­vil­sam­fun­det, som ryk­ker den ud­vik­ling. Og uan­set hvad vi gjor­de po­li­tisk, vil­le den ud­vik­ling va­e­re der,« for­kla­rer hun. Sa­len ven­ter lidt med det før­ste bi­fald. DRs be­slut­ning om at luk­ke de tre ka­na­ler skyl­des mang­len­de lyt­te­re, si­ger DRs ra­dio­chef, Gu­stav Lützhøft: »Hvis man spør­ger dem un­der 30, så har strea­m­ingtje­ne­ster in­den for de se­ne­ste fem år over­ha­let ra­dio­en. Det er på YouTu­be og Spo­ti­fy, at de først og frem­mest op­da­ger ny mu­sik.« Kul­tur­mi­ni­ster Bo­ck ser ud­for­drin­gen som glo­bal. »Det er en ver­den­s­oms­pa­en­den­de ud­vik­ling. Vi kan ik­ke heg­ne Dan­mark ind.« Hegn el­ler ej, så for­ly­der det hos Dansk Fol­ke­par­tis kul­tu­r­ord­fø­rer, Alex Ahrendt­sen, at løs­nin­gen lig­ger i det dan­ske sprog. »Hvis jeg må gi­ve et godt råd, så tror jeg, at bran­chen skal bli­ve me­re lo­kal. Vi har mas­ser af danskpro­du­ce­ret mu­sik. Vi har ik­ke så me­get dansk mu­sik.« Han si­ger »strøm­ning­s­tje­ne­ster«, hvor de an­dre si­ger strea­m­ing, og han si­ger om Mø, at »det ene­ste dan­ske ved hen­des mu­sik er, at hun kom­mer fra Oden­se«.

Frem til 2011 hav­de DR 24 ra­di­o­ka­na­ler, og skal man ma­le med den bre­de pen­sel, har mu­si­kra­dio­en va­e­ret vant til trus­ler fra det sto­re ud­land si­den star­ten i 1925 – for ek­sem­pel Ra­dio Mercur i 60er­ne og MTV i 90er­ne. Men som se­ni­o­r­for­sker Hen­rik Smith-Si­vert­sen si­ger il­de­vars­len­de, står det an­der­le­des va­er­re til nu: »Det er så frag­men­te­ret, folk sø­ger de­res eget pro­dukt. Tan­ken om et fa­el­les rum er sva­er at op­ret­hol­de.«

Der er fle­re sto­re ud­for­drin­ger. Ras­mus Rex, ph.d. ved RUC, for­kla­rer om en umu­lig kamp mod al­go­rit­mer: »Når Spo­ti­fy bru­ger al­go­rit­mer, be­ty­der det, at jo me­re da­ta, de har på et gi­vet mu­siknum­mer, jo bed­re er de til at an­be­fa­le det. Der­for har de mest da­ta på in­ter­na­tio­nal mu­sik (...) De har ik­ke no­gen in­ter­es­se i at frem­me dansk mu­sik, med­min­dre det be­ty­der, at folk er me­re til­bø­je­li­ge til at va­el­ge de­res tje­ne­ste frem for en an­den.«

Og så er der po­la­ri­se­rin­gen på Spo­ti­fy: »Top 1 pro­cent af de ar­ti­ster, der er til­ga­en­ge­li­ge, står for 81 pro­cent af al­le af­spil­nin­ger. Hvis vi ba­re ud­vi­der fel­tet lidt og kig­ger på top 10, så står de for 98 pro­cent af al­le af­spil­nin­ger.« P8-re­dak­tør Fim­mer En­gel forta­el­ler, at P8 står for 11 pro­cent af DR Ra­dios unik­ke af­spil­nin­ger, selv om de kun ud­gør lidt me­re end én pro­cent af lyt­te­ran­de­len. P8 har truk­ket en del af mang­fol­dig­he­dens la­es, der nu som en varm depe­che er gi­vet vi­de­re til P3 og P4. Fim­mer En­gel spør­ger re­to­risk: »Hvor skal mu­si­ker­ne gå hen?«

Ef­ter fi­re ti­mer uden så man­ge løs­nin­ger har mu­sik­par­nas­set brug for no­get pep.

Vi skal hø­re to dan­ske san­ge fra Kat­inka, der kom­mer ind på sce­nen i overalls, ho­ved­te­le­fo­ner om hal­sen og en ukule­le midt på ma­ven. Hun vandt ta­lent­kon­kur­ren­cen Kar­ri­e­re­ka­no­nen i 2015 og har va­e­ret spil­let ef­ter­tryk­ke­ligt på P6 Be­at. Med slet skjult iro­ni si­ger hun tak til ra­di­o­ka­na­len for støt­ten. »Nu kan det va­e­re, jeg bli­ver spil­let på P3 i ste­det for. Det har jeg al­drig prø­vet før.« Sa­len gri­ner lidt nervøst ef­ter den be­ma­er­k­ning, der mest af alt min­der om en frisa­et­ten­de vit­tig­hed til en be­gra­vel­se.

Hen­rik Smith-Si­vert­sen

Emil Findalen er fre­elan­cejour­na­list.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.