Al­drig me­re ale­ne

For­fat­te­ren til Lad den ret­te kom­me ind har at­ter skre­vet en gy­ser, som ven­der op og ned på de ved­tag­ne tro­per.

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GREEN JENSEN LAYOUT: MAI-BRITT BERNT JENSEN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT, ANNE STUMMANN

Gra­en­se (Gräns). In­str.: Ali Ab­ba­si. Ma­nus: Ali Ab­ba­si, Isa­bel­la Eklöf, Jo­hn Ajvi­de Lindq­vist. Fo­to: Na­dim Carl­sen. 101 min. Sve­ri­geDan­mark 2018. 30 bi­o­gra­fer.

ol­de­ren Ti­na har na­e­se for skyld. Når hun kon­trol­le­rer de rej­sen­de, som an­kom­mer med fa­er­gen, kan hun sim­pelt hen lug­te, om no­gen har dår­lig samvit­tig­hed. Det er ik­ke en fa­er­dig­hed, men et in­stinkt.

Det kom­mer der godt po­li­ti­ar­bej­de ud af. Ti­na snu­ser til en te­le­fon, og det vi­ser sig, at sim-kor­tet in­de­hol­der bør­ne­por­no. Der er in­tet at kom­me ef­ter hos par­ret i den plet­fri lej­lig­hed. Men Ti­na in­si­ste­rer – og bag den fal­ske va­eg fin­der man ond­ska­bens re­de. Kvin­den bur­de va­e­re po­pu­la­er på sit job. Det er hun ik­ke. Hun lig­ner et dyr, og hun gem­mer sig helst, for kol­le­ger­ne bli­ver nervø­se. Der er hu­set i sko­ven om nat­ten og fa­er­gen i hav­nen om da­gen. El­lers er Ti­na bog­sta­ve­lig talt en frem­med mel­lem men­ne­sker.

En dag re­a­ge­rer Ti­na på en mand, som lig­ner hen­de selv. Og­så Vo­re er tu­de­grim og apar­te, men han ge­ba­er­der sig med en fra­ek stolt­hed. Til og med va­ek­ker han Ti­nas be­ga­er. Hun blev fun­det i sko­ven og vok­se­de op i en fa­mi­lie, der gjor­de alt for at hol­de det frem­me­de ne­de. En­de­lig kal­der na­tu­ren. Ti­na må vi­de, hvad ka­er­lig­hed er.

Gra­en­se er in­stru­e­ret af Ali Ab­ba­si, som blev

Tud­dan­net på Den Dan­ske Film­sko­le. Han de­bu­te­re­de i lang­form med ud­steds­gy­se­ren Shel­ley (2016). Ide­en stam­mer fra en novel­le af Jo­hn Ajvi­de Lindq­vist. »Gräns« står i sam­lin­gen Pap­per­sväg­gar, som ud­kom i 2006. Det var Lindq­vist, som skrev vam­py­r­ro­ma­nen Lad den ret­te kom­me ind (2004). Hvis De så To­mas Al­fred­sons fil­ma­ti­se­ring – el­ler den ame­ri­kan­ske ver­sion, Let Me In – vil De hu­ske den som no­get sa­er­ligt. Lindq­vist hen­lag­de forta­el­lin­gen til Sto­ck­holm-for­sta­den Bla­ck­e­berg. Oskar på 12 år blev mob­bet, og en an­dro­gyn te­e­na­ger kom ham til undsa­et­ning. Der var et svøm­me­bas­sin med af­rev­ne ho­ve­d­er og en amoralsk slut­ning, som lod dren­gen og pi­ge­vam­py­ren unds­lip­pe. De rej­ser sik­kert sta­dig med to­get et sted i den eu­ro­pa­ei­ske nat.

OG­SÅ Gra­en­se gi­ver le­gen­da­ri­ske va­e­se­ner et liv i den mo­der­ne vir­ke­lig­hed. Jeg skal ik­ke rø­be, hvil­ken art Ti­na og Vo­re til­hø­rer. Ti­ø­ren fal­der nu hur­tigt. Til gen­ga­eld er skil­drin­gen af de fan­ta­sti­ske va­e­se­ner – og må­den de for­plan­ter sig på – en op­le­vel­se, som man ik­ke for­vin­der. Da dren­gen i Lad den ret­te kom­me ind skul­le va­el­ge si­de, tog han med vam­py­ren uden at tø­ve. Ti­na har stør­re be­ta­en­ke­lig­he­der, for det dre­jer sig om for­byt­te­de børn. Hun er selv vok­set op som en skif­ting.

Gra­en­se har over­blik og at­mos­fa­e­re. Ab­ba­si kan si­ne gen­rer, og han po­der dem ori­gi­nalt på hin­an­den. Eva Melan­der og Eero Mi­lo­noff er grim­me sam­men så la­en­ge, at man vaen­ner sig til de­res sa­e­r­e­gen­hed. An­det­he­den bli­ver nor­ma­li­tet. Pu­bli­kum kan ik­ke la­en­ge­re bru­ge den ved­tag­ne vir­ke­lig­hed som kom­pas. Gra­en­se er på al­le må­der en an­der­le­des gy­ser­film. Et mo­der­ne fol­kesagn som dyr­ker anel­sen og re­a­lis­men. Hos Lindq­vist hand­ler det al­tid om ik­ke at va­e­re ale­ne. Jo­a­chim Tri­ers for­bløf­fen­de Thel­ma (2017) må va­e­re den na­er­me­ste nor­di­ske sla­egt­ning.

Gra­en­se, FO­TO: CAMERA FILM

Eva Melan­der i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.