AE­se­lø­ret

Weekendavisen - - Bøger -

Fle­re uger før ud­gi­vel­sen lå Bob Woodwards bog om pra­esi­dent Trump, Fear (an­meldt i Bø­ger 14/9), num­mer 1 på be­st­sel­ler­li­sten hos Ama­zon.com. Så­dan de­fi­ne­rer man sto­re for­vent­nin­ger. Si­den blev bo­gens pa­ra­de­num­re la­ek­ket til pres­sen, hi­sto­ri­er­ne skrev sig selv, for­la­get sat­te nye op­lag i gang, alt kør­te helt vi­dun­der­ligt.

Så ud­kom bo­gen – og in­gen kun­ne va­e­re gla­de­re end Woodward. An­mel­der­ne la­e­ste den og var be­gej­stre­de, bog­kø­ber­ne køb­te den og var be­gej­stre­de, selv pra­esi­den­ten hav­de set den og var – nå ja, min­dre be­gej­stret, her på Twit­ter: »Woodward-bo­gen er en jo­ke – ba­re end­nu et an­greb mod mig i spa­er­reil­den af an­greb; den bru­ger nu til­ba­ge­vi­ste unavn­giv­ne, ano­ny­me kil­der. Man­ge er al­le­re­de stå­et frem og har sagt, at det, de er ci­te­ret for, li­ge­som he­le bo­gen, er fik­tion. De­mo­kra­ter er dår­li­ge ta­be­re. Jeg skri­ver den vir­ke­li­ge bog!« Det si­mon­spies­ske diktum om, at dår­lig om­ta­le er bed­re end in­gen om­ta­le, gav va­el­dig god me­ning. Woodward kun­ne na­er­mest gå på van­det, den før­ste mil­li­on bø­ger solg­te sig selv på en uge, hvad kun­ne stop­pe med­vin­den? Det svar gav Ama­zon i den­ne uge, hvor Woodwards ga­l­o­pe­ren­de suc­ces er ble­vet over­ha­let af – et ae­sel. Den nye nr. 1, den ot­te år gam­le bil­led­bog The Won­ky Don­ky, er an­gi­ve­ligt skre­vet til førsko­lebørn, men be­skri­vel­sen kan gi­ve ind­tryk af, at der er ta­le om en slags to­er til Fear. I hvert fald ef­ter­la­des la­e­se­ren med et »spunky, hanky­panky, cranky, stinky, dinky, lanky, hon­ky-ton­ky, winky won­ky don­key!« jo­ba

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.