Po­pu­la­e­re ef­ter­sko­ler

Weekendavisen - - Samfund -

DER er me­gen op­ma­er­k­som­hed på det se­ne­ste tiårs va­ekst i an­tal­let af ele­ver i grund­sko­len, der fra­va­el­ger fol­ke­sko­len, hvad der i høj grad ha­en­ger sam­men med, at kom­mu­na­le sko­le­luk­nin­ger har få­et fora­el­dre til at op­ret­te frisko­ler for at be­va­re den lo­ka­le sko­le.

Min­dre op­ma­er­k­som­hed har der va­e­ret på stig­nin­gen i søg­nin­gen til ef­ter­sko­ler for grund­sko­lens 9.- og 10.-klas­sese­le­ver. Fra 2007 til 2017 er an­de­len ste­get fra 23 pro­cent til 26,5 pro­cent, sva­ren­de til 27.300 i 2017. Lidt fle­re pi­ger end dren­ge va­el­ger ef­ter­sko­len. Stør­ste­delen af 10.-klas­sese­le­ver­ne gik på ef­ter­sko­le i 2017, nem­lig 53 pro­cent. For 9.-klas­ser­ne var det 12 pro­cent. An­de­len va­ri­e­rer me­get mel­lem lands­de­le­ne. I en ra­ek­ke kom­mu­ner i det ve­st­li­ge Jyl­land er det mel­lem 40 og 57 pro­cent af 9.-10.-klas­sese­le­ver­ne, der sø­ger ef­ter­sko­len, og i man­ge midtjy­ske kom­mu­ner er det mel­lem 30 og 40 pro­cent. På Sja­el­land var der in­gen kom­mu­ner over 30 pro­cent. Her lå tal­let ge­ne­relt mar­kant la­ve­re rundt om Kø­ben­havn og i Nord­s­ja­el­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.