To fra Frank

Weekendavisen - - Samfund -

AELDREMINISTER Thyra Frank er til be­vidst­løs­hed ble­vet sko­set for, at hen­des mi­ni­ste­rind­sats sy­nes af be­gra­en­set ra­ek­ke­vid­de. Den snak må for­ment­lig hø­re op nu, hvor re­ge­rin­gens lov­pro­gram for sa­e­so­nen er of­fent­lig­gjort.

Den li­be­ra­le mi­ni­ster be­bu­der he­le to lov­for­slag i den kom­men­de sam­ling. Til ja­nu­ar vil hun sø­ge lov om so­ci­al ser­vi­ce aen­dret med hen­blik på må­l­ret­ning af de fore­byg­gen­de hjem­me­be­søg. Bli­ver lov­for­sla­get ved­ta­get, for­plig­tes al­le kom­mu­ner til at af­la­eg­ge be­søg i hjem­met hos en­somt bo­en­de bor­ge­re, det år de fyl­der 70.

Hen­sig­ten er at nå dem, som ik­ke har na­ert­stå­en­de i hver­da­gen, og som der­for ri­si­ke­rer iso­la­tion og en­som­hed. Med for­sla­get la­eg­ges der sam­ti­dig op til en lem­pel­se af reg­ler­ne, så kom­mu­ner­ne kun for­plig­tes til at til­by­de ae­l­dre i det fyld­te 81. år et fore­byg­gen­de hjem­me­be­søg, så­fremt de er i sa­er­lig ri­si­ko for ned­sat funk­tions­ev­ne. Lov­for­sla­get fra ae­l­dre­mi­ni­ste­ren by­der så­le­des bå­de på lidt me­re og lidt min­dre ivrig stats­magt. Det an­det lov­for­slag hand­ler og­så om lov om so­ci­al se­ri­ce og er ren af­bu­reau­kra­ti­se­ring. Kom­mu­nens pligt til at ud­ar­bej­de, of­fent­lig­gø­re og føl­ge op på en til­syns­po­li­tik for per­son­lig og prak­tisk hja­elp og mad­ser­vi­ce i hjem­meplej­en af­skaf­fes. »Lov­for­sla­get har til for­mål at af­skaf­fe reg­ler, som ik­ke vur­de­res nød­ven­di­ge,« som det hed­der i be­grun­del­sen.

Ide­en skyl­des kom­mu­ner­ne, som har op­da­get, at til­syns­plig­ten ik­ke be­ty­der no­get i prak­sis.

FOTO: SCANPIX

AEldreminister Thyra Frank sa­et­ter pra­eg på lov­giv­nings­ar­bej­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.