Me­nig­he­der

Weekendavisen - - Opinion -

TO­LE­RAN­CE er et be­greb, der i dag er ble­vet to­talt mis­for­stå­et, på det na­er­me­ste vendt på ho­ve­d­et. Or­det luf­tes ustand­s­e­ligt i ven­stre­fløjs­mil­jø­er, hvor man ik­ke kan få nok af at hyl­de mang­fol­dig­hed og di­ver­si­tet, skønt to­le­ran­ce i prak­sis i sti­gen­de grad be­ty­der at va­e­re to­le­rant over for folk, hvis hold­nin­ger og le­ve­vis man er enig i. Re­sten skal stig­ma­ti­se­res, ha­en­ges ud og boy­kot­tes.

BE­TY­DER to­le­ran­ce no­get som helst, er det at to­le­re­re hold­nin­ger, man forag­ter. Det se­ne­ste ek­sem­pel på, at den­ne klas­si­ske de­fi­ni­tion er brudt sam­men, ga­el­der sa­gen om Mor­ten Kvist, den pra­est, kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck hav­de få­et til at fo­re­stå den tra­di­tio­nel­le gud­stje­ne­ste i for­bin­del­se med Fol­ke­tin­gets åb­ning i tir­dags. Da det kom frem, at han i 2008 hav­de ud­talt sig på en må­de, der med ond vil­je kun­ne tol­kes, som om han si­destil­le­de ho­mo­seksu­el­le og pa­edo­fi­le, lød det fra he­le SFs fol­ke­tings­grup­pe samt So­ci­al­de­mo­kra­tiets na­est­for­mand, Mo­gens Jen­sen, og et par so­ci­al­de­mo­kra­ter til, at de ik­ke hav­de i sin­de at del­ta­ge i gud­stje­ne­sten. Mo­gens Jen­sen be­kendt­gjor­de, at det syns­punkt hav­de han ik­ke »lyst til at le­gi­ti­me­re ved at va­e­re til ste­de i kir­ken«.

RET­TEN til at ta­le ud var hel­ler ik­ke no­get, Mo­gens Jen­sen og co. hav­de i sin­de at til­stå pra­e­sten. Det er il­de­vars­len­de. Vi kan af vo­res po­li­ti­ke­re for­ven­te, at de ik­ke op­fat­ter sig selv som for go­de til at hø­re på men­ne­sker, hvis hold­nin­ger de for­døm­mer. Kra­en­ket af­vis­ning er ne­der­la­gets tak­tik – en un­der­mi­ne­ring af fol­ke­sty­rets idé, som Fol­ke­tin­gets åb­ning el­lers var en fejring af. Det prin­cip bli­ver ik­ke min­dre sandt af, at Kvist selv be­na­eg­ter, at han si­destil­ler ho­mo­seksu­el­le og pa­edo­fi­le.

TIL Dan­marks Ra­dio har han for­le­den ud­talt, at han er glad for, at ho­mo­seksu­a­li­tet er bå­de til­ladt og an­er­kendt i Dan­mark, men at han an­ser en kvin­de og mand for den nor­ma­le fora­el­dre­kon­stel­la­tion. Hans syns­punkt er, at gi­ver man ho­mo­seksu­el­le lov at adop­te­re, bry­der man med nor­ma­li­te­ten – at et barn skal ha­ve en mor og en far – og så for­svin­der fun­da­men­tet un­der sam­fun­det. For en­den af den­ne op­løs­nin­gens vej bli­ver det sva­ert at be­grun­de, hvor­for pa­edo­fi­le ik­ke og­så skal ha­ve lov.

AT Mo­gens Jen­sen uden for Slotskir­ken nemt kun­ne ha­ve gi­vet Kvist et mod­svar, er ind­ly­sen­de. Det er en ge­vinst for sam­fun­det, at ho­mo­seksu­el­le fora­el­dre li­ge­stil­les med he­te­ro­seksu­el­le, og­så hvad an­går adop­tion. Pa­edo­fi­le der­i­mod har med de­res bør­ne­mis­hand­ling pla­ce­ret sig uden for lands lov og ret. Men Kvists hold­ning til bar­nets tarv er ik­ke mon­strøs, den er va­erd at dis­ku­te­re, og­så for­di den de­les af man­ge. Mo­gens Jen­sen vil­le ik­ke ha­ve »le­gi­ti­me­ret« no­get som helst ved at lyt­te til pra­e­stens pra­e­di­ken. Han vil­le blot ha­ve an­er­kendt Kvists ret til at vir­ke som pra­est uag­tet hans hold­ning som bor­ger. Men det er et klas­sisk tegn i ti­den, at han la­e­ser det va­er­ste ind i Kvists syns­punk­ter for at kun­ne frem­stil­le ham som en sprog­lig volds­mand, an­sta­en­di­ge men­ne­sker ven­der ryg­gen.

FORDØMME og for­sva­re, i det­te pa­ra­doksa­le dob­belt­greb hvi­ler to­le­ran­cens egent­li­ge idé. Be­gre­bet stam­mer fra ti­den ef­ter Tre­di­ve­år­skri­gen, hvor man op­fandt en må­de for pro­te­stan­ter og ka­to­lik­ker at le­ve sam­men på uden at ri­ve ho­ve­d­er­ne af hin­an­den. Den­ne tan­ke om et ue­nig­he­dens fa­el­les­skab, fri­sind kal­det her­til­lands, er i dag på re­tur i Ve­sten, isa­er i Sve­ri­ge og USA, hvor det er al­min­de­ligt at na­eg­te ta­le­tid til me­nings­ma­ge­re, hvis syns­punk­ter man ik­ke bry­der sig om. Det sker i pres­sen, på uni­ver­si­te­ter­ne og i den po­li­ti­ske ver­den. Nu har den for­fa­er­de­li­ge ten­dens ramt Dan­mark. Net­op de tre in­sti­tu­tio­ner er fun­da­men­tet un­der den of­fent­li­ge sam­ta­le, som bli­ver fat­ti­ge­re, far­li­ge­re og dum­me­re, hvis vi i for­ar­gel­sens navn af­vi­ser for­plig­tel­sen til at lyt­te. kw

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.