Ka­va­naugh

Weekendavisen - - Opinion - Højt­la­es­ning Ly­da­vi­sen.dk

DEN ame­ri­kan­ske hø­jeste­ret er en helt unik in­sti­tu­tion i ver­den. I et po­li­tisk sy­stem som det ame­ri­kan­ske, hvor det er sa­er­de­les sva­ert at aen­dre for­fat­nin­gen, er det en me­re far­bar vej at få et fler­tal på mindst fem af Hø­jeste­rets ni dom­me­re til at af­gø­re, hvor­dan for­fat­nin­gen skal tol­kes i en be­stemt sag. På den må­de er det tit Hø­jeste­ret, ik­ke re­ge­rin­gen el­ler Kon­gres­sen, der har det af­gø­ren­de ord i me­re prin­ci­pi­el­le sa­ger. Det var så­le­des Hø­jeste­ret, der i 1896 gav grønt lys for ra­ce­ad­skil­lel­sen i Syd­sta­ter­ne i sko­ler og of­fent­li­ge trans­port­mid­ler. Det var Hø­jeste­ret, som i dom­me i 1954-55 om­stød­te den po­li­tik og af­gjor­de, at ra­ce­ad­skil­lel­se var i strid med for­fat­nin­gen. Ame­ri­kan­ske kvin­ders ret til at få fo­re­ta­get abort var et re­sul­tat af en hø­jeste­rets­dom fra 1973, li­ge­som det var Hø­jeste­ret, som i 2015 slog fast, at ret­ten til at ind­gå ae­g­te­skab og­så ga­el­der folk af sam­me køn.

Når Hø­jeste­ret har af­gjort en sag, er det law of the land, indtil der even­tu­elt kan skaf­fes fler­tal for en for­fat­nings­a­en­dring – el­ler Hø­jeste­ret selv ta­ger en tid­li­ge­re ken­del­se op til re­vi­sion. Der­for er det så af­gø­ren­de, hvem de ni dom­me­re i Hø­jeste­ret er. Der­for er hver ene­ste ud­na­ev­nel­se til et le­digt dom­mer­sa­e­de gen­stand for en in­tens de­bat.

DET er pra­esi­den­ten, der indstil­ler en kan­di­dat til Hø­jeste­ret, og Se­na­tet, som med sim­pelt fler­tal skal god­ken­de kan­di­da­ten. I lø­bet af de na­e­ste få da­ge vil Se­na­tet stem­me om dom­mer Brett Ka­va­naug­hs ud­na­ev­nel­se. Ka­va­naugh så ud til at va­e­re en shoe-in til job­bet, da pra­esi­dent Trump indstil­le­de ham. Han er kon­ser­va­tiv og vil tip­pe ba­lan­cen i Hø­jeste­ret til høj­re – hvil­ket kun er at for­ven­te med en re­pu­bli­kansk pra­esi­dent og et dit­to Se­nats­f­ler­tal. Men hans juri­disk-fag­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner og kar­ri­ere­for­løb kun­ne der ik­ke sa­et­tes fin­gre på.

Så kom an­kla­ger­ne, mest al­vor­ligt fra psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Chri­sti­ne Bla­sey Ford, der iføl­ge eget ud­sagn i man­ge år led af føl­ge­virk­nin­ger­ne af et seksu­elt over­greb, Ka­va­naugh skul­le ha­ve be­gå­et mod hen­de, da hun var 15 og han 17. Beg­ge var i sid­ste uge ind­kaldt til en tv­trans­mit­te­ret Se­nats­ud­valgs­hø­ring, hvor de un­der ed skul­le re­de­gø­re for for­lø­bet af en som­mer­af­ten for 36 år si­den. Bla­sey Ford gav ind­tryk af at va­e­re fat­tet og sam­men­ha­en­gen­de, end­s­kønt der var hul­ler i hen­des hukom­mel­se. Ka­va­naugh – not so much. Han var skif­te­vis grå­d­la­bil og sta­er­kt ag­gres­siv over for de de­mo­kra­ti­ske se­na­to­rer blandt ud­spør­ger­ne – og men­te, at he­le sa­gen var »et gro­tesk og ko­or­di­ne­ret ka­rak­ter­mord«, som var »na­e­ret af en til­sy­ne­la­den­de op­spa­ret vre­de over pra­esi­dent Trump og val­get i 2016, (…) ha­evn fra Cl­in­ton-par­rets si­de, og mil­li­o­ner af dol­lars i bi­drag fra yder­ligt­gå­en­de ven­stre­o­ri­en­te­re­de grup­per«. Spørgs­må­let om Ka­va­naug­hs ud­na­ev­nel­se blev et slag i den ra­se­ren­de ame­ri­kan­ske kul­tur­kamp. De­mo­kra­ter­nes va­el­ge­re – og et fler­tal blandt kvin­der­ne – vil med Ka­va­naug­hs ud­na­ev­nel­se se en mu­lig seksu­al­for­bry­der ele­ve­ret til en plads ved USAs hø­je­ste dom­stol. Re­pu­bli­kan­ske va­el­ge­re – og et fler­tal blandt ma­en­de­ne – vil med en for­ka­stel­se af Ka­va­naugh se (end­nu) et ek­sem­pel på en mand, der of­res un­der #MeToobøl­gens sku­e­pro­ces­ser.

DER er ik­ke i sa­gen, i skri­ven­de stund, kom­met op­lys­nin­ger, som brin­ger tvivl om dr. Fords erin­dring om det ske­te – el­ler om dom­mer Ka­va­naug­hs fast­hol­den af egen uskyld. Det sy­nes at va­e­re på­stand mod på­stand. I en juri­disk pro­ces vil­le Ka­va­naugh gå fri.

Men det­te er ik­ke en juri­disk pro­ces, men en jo­ban­søg­ning til et em­be­de, der kra­e­ver, at in­de­ha­ve­ren dels har kon­trol over sig selv i til­spid­se­de si­tu­a­tio­ner, dels er, og af al­le par­ter op­fat­tes som, upar­tisk og uhil­det i en­hver hen­se­en­de.

Med sin stem­ning­s­la­bi­le fremto­ning un­der Se­nats­hø­rin­gen – og si­ne udo­ku­men­te­re­de be­skyld­nin­ger mod de­mo­kra­ti­ske se­na­to­rer – bur­de Ka­va­naugh ha­ve bragt sit kan­di­da­tur til Hø­jeste­ret til en brat af­slut­ning. Hvis et re­pu­bli­kansk Se­nats­f­ler­tal al­li­ge­vel hol­der fast i ham, vil det va­e­re end­nu et bi­drag til den stam­me­krig, som i den­ne tid ri­ver det ame­ri­kan­ske sam­fund fra hin­an­den. ony

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.