KIOSK Hvad ser Lars Buk­da­hl, når han ik­ke skri­ver?

Weekendavisen - - Kultur -

Jeg be­trag­ter mi­ne »an­be­fa­le­de« klip på YouTu­be, som et tids­skrift, jeg abon­ne­rer på, hvis ik­ke de­ci­de­ret en avis. An­be­fa­lin­ger­nes al­go­rit­me er helt sim­pelt ba­se­ret på, hvad jeg klik­ker og sø­ger på, og li­ge nu pra­e­sen­te­res jeg for mindst én Kim Lar­sen-per­for­man­ce – den­ne tors­dag mor­gen »Det er i dag et vejr« på Val­de­mars Slot – hver gang jeg op­da­te­rer, for­di jeg i kølvan­det på den sto­re tru­ba­durs død har genop­fri­sket fle­re af de sto­re san­ge i li­ve­for­mat.

Hver dag ud­gør klip fra de to nat­li­ge, ame­ri­kan­ske tal­ks­hows

The La­te Show with Step­hen Col­bert og La­te Night with Seth Mey­ers stør­ste­delen af an­be­fa­lin­ger­ne og først og frem­mest Step­hen Col­berts fa­ste mo­no­log og Seth Mey­ers (i hvert an­det show) fa­ste punkt »A Clo­ser Look«.

Hvor Col­berts mo­no­log prin­ci­pi­elt kan hand­le om hvad som helst af ak­tu­elt, men i dis­se ti­der uund­gå­e­ligt be­gyn­der og slut­ter med pra­esi­dent Trump, for­di han dag­ligt le­ve­rer den vig­tig­ste og vil­de­ste og uhyg­ge­lig­ste ko­mik, er »A Clo­ser Look« di­rek­te de­fi­ne­ret som et na­er­me­re blik på ame­ri­kansk po­li­tik og Trump og at­ter Trump og frem­står mest af alt som en se­ri­øs nyheds­op­sum­me­ring, og som så­dan en af de dyg­tigst kon­cen­tre­re­de med go­de vit­tig­he­der strø­et oven­på – og ger­ne og­så et par skar­pe meninger el­ler tre. Mey­ers sid­der slip­se­be­ha­engt og nyheds­va­ert­s­ag­tigt bag sit skri­ve­bord – mens Col­bert i sin mo­no­log sprin­ger om­kring i stu­di­et – forun­dret og sar­do­nisk smi­len­de, mens han af­spil­ler klip af, hvad der dog ny­ligst er sket af un­der­ligt og lat­ter­ligt.

Den i skri­ven­de stund nu se­ne­ste om­ba­e­ring af »A Clo­ser Look« stam­mer fra ons­dag af­ten og hand­ler om Trumps re­ak­tion på an­kla­ger­ne mod hans kan­di­dat til hø­jeste­ret, Brett Ka­va­naugh, for at ha­ve be­gå­et seksu­el­le over­greb.

Mey­ers ta­ler om, hvor­dan Trump al­tid pro­ji­ce­rer si­ne eg­ne fø­lel­ser på si­ne mod­stan­de­re og vi­ser en ra­ek­ke klip, hvor Trump kal­der de­mo­kra­ter­ne for »lo­co«, spansk for gal­s­in­di­ge. I det sid­ste klip be­grun­der Trump sit brug af or­det med, at han net­op har for­hand­let han­del­s­af­ta­le med Me­xi­co. Med sin Trump-stem­me – hver tal­ks­howva­ert har sin egen Trump­stem­me, in­gen af dem ly­der helt rig­tig – kom­men­te­rer Mey­ers: »Vi hav­de mø­der med Me­xi­co, og de brug­te or­det ’lo­co’ he­le ti­den. Det er åben­bart de­res ord for pra­esi­dent.« Hvor­ef­ter han ana­ly­se­rer Trumps hånd­be­va­e­gel­ser: Han pe­ger mod sin egen tin­ding, når han si­ger »lo­co«, og hvad er det for nog­le sa­e­re, håb­lø­se ja­zzha­en­der, han har gang i, frem og til­ba­ge, frem og til­ba­ge. »Trump min­der om en 80er-film, hvor et rumva­e­sen an­stren­ger sig for at vir­ke men­ne­ske­lig.«

Trump er »lo­co« over an­kla­ger­ne, på­pe­ger Mey­ers, for­di han ser sig selv i Ka­va­naugh: en magt­fuld, pri­vil­e­ge­ret mand, der plud­se­lig bli­ver gjort an­svar­lig for si­ne hand­lin­ger, og vi­ser et klip, hvor Trump gen­nem he­li­kop­ter­støj ud­ta­ler, at det er en far­lig tid at va­e­re en ung mand i Ame­ri­ka, for­di man er skyl­dig, indtil an­det er be­vist. Det klip kon­tra­ste­res spo­ren­stregs med et klip fra Trumps se­ne­ste ral­ly, hvor pøb­len, mens pra­esi­den­ten nik­ker løs, mes­ser »lo­ck her up!«, og hen­de, der skal spa­er­res in­de, er til sta­dig­hed Hil­lary.

Og så skal jeg nok hol­de op med at re­fe­re­re ma­nisk – li­ge bort­set fra bil­le­det på, at folk var im­po­ne­re­de over, hvor so­bert Trump om­tal­te Ka­va­naug­hs an­kla­ger Dr. Chri­sti­ne Bla­sey Ford, li­ge indtil han ved na­evn­te ral­ly ag­gres­sivt vra­en­ge­de ad hen­des trau­me-in­va­li­de­re­de erin­drings­ev­ne. Det er som at si­ge om en varulv: Han har ik­ke bidt no­gen i 14 da­ge, lad os luk­ke ham ud.

Hvis man som jeg er sy­ge­ligt af­ha­en­gig af de se­ne­ste, smadre­de Trump-nyhe­der, an­be­fa­ler jeg »A Clo­ser Look« som det bed­ste, mest kva­li­fi­ce­re­de mix af gru­som­me gys og hjerte­li­ge, nervø­se grin. Okay, li­ge en sid­ste vits: I he­li­kop­ter­støj­en frem­ha­e­ver Trump, at han selv al­drig har rørt al­ko­hol, mod­sat kan­di­dat Ka­va­naugh, der for­an se­na­to­rer­ne igen og igen prok­la­me­re­de, at han el­sker øl. Hvor­for ly­der han så al­tid som en vred fyl­debøt­te? spør­ger Mey­ers så. Godt spørgs­mål. Som sa­lig Kim syn­ger på en an­den vi­deo: »Det er en kold tid, som vi le­ver i, al­le går rundt og fry­ser, men vi har det da no­gen­lun­de her« i det ame­ri­kan­ske tal­ks­how.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.