Høj­de­punk­ter

Weekendavisen - - Bøger -

OL i ge­or­gi­ske Ba­tu­mi er en rig­tig »ele­va­tor­tur­ne­ring« for de dan­ske hold. Sej­re over la­ve­re se­e­de­de hold sen­der os frem i ta­bel­len, mø­de­n­de sta­erk mod­stand, hvor et ne­der­lag så igen gi­ver et lavt ran­ge­ret hold etc. Det be­ty­der i åben ra­ek­ke sej­re over Sau­di-Ara­bi­en, Bo­li­via, Wa­les samt det ud­valg­te blin­de­hold og ne­der­lag imod Ge­or­gi­ens 2.-hold, Un­garn samt Schweiz, og kun det uaf­gjor­te re­sul­tat imod My­an­mar skil­ler sig ud fra sy­ste­ma­tik­ken. I kvin­de­ra­ek­ken har vi slå­et Pa­la­esti­na, Cos­ta Ri­ca og Al­ba­ni­en, tabt til Frank­rig, Ka­sak­h­stan, Slovaki­et samt Ma­kedo­ni­en og spil­let uaf­gjort imod Co­lom­bia. Det po­si­ti­ve er mest på den in­di­vi­du­el­le front, hvor Jakob Vang Glud ex­cel­le­rer på 1.-bra­et­tet med 4½ po­int i 6 par­ti­er imod sta­erk mod­stand, og hvor de­butan­ten på kvin­de­hol­det, El­len Fre­de­ri­cia Nils­sen, er top­sco­rer for kvin­der­ne med 5 po­int i 7 par­ti­er. Rusland har over­ra­sken­de tabt til Po­len og spil­let uaf­gjort imod Ser­bi­en og In­di­en, hvor­for USA har he­le 3 po­ints for­spring til de­res for­mode­de va­er­ste kon­kur­ren­ter og der­for i prin­cip­pet kan tå­le at ta­be et even­tu­elt ind­byr­des op­gør. Po­len og Aser­ba­jds­jan er kun et en­kelt po­int ef­ter USA, og med tre run­der igen er in­tet af­gjort i me­dal­je­stri­den. Ej hel­ler i kvin­de­ra­ek­ken, hvor Ki­na og Ukrai­ne de­ler 1.-plad­sen, men he­le 5 hold er in­den for ét po­ints af­stand.

OLs fo­re­lø­bi­ge kre­a­ti­ve høj­de­punkt kom i top­mat­chen imel­lem Ar­me­ni­en og Po­len:

Le­von Aro­ni­an – Jan-Krzysztof Du­da

1.c4 e5 2.g3 Sc6 3.Sc3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Tb1 d6 6.b4 f5 7.b5 Sce7 8.d3 Sf6 9.e3 0–0 10.Sge2 g5 11.f4 exf4 12.exf4 g4 13.0–0 h5 Ty­pisk for en­gelsk åb­ning sø­ger hvid at ud­nyt­te sin ter­ra­enover­va­egt på dron­nin­ge­fløj­en, imens sort sø­ger mod­spil på kon­ge­fløj­en. 14.Te1 h4 15.Le3 a6 16.a4 axb5 17.axb5 c6 18.Sa4 Tf7 19.Lf2 Sh5 20.Sb6 Ta3 21.bxc6 bxc6 22.Sd4 Sorts stil­ling er ved at kol­lap­se, så han sø­ger mod­spil ved at plan­la­eg­ge et kva­li­tetsof­fer: 22...hxg3 23.hxg3 Ta2! 24.Sxc6 Sxc6 25.Lxc6 Txf2! 26.Kxf2 Ld4+ 27.Kg2 Sxf4+ med ide­en 28 gxf4 Dh4! 28.Kf1!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.