13 Mú­si­ca Jazz en Do­mi­ni­ca­na.

Estilos - - Agenda -

Ya ca­si con­clu­ye es­ta edi­ción del pro­gra­ma “Jazz en Do­mi­ni­ca­na”, pe­ro aún hay tiem­po de ver la pre­sen­ta­ción “Pe­ter No­ve­lli’s. History of the Blues, Part 2”, la se­gun­da par­te de un tour his­tó­ri­co del blues pa­ra hon­rar a los gran­des de es­te gé­ne­ro mu­si­cal en Fies­ta Sun­set Jazz a par­tir de las 8:30 p.m.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic

© PressReader. All rights reserved.