Por­ta­da:

Ecuador Terra Incognita - - CONTENIDO - Fo­to: An­drés Va­lle­jo

Mas­de­va­llia xant­hi­na, de los bos­ques nu­bla­dos de los An­des, re­gión que con­cen­tra la ma­yor di­ver­si­dad de or­quí­deas en Amé­ri­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.