CROWD­FUN­DING

Revista ComputerWorld Ecuador - - Fintech -

Pro­pi­cia el con­tac­to en­tre pro­mo­to­res de pro­yec­tos que de­man­dan fon­dos con in­ver­so­res u ofer­tan­tes, me­dian­te la emi­sión de va­lo­res y par­ti­ci­pa­cio­nes so­cia­les. Pue­de ser de re­com­pen­sas, ca­pi­tal, prés­ta­mos o do­na­cio­nes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.