√n u vM WKzUF « XO ¡UC k U;« W UO{ v

Watani - - Wom Oe Ôui -

« ×?????L??b ý???d¹n «*?bMN” ?³q I???²? Ý Ÿd ¡U?CŽ√ n¹uÝ vM?Ð k U× VO?³Š Y׳ n¹uÝ vM³Ð W¹dB*« WKzUF « XOÐ ÆÆWE U;UÐ Á—Ëoe rOŽbðË qOFHð q³Ý

«vKŽ «_½?WDA √dГU?IK¡ « d?F?²?Ý÷ š???b ???U s « ? ??ÐU?I???W « H???²???d… ???Èb W UIŁ aOÝdð ‰U− v W Uš WDA½√Ë «*?? Ð W??M??Þ«u ??5 √ d??¹u??D??ðË s??Þu « ?? U???M??С «)rO???I « vK?Ž e??O??? d??² U?Ð vM¹b « U?D» »UD)« «c¼ rOL?FðË W d²?A*« ΔoeU³*«Ë ÊU???I??²???Šô« d¼«u?þ b?? dÐ ÂU???L???²¼ô«Ë U??N?KOK%Ë U???NÐU??³???Ý √ W??Ý«—oeË vH?zUD « W?????O?????Žu?????{u0 »U?????³?????Ý_« Ác?¼ W «“ù U?????? b?????)« .b??????I?ð v ≈ W?????? U?????{ùU?Ð «½²????L???U¡« √¹?W sŽ Ϋb???O????FÐ 5?MÞ«u???L?K ÆWOM¹oe Ë√ WOÐeŠ Ë√ WOÝUOÝ

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.