‪t‡‡‡‡‡‡K « s‡‡‡‡‡ «—«c‡‡‡‡‡‡‡‡ ≈‬

Watani - - ‪wom"oe Ôui ‬ -

‪u?×B½ vJ ¨5?F dD Ð U½—cM?ð ¨tK « s ”«dł√ U?N½≈‬ ‪ÊuJð b?? Ë UMðbzU?H Ê–≈ vN?? tK « v ≈ lłd½Ë UM? ?H½√ v ≈‬ ‪ÆÆÆ—«c½≈ ULK oed− Ë√ UMÐ q% UIO{ sŽ …—U³Ž‬ ‪W??F??ł«d* W? d?? ÊU?? ½ù« vDF?ð ¨tK « rŠ«d?? s U??N½≈‬ Æt H½ ‪·UšË ÆU½oeöÐ e¼ v² « ô«e e « iFÐ v ÀbŠ UL ‬ ‪·u)« ÊU Ë ÆW¹UNM « W¹«bÐ vKŽ W ö?Ž U¼Ëd³²Ž«Ë iF³ «‬ ‪ÆÆÆ’d(« s b¹e v ≈Ë WÐu² « v ≈ r¼oeU ¨rNK ÎUF U½‬ ‪qÐ ÆrN?JKNð W??¾? łU???H?? WÐd??{ ”UM « »d??C?¹ ô tK « Ê≈‬ ‪b?Š√ U?NOK?B¹ ÊU …ö? vM³?−?Fð p c r¼—cM¹ t?L?Š«d0‬ ‪W???ŽU???Ý v »—U¹ v?½c??šQ?ð ôò ∫ÎözU??? U¼—dJ?¹Ë ¨ÊU??³?¼d «‬ ÆåWKHž ‪∫ «—«c½≈ hB ‬ ‪5¹U????I t??? b??? Èc? « —«c½ù« ∫tð«—«c?½≈ v Ë√ s q?F Ë ¿‬ ‪¨W?CЫ— WOD?š »U³ « bMŽò ∫t ‰U? ¨÷—_« vKŽ qðU? ‰Ë√‬ ‪WOD)« Ác¼ ©Σ∫¥pð® åUNOKŽ oeu ð X½√Ë ÆU?N UO²ý« pO ≈Ë‬ ‪Ætz«c¹≈ v? p²? ³? ž—Ë qOÐU¼ p?O?š_ „b?? ? Š v?¼ W??CЫd «‬ ‪—uD²¹ ö¾ ”d²ŠU? WOD)« Ác¼ vKŽ oeu 𠉫eð ô X½√Ë‬ ‪U¼ ¨Ê–≈ ”d²?Š« „Uš√ q²IðË ¨pOKŽ W?OD)« oeu ²? ¨d _«‬ ‪Æpð—c½√ b ‬ ‪…d??−??ý U??? √Ëò ∫Âoe¬ UMOÐ_ t?K « t?? b?? p – q?³? —«c½≈ ¿‬ ‪UN?M q Qð Âu¹ p½_ ÆUNM q Qð ö? ¨dA? «Ë dO?)« W d?F ‬ ‪t?² U Ë ¨—«c½ù« «c?NÐ ¡«uŠ XLKŽË Æ©±Σ∫≤pð® å u9 ÎUðu? ‬ ‪Æ©≥ ¨≤∫≥pð® WO×K ‬ ‪«—«c½≈ „UM?¼Ë ◊u??I?? « q³??? —«c½≈ t½≈‬ ‪ÆWÐu² « v ≈ …uŽoe sŽ …—U³Ž‬ ‪sЫ U¹ò v³M « ‰UO eŠ dHÝ v »d « ‰U d _ «c¼ sŽË‬ ‪s W?LKJ « lL?ÝU? q?Oz«d?Ý≈ XO?³ ÎU?³?O? — p²KF?ł b? ¨Âoe¬‬ ‪U? Ë Æ u9 ÎUðu d¹d?AK XK –≈ ÆvK³? s r¼—c½√Ë ¨vL? ‬ ‪W???¾¹oed « t??? d?Þ s d¹d???AK? Ϋ—«c½≈ XL?KJð ôË X½√ t?ð—c½√‬ ‪„b¹ sL?? t? oe U?? √Ë Æt?LŁSÐ u?1 d¹d?A « p c?? ÆtzU??O?Šù‬ ‪ôË Ád???ý sŽ lłd¹ r? Ë ¨d¹d??A? « —c½√ X½√ Ê≈Ë Æt???³KÞ√‬ ‪XO?$ b?I X½√ U? √Ë Æt?LŁSÐ u1 t½S? W?¾¹oed « t?I¹dÞ sŽ‬ ‪Æ©±π≠±Σ∫≥eŠ® åp H½‬ ‪Ë√ q?−????????)« s l? «b?Ð ∫—c?M?½ ô UM?½√ v?M?H????????ÝR¹ p? c? ‬ ‪ÆnDF « Ë√ WK U:«‬ ‪W?×?O?BM « b?F?³½ q−?)« Ë√ WK U?:« V³? Ð‬ ‪ÎU½U???O???Š√Ë UM —U???F??? Ë UMzU???³? Š√ s?Ž —«c½ù« Ë√‬ ‪ÆUM «uI¹UC²¹ ö¾ ·u)« l «bÐ‬ ‪¨QDš√ U?LN? ÆUNKHÞ Ë√ U?NMЫ vKŽ W? uDŽ Â√ błuð b? Ë‬ ‪b?? Ë ÆU??NM V?C?G?¹ ö??¾ Ë√ Êe??×¹ ö??¾ ÎU??IKD? t?? Ðuð ô‬ ‪r ÆV(« vN??²M0 tK U??Ž√ ¨«c¼ vMЫò d? _« «c??NÐ d? ? ²?Hð‬ ‪qO? b????² « «c¼ U?0— U????LMO?Ð ÆÆÆåtðoeôË c?M Tý v? t½e????Š√‬ ‪vJ tzUDš√ v? ≈ tN?łuð Ê√ u¼ v?IO?I?(« V(«Ë ÆÁb? ?H¹‬ ‪ÆtÐ Ád ð ô »uKÝQÐË ÆÈdš√ …d UNO lI¹ ô‬ ‪o×????²???Ý« ¨Âe????×Ð ÁoeôË√ —cM?¹ r U* ¨s?¼UJ « v? U???Ž Ê≈‬ ‪tðd?Ý√ s uMNJ « vN?²½«Ë UL? ÆtK « s …b¹b?ý WÐuI?Ž‬ ‪»d????????(« v? t?????????O?MЫ u?0 t?K? « `?L????????ÝË ©±¥∫≥r? ±®‬ Æ©±Π∫¥r ±® ‪∫WÐuIF « lO uð q³ —«c½ù« s Ÿu½ „UM¼ ¿‬ ‪ÆÊU??? uD « q?³? t?K « t??? b??? Èc « —«c½ù« p – W?K¦??? √ s ‬ ‪Xð√ b?? d?AÐ q? W¹U?N½ ∫Õu?M tK « ‰U?? ò Õu½ UMOÐ_ t??GKÐË‬ ‪p ? HM lM U?? ÆrNM ÎU??LKþ ú??²? « ÷—_« Ê_ ¨v U?? √‬ ‪—«c?½ù« «c¼ t?ðd?????Ý√Ë Õu½ ŸU?Þ√ ©±¥¨±≥∫∂pð® åÆÆÆÎU?JK? ‬ ‪«u U?³¹ r Ë pKH « vM³¹ ÎUŠu½ «Ë√d? ”UM « v UÐ U? √ Æ«u$Ë‬ ‪ÆÆÆ«uJK¼Ë ¨—«c½ùUÐ‬ ‪ÂU? Ë ÆÂËoeU??Ý ‚d?Š q³? Ϋ—«c?½≈ tK « qÝ—√ ∫d?š¬ ‰U??¦? ‬ ‪ÆtðU?MÐ s¹c???šü« Á—U???N??? √ r?K Ëò —«c½ù« «c¼ m?OK³???²?Ð ◊u ‬ ‪pKN??O??Ý »d « Ê_ ¨ÊUJ?*« «c¼ s «u??łd??š√ u? u?? ∫‰U?? Ë‬ ‪cH½Ë Æ©±¥∫±πpð® åÁ—UN √ 5Ž√ v Õ“UL ÊUJ ÆWM¹b*«‬ ‪ÂËoeU????Ý VF????ý U???? √ t???F???? tðU?MÐË U????$Ë »d « —«c?½≈ ◊u ‬ Æ«uJKN ‪«—«c½ù« W?K?¦??????? √ s? ¿‬ ‪dB XÐU √‬ ‪`L?? ?O?? ¨WÐu??² « v ≈ Êu??Žd? oeU??²?I¹ Ê√ U??NÐ sJ1 ÊU?? ‬ ‪t½√ u Ë Æ «—«c½ù« pK²?Ð b?H²? ¹ r? tMJ Ë ÆVF?A « ÃËd? Ð‬ ‪Îö¦?L Æt?³K v I¹Ë lłd¹ rŁ Æb?F¹Ë VO−²? ¹ ÎU½UO?Š√ ÊU ‬ ‪ÆÊËd¼Ë vÝu?? U??ŽoeË Êu??Žd?? qÝ—√ò oed??³? « WÐd??{ b??FÐ‬ ‪v³F?ýË U½√ ¨—U³ « u¼ »d? « Æ…d*« Ác¼ QDš√ò UL?N ‰U Ë‬ ‪¨oed³ «Ë tK « oeuŽ— ÀËbŠ v?H Ë Æ»d « v ≈ UOK Æ—«dý_«‬ ‪¨WÐd?C « tMŽ »d « l? — U*Ë Æ©≤Π ¨≤Σ∫πd?š® åÆÆÆrJIKÞQ? ‬ ‪s ržd « vKŽ ¨t? ö?N?Ð vN?²½«Ë ¨t?³K v ? Ë Êu?Žd? oeU?Ž‬ ‪ÆtO ≈ X b v² « «—«c½ù« q ‬ ‪∫v²ý ‚dÞË Ÿ«u½√‬ ‪∫…dýU³ t H½ tK « s —«c½ù« vðQ¹ b ≠±‬ ‪rJOKŽ b??N?ý√ò W?OM¦?² « d?H?Ý d?š«Ë√ v? »d « ‰u? q¦? ‬ ‪¨ u*«Ë …U?O?(« p? «b? XKF?ł b? «–u?¼ Æ÷—_«Ë ¡U?L? «‬ ‪–≈ pK ½Ë X½√ U??O?% vJ …U?O?(« d?²?šU? ÆWMF?K «Ë W? d?³ «‬ ‪u¼ t?½_ tÐ o?B???²?KðË ¨t?ðu???B? lL???? ðË p?N ≈ »d? « V%‬ ‪Æ©≤∞ ¨±π∫≥∞Yð® åpðUOŠ‬ ‪¡U???O???³?½_«Ë qÝd « o?¹dÞ sŽ Êu?J¹ b??? Ë ≠≤‬ ‪∫5LKF*«Ë WMNJ «Ë‬ ‪t??????²??????LK? «uK?I?MO? ¨tK? « r?NK?Ý—√ ¡ôR¼ q? ‬ ‪◊u??I?? ? « b??FÐ‬ ‪UÐd????????C? « ∫‬ v?²? « ‪¨”U?M « v? ≈‬ ‪v »d « ‰U? U?L? ¨p – vŽb??²? ¹ d? _« ÊU? Ê≈ r¼—cM¹Ë‬ ‪qOz«d??Ý≈ XO??³ ÎU?³? O? — p²?KF?ł b?? ò v³M « ‰U??O? e??Š d?H??Ý‬ ‪¨©±Σ∫≥e?Š® åvK?³? s r¼—c½√Ë ¨vL?? s ÂöJ « lL??ÝU? ‬ ‪∫nI??Ý_« ”ËUŁu??L?Oð Ác??O??LK² ‰u??Ýd « f uÐ ‰U?? U?L?? Ë‬ ‪Æ©≤∫¥vð≤® årOKFðË …U½√ qJÐ ¨kŽ dN²½« aÐËò‬ ‪Æ»d « UNKÝd¹ qzUÝdÐ —«c½ù« vðQ¹ b Ë ≠≥‬ ‪»d « qÝ—√ bI? Æl³ « fzUMJ « WJzö? l ÀbŠ U?L ‬ ‪XDI?Ý s¹√ s? d? –«ò t ‰u?I¹ f ? √ W? ? OM „ö? v ≈‬ ‪s p?ð—UM? Õe????Š“√Ë V¹d????? sŽ pO?ð√ v½S????? ô≈Ë ÆÆÆVðË‬ ‪W??? ???OM? „ö??? v ≈ qÝ—√Ë ©μ∫≤ƒ—® åV?²ð r Ê≈ U???N½U?J ‬ ‪vŠ p½√ ÎULÝ« p Ê≈ p UL?Ž√ ·—UŽ U½√ò t ‰uI¹ ”oe—UÝ‬ ‪ôË ¨hK pOKŽ Âb √ ¨d?N ð r Ê≈ v½S? Vð ÆÆÆXO X½√Ë‬ ‪Æ©≥ ¨±∫≥ƒ—® åpOKŽ Âb √ WŽUÝ W¹√ rKFð‬ ‪v? ≈ Ϋ—«c½≈ q?Ý—√ ¨«dðU?????O?Ł „ö????? v? ≈ t?????² U?????Ý— v? Ë‬ ‪sŽ »u?²ð vJ ÎU½U? “UN?²O?DŽ√ò tO? ‰uI?¹ qЫe¹≈ W¾Þ«U?)«‬ ‪U???????N? W?Ðu???????I???????F?Ð U?¼—c?½√ rŁ Æ©≤±∫≤ƒ—® åV?²?ð r? Ë U¼U?½“‬ ‪ÆUNF 5¾D LK Ë‬ ‪Ë√ 5O½U??LKŽ o¹dÞ sŽ —«c½ù« v?ðQ¹ b? Ë ≠¥‬ …√d « ‪‰UÐU½ s? VC??G « tJK9 U?* v³M « oeË«oe l Àb??Š U??L?? ‬ ‪Ê√ ÆÆÆjzU???×Ð ÎözUÐ t? vI??³?¹ ôË ¨tK²? I?¹ Ê√ —d?? Ë vK? dJ «‬ ‪lMB?¹ U?? bMŽò t? X U??I?? ÆÁ—c?M² q¹U???−??OÐ√ t t?K « qÝ—√‬ ‪ÆpKł√ s d?O?)« s tÐ r?KJð U? q V ?Š Èb?O? »d «‬ ‪W b?B Ác¼ p ÊuJð ô Ê√ q?Oz«dÝ≈ vKŽ ÎU? Oz— pL?OI¹Ë‬ ‪Ê√ Ë√ Ϋu??H??Ž ÎU?? oe XJH??Ý b?? p?½√ Èb?O?? ? VK …d??¦? F?? Ë‬ ‪Æ©≥± ¨≥∞∫≤μr ±® åt HM rI²½« b ÈbOÝ‬ ‪‰U? Ë ¨—b WÐU?Š—Ë rN?HÐ —«c½ù« «c¼ vM « oeË«oe q³?IðË‬ ‪«c¼ pKÝ—√ Èc « qOz«d?Ý≈ t ≈ »d « u¼ „—U³ ò ∫q¹U?−OÐ_‬ ‪vM²FM p½_ X½√ W? —U³ Ë pKIŽ „—U?³ Ë Æv U³I?²Ýô ÂuO «‬ ‪Èb?F?? √ ÆÆÆv ? HM Èb¹ ÂU?I??²½«Ë ¡U? b? « ÊU?Oð≈ sŽ Âu??O «‬ ‪åp?ðu??????B X?F??????L??????Ý b?????? Èd?E½« Æp?²??????O?Ð v ≈ Âö?????? ?Ð‬ Æ©≥μ≠≥≤∫≤μr ±® ‪W?Ðu?????I?????Ž o¹d?Þ sŽ —«c?½ù« ÊuJ?¹ b????? Ë ≠μ‬ ‪U¼dOŁQð Àb%‬ ‪WÐu?I?F « v ”—u?¦½u? T?ÞU?š v ≈ W?³? M UÐ Àb?Š U?L? ‬ ‪ÊuM R*« t e?F? ¨‰uÝd « f uÐ f¹b?I « t?OKŽ U?NF? Ë v² «‬ ‪Êe??Š WÐu?I??F « Ác??N W?−??O??²½Ë ©±≥¨μ∫μu? ±® r?NDÝË s ‬ ‪s lK?²? ³¹ ö???¾ ¨W??³???×?? v ÁËoeU???Ž√ rŁ Æ»UðË v?JÐË Âb½Ë‬ ‪Æ©Σ∫≤u ≤® ◊dH*« Êe(«‬ ‪À«b???????Š√ o?¹d?Þ s?Ž —«c½ù« v?ðQ?¹ b??????? Ë ≠∂‬ WMOF ‪d?B?? vKŽ «d?O uJ? « ¡UÐË r−¼ U?LM?O?Š …d? Àb?Š U??L? ‬ ‪bKÐ »U?B¹ U?LMOŠ Ë√ WÐu?² « v ≈ s¹d?O?¦ oeU? Ë ±π¥Π WMÝ‬ ‪v ≈ r¼bOF¹Ë ”UM « dzUL?{ k u¹ dODš ‰«e eÐ oeö³ « s ‬ ‪Ë√ 5 «d????³? « s W????O????F????O????³Þ WŁ—U???? q? l p c???? Ë Æt?K «‬ ‪Æ»Ëd(« Ë√ j×I « Ë√ U½UCOH «‬ ‪o³????? ?ð v²? « À«b????Š_« s?Ž «—«c½≈ »d? « qÝ—√ b????? Ë‬ ‪v WJzö*« ‚«uÐ√ v Ë ©±≥d ® ©≤¥X ® v v½U¦ « t?¾O− ‬ ‪s¹b??F??²? ? ÎU??C¹√ r²½√ «u½u?? ò »d « UM ‰U?? Ë Æ©π ¨Πƒ—®‬ ‪©¥∞∫±≤u ® åÊU??? ½ù« sЫ v?ðQ¹ ÊuME?ð ô W??ŽU???Ý v t½_‬ ‪¨≤μ ∫±≥d ® åÎU? UO½ r b−?O W²?GÐ vðQ¹ ö¾ Ê–≈ «Ëd?NÝ«ò‬ Æ©≤∂

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.