‪bO Q Ë ÆÆ W UM Ë ÆÆ W UN ‬

Watani - - ‪ll :« —u #√‬ -

‪vLÝUÐ ÊuðQOÝ s¹dO¦ ÊS ÆbŠ√ rJKC¹ ô «ËdE½« rN ‰U Ë Ÿu ¹ »UłQ ò‬ ‪»ËdŠ —U³š√Ë »Ëd×Ð ÊuFL? ð ·uÝË Æs¹dO¦ ÊuKC¹Ë `O *« u¼ U½√ 5KzU ‬ ‪ÂuIð t½_ Æb?FÐ vN²M*« fO sJ Ë UNK Ác¼ Êu?Jð Ê√ bÐô t½_ «uŽUðdð ô «ËdE½«‬ ‪sJ Ë Æs U √ v ‰“ô“Ë W¾ÐË√Ë UŽU− ÊuJðË WJK2 vKŽ WJK2Ë W √ vKŽ W √‬ ‪Êu½uJ?ðË rJ½uK²? I¹Ë oO??{ v ≈ rJ?½u?L?K ¹ c??¾MO??Š ÆŸU?łË_« √b??²? ³? U?N?K Ác¼‬ ‪rNCFÐ Êu?LK ¹Ë ÊËdO¦ d¦F¹ c?¾MOŠË ÆvLÝ« qł_ 3_« lOLł s 5C?G³ ‬ ‪Æs¹dO?¦ ÊuKC¹Ë ÊËd?O¦ WÐc? ¡UO³½√ Âu?I¹Ë ÆÎUCFÐ rN?CFÐ Êu?CG³¹Ë ÎU?CFÐ‬ ‪åhK ¹ «cN? vN²M*« v ≈ d?³B¹ Èc « sJ Ë Æs¹d?O¦J « W³?× oed³?ð rŁù« …d¦J Ë‬ ‪U?N?×?{Ë ÊU? ½ù« U?N?A?O?F¹ WÐd?ž W¹U?N½ U?N½≈ Æ©±≥≠≥∫≤¥X ®‬ ‪Áb?O??³¹ »d « Èc « rOŁ_« sKF??²? ?O?Ý c??¾MO?ŠËò ∫‰U?I?? ‰u?Ýd «‬ ‪ÊUDO?A « qLFÐ t¾?O−? Èc « Æt¾?O−? —uNEÐ tKD³¹Ë t?L W ?HMÐ‬ ‪v r?Łù« W???F?¹b???š q?JÐË ÆW?ЖU??? V?zU???−????ŽË U¹P?ÐË …u??? q?JÐ‬ ‪å«u????BK? ¹ v?²???Š o?(« W????³????×???? «uK³????I?¹ r r?N½_ 5J? U????N «‬ Æ©±≤≠Π∫≤fð≤®

‪s Ë Êü« v ≈ r U??F « ¡«b??²Ð« cM tK?¦? sJ?¹ r rOEŽ oO??{ c??¾MO??Š ÊuJ¹ t½_ò‬ ‪d?B?Ið s¹—U?²?<« qł_ s?J Ë b? ?ł hK ¹ r ÂU¹_« pKð d?B?I?ð r u Ë ÆÊuJ¹‬ ‪t½_ Æ«u b?Bð ö „UM¼ Ë√ UM¼ `O ?*« «–u¼ bŠ√ rJ ‰U Ê≈ c?¾MOŠ ÆÂU¹_« pKð‬ ‪u «uKC¹ v²Š VzU−ŽË WLOEŽ U¹¬ ÊuDF¹Ë WÐc ¡U?O³½√Ë WÐc ¡U× ÂuIOÝ‬ ‪Ác¼ ÂU? √Ë U?I?O?C « Ác¼ jÝË v Æ©≤¥≠±¥∫≤¥X ® åÎU?C¹√ s¹—U?²?<« sJ √‬ ‪WÐuð q?³? I¹Ë oO??C « ÂU¹√ d??B??I¹Ë U?½bM ¹ qÐ U?M d??²¹ ô tK « W??³? F??B « W?¹U??NM «‬ ‪»d « QÞU³?²¹ ôò ∫»U²J « ‰uI?¹ UL ¨UMÐ vM²?F¹ Èc « U½uÐ√ tK « t½√ b R?O 5³zU² «‬ ‪”U½√ pKN¹ Ê√ ¡UA¹ ô u¼Ë UMOKŽ v½Q²¹ tMJ ÆRÞU³² « Âu V ×¹ UL ÁbŽË sŽ‬ ‪tO Èc « »d « Âu¹ qOK « v hK vðQO?Ý sJ Ë ÆWÐu² « v ≈ lOL'« q³I¹ Ê√ qÐ‬ ‪UŽuMB*«Ë ÷—_«‚d²%Ë W d²×? d UMF « q×MðË ZO−CÐ «uL « ‰Ëeð‬ ‪…d?O?Ý v r²½√ «u½u?Jð Ê√ V−¹ ”U½√ È√ q×Mð U?NK? Ác¼ Ê√ U?L?³? ÆU?N?O? v² «‬ ‪q×?Mð tÐ Èc? « »d « Âu¹ T?−??? W????Žd???Ý 5³? UÞË s¹d?E²?M ÆÈu???I?ðË W???Ýb????I??? ‬ ‪«uL?Ý dE²M½ ÁbŽË V ×Ð UMMJ Ë Æ»Ëcð W? d²× d? UMF «Ë W³N²K «u?L «‬ ‪Æ©±≥≠π∫≥jÐ≤® åd³ « UNO sJ ¹ …b¹bł ÎU{—√Ë …b¹bł‬

‪d?NE¹Ë ‚—UA?*« s Ãd ¹ ‚d?³ « Ê√ U?L t½_ ÆÆrJ?ðd³?š√Ë XI?³Ý b? U½√ U¼ò‬ ‪pKð o?O?{ b??FÐ X? uK Ë ÆÆÊU?? ½ù« sЫ TO??−?? ÎU??C¹√ ÊuJ¹ «c?J¼ »—U??G*« v ≈‬ ‪jI? ð Âu??−M «Ë Á¡u?{ vDF?¹ ô d?L?I «Ë fL?A? « rKEð ÂU¹_«‬ ‪W? ö?Ž d?NEð c?¾MO?ŠË ÆŸe?Že²ð «u?L? « «u? Ë ¡U?L? « s ‬ ‪÷—_« qzU?³? lO??L?ł ÕuMð c?¾MO?ŠË ¡U?L? ? « v ÊU? ½ù« sЫ‬ ‪b−? Ë …uIÐ ¡U?L « »U?×Ý vKŽ ÎU?Oð¬ ÊU ½ù« sЫ ÊËd?B³¹Ë‬ ‪t¹—U² ? ÊuFL−O u?B « rOEŽ ‚u³Ð t²Jzö qÝdO Æd?O¦ ‬ ‪v²? ÎUC?¹√ r²½√ «cJ¼ ÆÆU?NzUB? √ v ≈ «u?L ? « ¡UB? √ s ÕU¹d « W?FЗ_« s ‬ ‪«c¼ vC?1 ô rJ ‰u?? √ o(« Æ»«uÐ_« vKŽ V¹d?? t½√ «u??LKŽU?? tK «c?¼ r²¹√—‬ ‪å‰Ëe¹ ô v? ö??? sJ Ë ÊôËe?ð ÷—_«Ë ¡U???L??? « ÆtK «c?¼ ÊuJ¹ v?²???Š qO???'«‬ ‪ôË UM d???²¹ ô t½√ À«b??Š_« Ác?¼ q ÂU?? √ Áoeu??ŽË »d « b??? R¹ Æ©≥μ≠≤μ∫≤¥X ®‬ ‪«Ëb?N?²?ł« Ác¼ ÊËdE²M? r²½√ –≈¡U?³?Š_« U?N¹√ p c ò ∫»U?²J « ‰u?I?¹ U?L? ¨UMKL?N¹‬ ‪r²½Q ÆÆÎU? öš UMЗ …U½√ «u³ ?Š«Ë ÆÂöÝ v VOŽ ôË f½oe öÐ ÁbMŽ «Ëb?łu² ‬ ‪¡U¹oe—_« ‰ö?CÐ «ËoeU?IMð Ê√ s «u?Ýd?²?Š« r²? d?F? r²?I?³?Ý b? –≈¡U?³?Š_« U?N¹√‬ ‪l q³? I*« b?Š_« W?EŽ v ¡U?I?K « v ≈Ë Æ©±Π≠±¥∫≥jÐ≤® årJðU??³Ł s «uDI?? ?²? ‬ ‪ÆÆWLJŠË ÆÆÊuC «—Ë ÆÆÊuM R ‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.