‪WO uJ(« WO —u « UJOA « lOL «b ù …bL F WM' qOJA"‬

Watani - - ‪ll :« —u +√‬ -

‪W½«e)« »U? Š W uEM s ¡U?N²½ô« bŽu Ê√ ¨vŠ—U?'« nA Ë‬ ‪pM?³ UÐ W¹d???B?*« W??? uJ×K? vJM?³ « »U??? ???(« u¼Ëò b???Šu*«‬ ‪q U??F??² « ÎU?? U9 n? u??²? O q³? I*« d??³? L?? u½ W¹U??N?½ ÊuJO??Ý åÈe?? d*«‬ ‪jI? q UF?² « ÊuJOÝ YO?Š ¨WO? uJ(« U?N'UÐ W?O —u « UJO?A UÐ‬ ‪pM?³ UÐ b???Šu?*« W½«e???)« »U??? ???Š v?KŽ W???O½Ëd???²?J ù« l b? « d??? «ËQÐ‬ ‪WMJO* U??N?²Dš c?O?HMð v?KŽ ÎU?O U?Š qL?Fð …—«“u « Ê√ Ϋb?? R? ¨Èe? d*«‬ ‪≠ e??O??N?−??² « ≠ W??O??Žu??² «ò U?N?KŠ«d?? lO?L??−Ð W? ËbK W?? U?F? « W½“«u*«‬ ‪vM e « Z U½d?³? « o Ë U¼“U?$≈ r²?O È“«u?² UÐ åqO?F?H?² « ≠ V¹—b?² «‬ ‪v½Ëd??²J ù« jÐd « rO??L?Fð ÎU?O? U?Š Ì—U?ł t½√ v? ≈ Ϋd?O?A?? ¨·b?N?²? *«‬ ‪W½“«u*« U??N?ł lO?L??ł Èu?²? ? vKŽ W??O?³?ÝU??(« «b?Šu « lO??L?'‬ ‪W??O?JM³ « W??? uEM?*« l W¹—u??N???L??'« ¡U???×½√ nK²??? 0 W Ëb?K W?? U???F «‬ ‪UÐU ?(« ‚öž≈Ë Èe d*« pM³ UÐ bŠu*« W½«e?)« »U (‬ ‪v½Ëd²J ù« q?OB×?² «Ë l b « W uEM s “e?F¹ U0 …oebF²*« W?OJM³ «‬ ‪l oe d «Ë√ ‰ö?š s qLF «Ë W?O —u « UJOA « ¡U?G ≈ ·bN?² ð v² «‬ ‪“U??N?'« Èu??²? ? vKŽ …d??A?²M?*« W?OÐU?? ??(« «b?Šu UÐ W??O½Ëd??²J ≈‬ ‪pM³ «Ë W?O U*« …—«“Ë 5Ð ÊËU?F?² « ‰u? uðËd?Ð —UÞ≈ v W ËbK È—«oeù«‬ ‪UJO??A « ¡U?G ≈ s ¡U??N?²½ö qL??F « nO?¦J?ð vŽb?²?Ý« U?2 Èe? d*«‬ ‪s t½√ ÎU??×?{u? ¨W?O½Ëd??²J ≈ l oe d? «Ë√ ‰ö??š s qL?F «Ë W??O? —u «‬ ‪oeb?FÐ W?OÐU? ? Š …b?ŠË ±Π∞∞ oKž d?N?A « «c¼ W¹U?NM?Ð r²¹ Ê√ —d?I*«‬ ‪oeb?FÐ W?OÐU? Š …b?ŠË ≤∂∞∞ v U?L?ł≈ s »U? Š ¥∞∞∞∞ s d?¦? √‬ Æ∂±∞∞∞ ‪rE½ …—«oe≈ W uEM rOLFð s ¡UN²½ô« bŽu Ê√ vŠ—U'« `{Ë√Ë‬ ‪lOL?ł vKŽ W ËbK W? UF « W½“«uLK? WO½Ëd²J ù« U? uKF*«‬ ‪¡UA½≈ WOL¼√ v ≈ ΫdOA ¨≤∞±Π ”—U W¹UN½ s WO uJ(« UN'«‬ ‪W??I¹dD?Ð W ËbK W?? U??F « W½“«u?*« c??O?H?M² v½Ëd??²J? ≈ v³? ÝU??×?? ÂUE½‬ ‪W uEM*« Ác¼ d? uð YOŠ ¨…bL?²F*« UÐU ?(« bŽ«u o Ë W?O½Ëd²J ≈‬ ‪tO?³M² « «c Ë ¨ÂUF « ‚U?H½ù« tłË√ nK² ? sŽ WIO? oe WO U U? uKF ‬ ‪vKŽ «“ËU?−?² « Ë√ ·d?B « oeËb?×?Р«e?² ô« Âb?Ž ôU?( vE×K «‬ ‪U?I? b?² W??I?O? b « W?FÐU?²*« r?Ł s Ë W Ëb « U?ŽUD lO?L??ł Èu?²? ? ‬ ‪¨Â“U?????Š q?JA?Ð W?????O U?*« WÐU????? d? « ÂUJ?Š≈Ë W Ëb?K W????? U?????F? « W½«“u?*«‬ ‪oe«b??Ž≈ v W?? b «Ë W??Žd? « v?KŽ W?? uEM*« Ác¼ ÎU??C¹√ b??ŽU?? ?²? ÝË‬ ‪ÆWO UHA « √b³ e¹eFðË W ËbK W UF « W½“«uLK WO U²) « UÐU («‬ ‪W? “ô …—Ëd{ b?F¹ b¹b'« v½Ëd?²J ù« ÂUEM « Ê√ vŠ—U'« b? √Ë‬ ‪YOŠ ¨ÈoeUB?² ô«Ë v U*« Õö ù« …dO ? rŽb v U(« X u « v ‬ ‪s¹b « …—«oe≈Ë W Ëb?K W? U?F? « W½“«u*« e?−?Ž i?O?H? ð v? b?ŽU? ? O?Ý‬ ‪c? ?²* ¡«u?Ý W?I?O? b « W?O U*« U? uKF*« d?O? uðË ¨W?O U?Ž …¡U?HJÐ ÂU?F «‬ ‪Èu?² ? vKŽ Ë√ ’U?š qJAÐ W¹“«u*« W?N?'« Èu?² ? vKŽ —«d?I «‬ ‪WIO? oe fÝ√ vKŽ «—«d –U ð« vKŽ bŽU? ¹ U2 ÂUŽ qJAÐ W Ëb «‬ ‪ÎöC? ¨W UF « U?IHM « ‰ö?G²Ý« s ?ŠË oe—«u*« rOEFð vKŽ fJFMð‬ ‪UNÐ ‰u?LF*« rEM « l V «u?²¹ v½Ëd²J ù« ÂUEM « «c¼ o?O³Dð Ê√ sŽ‬ ÆÎUO Ëoe ‪Ê≈ ¨W½«e?)« Êu¾?A W?O U*« d¹“Ë VzU½ jO?F? bL?×? —u?² b « ‰U? ‬ ‪l b « ÂUE½ oO?³D²Ð X U W?Nł ‰Ë√ v¼ W¹d?B*« Vz«dC « W?×KB ‬ ‪u¼Ë Èe???? d*« p?M³ U?Ð b???Šu?*« W½«e????)« »U??? ????Š vKŽ v?½Ëd???²?J ù«‬ ‪ÆÈe d*« pM³ UÐ W¹dB*« W uJ×K vJM³ « »U («‬ ‪e??−??Ž iO??H? ð v?KŽ b??ŽU? ?¹ b¹b??'« ÂUEM « Ê√ jO??F?? `{Ë√Ë‬ ‪d??O?? u?ðË ¨W??O U??Ž …¡U??HJ?Ð ÂU??F « s¹b « …—«oe≈Ë W? ËbK W?? U??F? « W½“«u*«‬ ‪W??I??O?? oe «—«d?? –U?? ?ð« v rN?? ¹ U0 ¨W??I???O?? b « W??O U*« U?? u?KF*«‬ ‪ÎöC ¨W? UF « UIHM « ‰öG²?Ý« s ŠË oe—«u*« rOEFð vKŽ fJFMð‬ ‪U?NÐ ‰uL?F*« rEM « l V «u²¹ v½Ëd?²J ù« ÂUEM « «c¼ oO?³Dð Ê√ sŽ‬ ÆÎUO Ëoe ‪U?N?'« X U? v² « W?O? uJ?(« UJO?A « d?O?B? Ê√ jO?F? b? √Ë‬ ‪WO? uJ(« UN?'«Ë «—«“u «Ë U¾?ON « ÂeK¹ —«d?I « q³ U?¼—«b SÐ‬ ‪h ð v?² « W??O? —u? « UJO??A « q «b??Žù WM' q?OJA??²Ð W??HK²??<«‬ ‪pM³ « l W oeU?B*« —u UN öž≈ - v²? « WOŽdH « WOJM?³ « UÐU («‬ ÆÈe d*« ‪pO?ý ∂∞∞—b?Bð UÐU? ? Š ±∂π ‚ö?ž≈ - t½√ v ≈ jO?F? —U?ý√Ë‬ ‪s d?¦ QÐ WO?ÐU Š …b?ŠË ≤∂μ∞ oKž r²?OÝ ÂUF « W?¹UNMÐË ¨»U? ŠË‬ ‪UJO?ý È√ „UM¼ ÊuJð s ÂU?F « W¹U?NMÐ ∫ÎU?H?O?C ¨»U? ?Š n √ ∂∞‬ ‪5ðd? Vð«Ëd « ·d? Ë ÎU?O½Ëd?²?J ≈ UÐU? ?(« …—«oe≈ r²?O?ÝË W?O? —Ë‬ ‪ÆW½“«u*« ×Uš ·dB « “ËU& n u p –Ë ¨ÎUO½Ëd²J ≈ dNA « ‰öš‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.