‪WO U — X O r H « W U ‬ ‪ÈdB*« oeUB ö —UO +«‬

Watani - - ‪ll :« —u +√‬ -

‪qł— l U dB v W UD « qz « bÐ b?ŠQ r×H «  « b ² Ý « fł « u ¼ X Ë « bð‬ ‪‰ « R?? ? « sJ Ë ÆÆ— « d???I «» U??×??? √ Î U??C ¹√ Ë 5?¹ oeU??B??² ??? ô « Ë Âö??Žù « Ë Ÿ— U???A «‬ ‪Î UÐU?− ¹≈ r×??H «— U?O?² ?š « rO?O?I?² X? u « W?O ¼ U? — W ¹ d?B* « W Ëb? « Èb q ¼ ÕËdD* «‬ ‪oed?Ý√ Ê√ bÐô ÊU t?O ≈· b ¼√ Èc « Êu?LC* «`{ u?² ?Ý « Ê√ q ³ sJ Ë øÎU?³ KÝË‬ ‪ÆΔ— UIK WI ¦ « VK& v ² « UOzUBŠù« iFÐ‬ ‪vÐË ¨ W ¹ bM u?N « qý q ¦ WO* U?F « U d?A « U ¼ UM ³² ð v ² « U?Ý «— b « X×{ Ë√‬ ‪s XM ³ ð v ²? « Ë u?Ý ¬ qOÐu? Ë W?O? ½ d?H «‰ UðuðË W?O UD ¹ ù « vM?¹ ≈ Ë W?O ½ UD ¹ d?³ « vÐ‬ ‪Î « oeUL ² Ž « vF?O ³ D «“UG « Ë ‰ Ëd ²³ «» uCM? Î UOM “Î ULOOIð È— UI? « U ¼— UA ²½«‰ öš‬ ‪‰ Ëoe nK ² ? v W dH?² *« UNð «“UO?² « oÞUM v U d?A « pKð « — UL ¦?² Ý « vKŽ‬ ‪5Ð U Î U?O* UŽ vDHM « X ¹ eK WO?I ³²* « UOÞU?O ² Šô « d?BŠË Î UÐdžË Î U d?ý r UF «‬ ‪d?šQ?² ?¹ U?LMOÐ U?O??Ý ¬ p c? Ë ¨ vÐË— Ë_ « Ë vJ ¹ d? _«» d??G « v ≤∞≥∞ v ≈≤∞≤ μ‬ ‪¨ ≤∞≥ μ b?FÐ U v ≈ U?OÝË— Ë Ê « d ¹≈ Ë vÐd?F « ZOK) « oÞUM v ‰ Ëd?² ³ «» u?C ½‬ ‪U??O UD ¹≈ Ë 5?B «‰ Ëoe « — U??L?¦ ?²? Ý « √ bÐ v?² « W??O?I?¹ d? _«‰ Ëb? « iFÐ p c?? Ë‬ ‪Æ≤∞±∞ WMÝ Î « dšR UNO U ½ d Ë‬ ‪U?OMO ?L) « s U?NÐ ‰ Ëd?² ³ « ÃU?² ½≈ Ë · UA?² «- v?² «‰ Ëb « rEF d?³ ²?FðË‬ ‪s W ¹« bÐ WODHM « W UD « hI ½ W “√ v ≈ ÷dF?² K Î UOM “W ³¹ dI «‰ Ëb « d ¦ √ v ¼‬ ‪UJ ¹ d? √‰ ËoeË UÐË— Ë√ ‰ U?L?ý jÝËË UO?Ý ¬‰ Ëoe rEF? qL?AðË ≤∞≥∞ v ≈ ≤∞≤∞‬ ‪ÆUOI ¹ d √» dž » uMłË UOI ¹ d √‚ dý ‰ ULýË bMN « Ë WOÐuM' «‬ ‪Î U?O* UŽ t?F ¹“uðË vFO?³ D «“UG? «» uC ½ U?OÞUO?² Š « U?Ý «— b « Î UC ¹√ XKL?ýË‬ ‪√ b???³ ¹ YO???Š ¨ W??OM? e « ôb???F??LK? Î U??I???³ Þ‬ ‪v ≤∞≥ μ v? ≈≤∞≥∞ 5Ð U??? » u??C?M «‬ ‪d???×????³ « Ë U???O????Ý ¬» d???ž ‰ U????L???ý oÞU?M ‬ ‪v U?O?I?¹ d? √ Ë vÐd?F « ZOK?) « Ë jÝu?² * «‬ ‪oÞU?M v “U???G «» u???C?½ d???šQ??² ?¹ 5Š‬ ‪U??O???Ý ¬‚ d??ý » uM?łË vJ ¹ d?? _«» d???G «‬ ‪Æ≤∞¥∞ ≠≤∞≥ μ … d ² v ≈‬ ‪… Ë—– c???????????????š√ U???????????????Ý— « b?? « Ác?¼‬ ‪‰ Ëb « v? —« d????I « ŸU?M U???? U????L?????² ¼ «‬ ‪WH?O ¦? UŽUMB « v?KŽ UN ¹ b u?LM « ôbF? bL?² Fð v ² «¨ W? öL?F « W ¹ oeUB?² ô «‬ ‪qz « bÐ U??N?¹ b ÊuJ ¹ Ê√ ‰ Ëb « Ác??N b?ÐôË Æ“U??G « Ë W??ODHM? « W?? UDK  « b?? ?²? Ýô «‬ ‪ÊU?? « c ¨ jH?M «— U??F??Ý√ v oeU??( « ŸU??Hð— ô « « d??² ? ÂËU??I???² ¨ W??ODHM? « W?? UD «‬ ‪UJ ¹ d?? √ Ë U?O? « d?² ? Ý√ Ë bMN « Ë 5B? «‰ Ëoe q ¦? r×??H « vK?Ž U?N ‰ Ë_ « oeU??L?² ? Žô «‬ ‪W?? UD «» u??C ½ i?FÐ U?? qŠ « d* oe « b??Žù « √ bÐË U??O ½ U*√ Ë « d??² ?K$≈ Ë qOz « d??Ý≈ Ë‬ ‪· U??AJ ²? Ýô W??OM ¹ b??F??² « « — U?L??¦ ?²? Ýô « W?O?KL??Ž s oe «“‰ Ëb « Ác ¼ s iF??³ ? ‬ ‪U?O? dð s q v? Àb?Š U?L? Ë ¨ U?O?I ¹ d? √» uMł v Àb?Š U?L? ¨ r?×?H « s ¹ e? ðË‬ ‪qz « b?Ð v ≈‰ u??% d???šü « iF???³ « Ë U?J ¹ d??? √ p c?? Ë ¨5?B « Ë bM?N « Ë « d??² ?K$≈ Ë‬ ‪W??ŽUMB W?? UD? « q ¹ u??×?² Èu??² ? ? vKŽ√ vK?Ž W?O??² ?×??² « U??N??² ?O?MÐ XMÐË Èd??š√‬ ‪‰ U?¦ W ¹ ËuM « W? UD « v ≈„ ö?N ²?Ýô « WI?O ¦? UŽUM?B « iFÐ p c Ë ¨¡ UÐd?NJ «‬ ‪U?N??² ?OMÐ X u??Š U?N?C??FÐË U? ½ d?? p c? Ë W?O U??L?A « Ë W??OÐuM' « U ¹— u? Ë ÊU?ÐU?O «‬ ‪W?OÐË— Ë_ «‰ Ëb « rEF? Ë U?O ½ U?*√ Ë U?O ½ U?³ ?Ý≈ q ¦? … oeb?−?² * « U? UD « v ≈ W?O?² ?×?² «‬ ‪ÆW ¹ uOÝü « Ë‬ ‪ø“UG « Ë ‰ Ëd ²³ «» uC ½ W ³ I( dB v U ½ oebŽ√ «– U ∫‰« R « ÕdÞ√ Ë‬ ‪W ¹ d??B* « W?? UD «— oeU??B?? l ¹ uM?ð oO??³ Dð vKŽ W??L??L??B* «… oe «— ù « Ë rO??L??B??² «‬ ‪— « d?IK `?O?×?B «— U? *« W?¹ « bÐ U?N ½√ b?ł√ ¡ UÐd??NJ « Ë oeu? u « U? “√ s W?¹ U? uK ‬ ‪bŠ√ r×H « Ê√ YOŠË ÆÈ“UG « Ë vDHM « oeu? u « qz « bÐ l výUL ²½ vJ ÈdB* «‬ ‪s sÞ « u* « Èb? U? u?? ?² « q n? u ½ Ê√ bÐö? q?z « b?³ « Ác ¼ v U??O?ÝU??Ý_ «‬ ‪W??? U??I?Ł Ê√ W?? U???š ¨ Z ² M?* « Ác ¼  « b??? ?²???Ý « VŠU???Bð v ²? «÷« d?? _« Ë ÀuK?² «‬ ‪v Âu ¹ q? U ¼« d ½ W ¹ d???B* « W??¾ ???O??³ « d???O?? bðË 5M?Þ « u* « W??×?? v?KŽ U ¹ b??F???² «‬ ‪ÆXMLÝ_« l½UB U Ëdš‬ ‪È√ d « ŸUM? ù b?Š « Ë È√ dÐ Ãd?? ð Ê√ u ¼ W?? uJ( « s? ◊ uM* «— Ëb « ÊQ?? « c Ë‬ ‪W?? ËU???I* oO??³ ?D ² « rE?½ Ë W??OÐU?? d? « U??O ü « Ë U??F?¹ d??A??² « Ë 5?½« u??I « v ÂU???F «‬ ‪W UD « W U Ë « d?³ šË UO uð vKŽ oeUL ²?Žô « Ë r×H «« c ¼ s W& UM « UŁuK ² «‬ ‪p c Ë ¨¡ UÐd?NJ « UD; WO?² ×?² « WOM ³ « v ÀuK ² « ö? UF qOKI?ð v WO Ëb «‬ ‪q Âd− ¹ vzUMł Êu ½ U? s UN bÐô v ² « Ë UOMI « Ë ÃUłe « Ë XML?Ý_ « l ½ UB ‬ ‪u ¼» uKD* « vM e «‰ Ëb' « Êu?JO Ë ¨ W ¾ O ³ « oeU? ≈ Ë sÞ « u* « W×?BÐ VŽö ²¹ s ‬ ‪ « b?? ?²? Ý « s W Ëb « U?? « e?² « q?L?× ¹ vL??Ý— — u??AM Ë W?¾ ? O??³ K vzUMł Êu ½ U?? ‬ ‪U??N??OKŽ W?? uEM* « U??O ¬ o?³ Dð · u??Ý v ² « l ½ U??B* « Ë UD?; « qL??A ¹ Ë ¨ r×??H «‬ ‪Î UO öŽ≈ U?NOKŽ WÐU d «`² Hð W ¹ oeöO WMÝ … b* … oeb?× WÐd− ² « ÊuJð Ê√ v u ½ Ë‬ ‪W Ëb « Èu ² ? vKŽ UNIO?³ D ² «Î bON9 sÞ « uLK WO? UHA « Ë WI ¦? «¡ UDŽù Î UO ½ u ½ U Ë‬ ‪ÊuJðË vK×? ÃU ²½ ù ‰ u u « Ë W?OM ¹ bF?² « « — UL ¦?² Ýô « ÕdD s ¹ b?F ²? ÊuJ ½ Ë‬ ‪ÆW oeUI « W UD « U “√ s oeUB ² ô « W ¹ UL( W ¹« bÐ‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.