‪ÎU? U?O? ? « d?$ ? _« d? ú? W?Lz«oe «b? U? ? Ë g d « u √ v?H?A? ? * f?HM “U?N? X b? «b?O? ? « WM' ˚‬ ‪lL? ?:«Ë W? ?OMJ « W? b?) W? U?AJ «Ë »U? ?A «Ë ‰U?H? _« U? b?) s? W?O?F?L?'« qKI? ôË W? U?)« U? U?O? ? ô« ÈË–Ë ÂU? ? ú W u Ë_« ˚‬

Watani - - ‪wom Oe Ôui ‬ -

‪` UB « vŽ«d « ÈoeU½ WOFLł vM³ ‬ ‪U bšË ‰UHÞ_«‬ ‪WO UIŁË WOŠË—‬ ‪U bš s ÆÆ qJON « ÊUÐd ‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.