Äldre­bo­en­den kan säl­jas?

Po­li­ti­ker på Ki­mi­to­ön vill ve­ta vad vård­fö­re­ta­gen är be­red­da att be­ta­la för Al­ma­hem­met och Han­na­hem­met. Per­so­na­len be­svi­ken.

Åbo Underrättelser - - FRONT PAGE - Se­basti­an Backman/SPT

ISHOCKEY. Som van­ligt vi­sar jum­bo­la­gen upp en brist på en­ga­ge­mang och en strä­van ef­ter att spa­ra peng­ar då sä­songs­slu­tet när­mar sig.

Då ett för länge se­dan av­så­gat KooKoo möt­te ett slut­spel­sja­gan­de Pe­li­cans i tors­dags lyc­ka­des Kou­vo­la­klub­ben in­te ens skra­pa ihop tre he­la fem­mor. Många spe­la­re som fått an­svar i li­gan i år spe­la­de i stäl­let i A-ju­ni­o­rer­nas slut­spel.

KooKoo för­lo­ra­de med 1–3 och för­läng­de för­lust­svi­ten till tio mat­cher. Li­gajum­bon Sport har i sin tur tap­pat en rad vik­ti­ga pjä­ser se­dan års- skif­tet och för­lo­rat tio av si­na tolv se­nas­te mat­cher. DET HÄR VILL TPS kap­ten To­mi Kal­lio änd­ra på.

–Jag tyc­ker att li­gan bor­de öpp­nas di­rekt och till och med att an­ta­let lag kun­de mins­ka. Det var fel att stänga li­gan och beslut har in­te på­ver­kat spe­let po­si­tivt. Den här frå­gan bor­de tas upp hår­da­re.

Snart har det gått fem år se­dan Il­ves för­sva­ra­de sin li­gaplats mot Mes­tis­vin­na­ren Ju­ku­rit – det se­nas­te li­gakva­let. Se­dan dess har än­då an­ta- let li­ga­lag ökat från 14 till 15 tack va­re någ­ra beslut i ka­bi­net­ten. HUR MÅNGA LAG vo­re ett pass­ligt an­tal?

–Det är svårt att sä­ga, men mel­lan 12 och 14. In­te mer. Fin­land är ett myc­ket mind­re land än Sve­ri­ge och där har man in­te hel­ler va­rit jät­te­gla­da över att ha 14 lag, sä­ger den mång­fal­di­ga SHL-vin­na­ren Kal­lio.

– Då det spe­la­de 12 lag var det hög kva­li­tet i var­je match, publi­ken triv­des kanske bätt­re och det sål­des fler bil­jet­ter.

Den här sä­song­en har de fles­ta li­ga­klub­bar­nas pu­blik­siff­ror mins­kat i jäm­fö­rel­se med för­ra sä­song­en. JUST NU HÅL­LER par­ter­na som styr upp elit­hoc­keyn på att för­hand­la om li­ga­sy­ste­met. I en in­ter­vju med STT sä­ger Tu­o­mas Haan­pää – en av par­ter­na vid för­hand­lings­bor­det – att li­gan ti­di­gast kan öpp­nas vå­ren 2020. Det finns ett tryck från Mes­tis­klub­bar­nas si­da att öpp­na upp sy­ste­met.

Kal­lio lyf­ter fram Mes­tis­klub­bar­na som stora vin­na­re om en förändring in­träf­far.

–Mes­tisla­gen skul­le få mer peng­ar och säkert ock­så fler spon­so­rer. Det vo­re mer at­trak­tivt för unga spe­la­re att hål­la till i Mes­tislag om man kan ta sig till li­gan.

Sam­ti­digt skul­le jum­bo­la­gens mat­cher i hoc­key­li­gan bli myc­ket mer in­tres­san­ta. Li­gakval är jät­tein­tres­san­ta och skul­le dra myc­ket publik. Mer publik be­ty­der ock­så mer peng­ar. DÅ SPT NÅR hoc­key­li­gans vd Riku Kal­li­o­ni­e­mi är han få­or­dig och ovil­lig att kom­men­te­ra det nu­va­ran­de sy­ste­met el­ler för­hand­ling­ar­na.

– Vi har ett helt klart sy­stem för hur be­slu­ten fat­tas, men det är för­stås fint att det finns åsik­ter och många har så­da­na. Al­la in­blan­da­de gör sitt bäs­ta. Tyc­ker du själv att det nu­va­ran­de sy­ste­met fun­ge­rar?

–Jag vill egent­li­gen in­te kom­men­te­ra, men värl­den är in­te svart­vit. Al­la beslut har bra och då­li­ga si­dor och det är lätt att ba­ra lyf­ta fram de po­si­ti­va aspek­ter­na om man är av en viss åsikt. Den väg som gyn­nar de fles­ta är rätt väg att gå. Så­da­na här frå­gor är verk­li­gen in­te så lät­ta. NÅG­RA ARGUMENT för att hål­la li-

gan slu­ten är att klub­bar får svå­ra- re att byg­ga på sikt om fram­ti­den är osä­ker. Det är in­te hel­ler sagt att nyupp­flyt­ta­de klub­bar har de eko­no­mis­ka musk­ler som krävs för att kon­kur­re­ra i li­gan.

Det nu­va­ran­de av­ta­let mel­lan li­gan och Fin­lands ishoc­key­för­bund går ut ef­ter den här sä­song­en.

Or­sa­ken till att en förändring ti­di­gast kan trä­da i kraft 2020 är att för­hand­ling­ar­na för­vän­tas dra ut över näs­ta sä­song

TO­MI KAL­LIO. Ne­ga­tivt in­ställd till stängd li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.