Pro­blem: Fler­dör än­föds

Sta­den mins­ka­de på års­ni­vå med 52 per­so­ner. Ål­ders­struk­tu­ren be­kym­rar: 109 föd­des och 156 dog un­der fjol­å­ret.

Åbo Underrättelser - - FRONT PAGE - An­ja Ku­u­sisto 050-400 2352 an­ja.ku­u­sisto@au­me­dia.fi

Att Pargas vi­sar en ne­ga­tiv na­ti­vi­tet för 2017 be­kym­rar sta­dens led­ning. Att ska­pa in­flytt­ning är ett mås­te.

När Sta­tistik­cen­tra­len of­fent­lig­gjor­de fjol­å­rets be­folk­nings­sta­tistik het­te det först att Pargas in­vå­na­ran­tal mins­ka­de med 58 per­so­ner jäm­fört med året in­nan.

Se­dan, ef­ter en kor­ri­ge­ring, med­de­la­de Sta­tistik­cen­tra­len att minsk­ning­en är 52 per­so­ner, pre­li­mi­närt. Kor­ri­ge­ring­en har att gö­ra med flytt­ning­ar som än­nu in­te är fullt re­gi­stre­ra­de. – SIFF­ROR­NA är en li­ten be­svi­kel­se, det kom­mer vi in­te ifrån. Men jag tyc­ker att vi har det rät­ta tän­ket och ska vän­da tren­den, sä­ger stads­di­rek­tör Pa­trik Nygrén, som tror på att ar­be­tet med sta­dens stra­te­gi ska va­ra en me­tod för att på­ver­ka in­flytt­ning­en.

– Siff­ror­na är ock­så en sig­nal som be­kräf­tar att vi gör rätt när vi job­bar på att få in­flytt­ning­en att öka. Den är ett mås­te, an­nars lyc­kas vi in­te kom­pen­se­ra den ne­ga­ti­va na­ti­vi­te­ten. NE­GA­TIV NA­TI­VI­TET be­ty­der att fler dör än föds. Un­der fjol­å­ret var det 156 per­so­ner man­tals­skriv­na i Pargas som dog, men det var en­dast 109 som föd­des.

In­flytt­ning­en var ock­så snäp­pet mind­re än ut­flytt­ning­en, 532 per­so­ner flyt­ta­de till Pargas men 575 flyt­ta­de bort. FRÅN UT­LAN­DET flyt­ta­de 81 per­so­ner till Pargas, till ut­lan­det flyt­ta­de 49 per­so­ner.

– Siff­ror­na vi­sar ock­så att sam­häl­let in­te är sta­tiskt, rör­lig­he­ten hör till i dag, kon­sta­te­rar Nygrén.

To­ta­la an­ta­let in­vå­na­re var vid års­skif­tet 15 288, en­ligt de här pre­li­mi­nä­ra upp­gif­ter­na.

I Pargas ingicks i fjol 55 äk­ten­skap och an­ta­let skils­mäs­sor var 32. ATT VE­TA VIL­KA de­lar av kom­mu­nen som loc­kar in­flyt­ta­re, el­ler var den ne­ga­ti­va na­ti­vi­te­ten är som störst är de­tal­jer som det lig­ger i sta­dens in­tres­se att be­na ut. Men så­da­na siff­ror har in­te Nygrén till­gång till just nu.

– Vi för­sö­ker ana­ly­se­ra siff­ror­na och ock­så själ­va fö­ra fak­ta­re­gis­ter över folks adres­ser, men det är in­te all­de­les en­kelt och mör­ker­tal finns. I Sta­tistik­cen­tra­lens upp­gif­ter är sta­den en hel­het, man ser in­te till en­skil­da kom­mun­de­lar.

PARGASVY. Un­der fjol­å­ret föd­des en­dast drygt 100 Par­gas­bor me­dan om­kring 150 dog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.