Ax­x­ell få­rin­vit från­Å­bo

Åbo Underrättelser - - FRONT PAGE -

Åbo yr­kes­in­sti­tut vill sam­ar­be­ta med Ax­x­ell om den svens­ka när­vår­dar­ut­bild­ning­en för att få ut­bild­ning­en till Åbo.

– Vi är be­red­da att dis­ku­te­ra all form av sam­ar­be­te för det finns ett be­hov och ett pro­blem att lö­sa.

Det sä­ger Le­na Jo­hans­son, rek­tor för Ax­x­ell, när ÅU för­med­lar Åbo yr­kes­in­sti­tuts in­vit.

Jo­hans­son sä­ger att Ax­x­ell ald­rig va­rit ka­te­go­riskt emot en när­vår­dar­ut­bild­ning i Åbo. Dä­re­mot vill man in­te ge­nom­fö­ra den en­sam. Om det blir ett sam­ar­be­te vill Ax­x­ell ha för­lust­ga­ran­ti­er. Jo­hans­son vill in­te gå in i de­talj på vad det be­ty­der men kon­sta­te­rar att om man ord­nar en ung­doms­ut­bild­ning med ge­men­sam an­sö­kan så mås­te man ord­na den även om ba­ra hälf­ten av plat­ser­na fylls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.