Po­li­sen över­va­kar oupp­märk­sam­het i tra­fi­ken näs­ta vec­ka

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

TRA­FIK. Un­der de se­nas­te åren har näs­tan två av tre döds­fall bland fot­gäng­a­re in­träf­fat i tä­tor­ter. Tolv pro­cent av al­la som om­kom i tra­fi­ken och sju pro­cent av de ska­da­de var fot­gäng­a­re.

Po­li­sen över­va­kar där­för extra no­ga de fak­to­rer som lig­ger bakom oupp­märk­sam­het i tra­fi­ken 12–18 mars. De grans­kar sär­skilt att reg­ler­na för över­gångs­stäl­len följs, att sä­ker­hets­an­ord­ning­ar an­vänds och te­le­fonan­vänd­ning i tra­fi­ken. PO­LI­SEN SKRI­VER att över­gångs- stäl­le­na in­te le­ver upp till det fins­ka nam­net skydds­väg. Hälf­ten av al­la ska­dor som drab­bat fot­gäng­a­re har skett på ett över­gångs­stäl­le. All­ra far­li­gast är över­gångs­stäl­le­na för äld­re och barn.

75 pro­cent av de fot­gäng­a­re som om­kom på skydds­väg och 33 pro­cent av de ska­da­de var 65 år el­ler äld­re. Näs­tan var fjär­de ska­dad var ett barn el­ler en ung­dom. – OLYC­KOR PÅ över­gångs­stäl­le be­ror of­ta på fle­ra fak­to­rer som sam­ver­kar. Den störs­ta en­skil­da or­sa­ken är of­tast att for­do­nets fö­ra­re in­te har för­stått över­gångs­stäl­lets be­ty­del­se. En­ligt la­gen ska en fö­ra­re som när­mar sig över­gångs­stäl­let kö­ra så sak­ta att hen vid be­hov kan stan­na fö­re, sä­ger po­lis­in­spek­tör He­ik­ki Kal­lio vid Po­lis­sty­rel­sen.

– Olycks­ris­ken ökar dess­utom om fö­ra­ren in­te kon­cen­tre­rar sig till­räck­ligt på bil­kör­ning­en och in­te ger akt på om­giv­ning­en och den övri­ga tra­fi­ken, fort­sät­ter Kal­lio.

En­ligt Kal­lio be­ror oupp­märk­sam­he­ten of­tast på att man an­vän­der te­le­fo­nen me­dan man kör. PO­LI­SEN GRANS­KAR ock­så om ut­län­ning­ar som på­träf­fas i tra­fi­ken har lag­li­ga grun­der att vis­tas i lan­det. Över­vak­ning­en är en del av det dag­li­ga po­lis­ar­be­tet, sä­ger po­li­sen.

– I prak­ti­ken in­ne­bär det­ta att när po­li­sen kon­trol­le­rar en per­sons iden­ti­tet och det vi­sar sig att han el­ler hon är en ut­län­ning, sä­ker­stäl­ler man sam­ti­digt att per­so­nen upp­fyl­ler för­ut­sätt­ning­ar­na för att vis­tas i lan­det, sä­ger po­lis­in­spek­tör Mia Pou­ta­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.