Svens­ka skif­tes­dag­vår­den får dub­belt så många plat­ser

Be­ho­vet av skif­tes­dag­vård ökar ex­plo­sions­ar­tat i Åbo – ock­så på svens­ka. Bra­he­sko­lans skif­tes­dag­vård flyt­tar till Sirk­kala­sko­lan och för­u­tom fler plat­ser blir det ock­så vec­ko­sluts­vård.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mo­ni­ca Fors­sell 040-860 3961 mo­ni­ca.fors­sell@au­me­dia.fi

Be­ho­vet av dag­vård för barn på kväl­lar, nät­ter och vec­ko­slut ökar och en­ligt Han­na Karls­son, chef för små­barnspe­da­go­gik på svens­ka i Åbo, har för­fråg­ning­ar­na på svenskt håll ökat så myc­ket att nå­got nu mås­te gö­ras.

– Som det ser ut just nu, bå­de na­tio­nellt och i Åbo­land, ökar be­ho­vet av skif­tes­dag­vård enormt myc­ket. Vi ser det ju på finskt håll ock­så – plat­ser­na räc­ker in­te över­hu­vud­ta­get till. I DAG ÄR DET Bra­he­sko­lans dag­hem som vid be­hov er­bju­der vård un­der kvälls­tid åt svensk­språ­ki­ga barn i Åbo.

Plat­ser­na är sju till an­ta­let och kan ut­nytt­jas så att barn som egent­li­gen vår­das på ett an­nat dag­hem un­der da­gen, häm­tas till Bra­he­sko­lan till kväl­len.

Vård un­der vec­ko­slut kan barn för till­fäl­let in­te alls få på svens­ka i Åbo.

– Vi har barn som ock­så be­hö­ver vård un­der vec­ko­slut och det mås­te vi kun­na er­bju­da ock­så på svens­ka, slår Karls­son fast. FRÅN OCH med hös­ten flyt­tas skif­tes­dag­vår­den till Sirk­kala­sko­lans dag­hem på Ob­ser­va­to­ri­e­ga­tan och för­u­tom kvälls­vård kom­mer da­gi­set ock­så att kun­na er­bju­da vård på lör­da­gar och sön­da­gar.

Flyt­ten just till Ob­ser­va­to­ri­e­ga­tan mo­ti­ve­ras med att ut­rym­me­na där är till­räck­ligt stora och att ett stör­re an­tal barn­grup­per bi­drar till stör­re flex­i­bi­li­tet.

– Från och med hös­ten kom­mer för­sko­lan att flyt­ta till äldre­bo­en­det Hem­mets vind och dag­hems­grup­per­na ökar från fem till sex. Två barnskö­ta­re kom­mer att vi­kas för kvälls- och vec­ko­sluts­vår­den och dag­hems­bi­trä­det kom­mer ock­så att del­vis job­ba un­der kväl­lar och veck- oslut, för­kla­rar Karls­son.

Sirk­ka­la­ga­tans dag­hem kom­mer att ha fjor­ton plat­ser för skif­tes­vård. DYGNETRUNT vård blir det än­då in­te frå­ga om än­nu från hös­ten. I fram­ti­den är det dä­re­mot möj­ligt att ock­så det al­ter­na­ti­vet blir ak­tu­ellt. För när­va­ran­de är det ba­ra det finsk­språ­ki­ga dag­hem­met på Kas­kis­ga­tan som er­bju­der vård dyg­net runt för barn.

– Vi har ju barn vars för­äld­rar job­bar på sjön och som vi vet att vår­das på fins­ka skif­tes­dag­hem. Då hand­lar det om en vec­kas vis­tel­se åt gång­en, kon­sta­te­rar Karls­son. OR­SA­KEN TILL den öka­de ef­ter­frå­gan är de för­änd­ring­ar som sker in­om ar­bets­li­vet.

Af­fä­rer och re­stau­rang­er har allt läng­re öp­pet­håll­nings­ti­der och det här på­ver­kar för­stås ock­så an­ställ­da med små barn.

Många för­äld­rar har ock­så ore­gel­bund­na ar­bets­ti­der och det här gör att be­ho­vet av skif­tes­dag­vård in­te är kon­stant

– Det är in­te på sam­ma sätt sta­bilt som det var förr i ti­den. Ena da­gen ser det ut på ett sätt och en an­nan dag på ett an­nat sätt, sä­ger Karls­son. OMDET i fram­ti­den blir frå­ga om att yt­ter­li­ga­re ut­vid­ga skif­tes­dag­vår­den på svens­ka hop­pas Karls­son att be­sluts­fat­tar­na för­står att be­ak­ta be­ho­vet av än­da­måls­en­li­ga ut­rym­men.

Ett barn som bor till ex­em­pel en hel vec­ka åt gång­en på dag­hem mås­te få bo i så hem­li­ka ut­rym­men som möj­ligt. Dyg­net runt vård krä­ver ock­så me­ra per­so­nal­re­sur­ser.

DAG­VÅRD. Stort be­hov av kvälls- och vec­ko­sluts­vård i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.