Nio år fäng­el­se för Par­gas­dråp

Am­fe­ta­min­rus slu­ta­de med dråp i Tenn­by i au­gusti i fjol.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Kim Lund

Egent­li­ga Fin­lands tings­rätt har dömt 26-åri­ge Toni Pet­te­ri Kaup­pi­la till nio år och två må­na­ders fäng­el­se för dråp, straff­bart bruk av nar­ko­ti­ka och för att ha kört bil ut­an gil­tigt kör­kort. KAUP­PI­LA och en kvin­na till­bring­ar kväl­len den 21 au­gusti hos en be­kant i hans lä­gen­het på Tum­mel­vä­gen i Pargas.

Tri­on in­ji­ce­rar am­fe­ta­min och som­nar mel­lan kloc­kan 20 och 21 på kväl­len. När de vak­nar mär­ker de att lä­gen­hets­in­ne­ha­va­ren lig­ger liv­lös i få­töl­jen. De slä­par man­nen till duschen där de för­sö­ker väcka ho­nom.

Kaup­pi­la slår man­nen på bröst­kor­gen och i an­sik­tet. Han tar man­nens bäl­te och slår ho­nom med det över krop­pen. Till slut stry­per han ho­nom med en bläck­fisk­rem. NÅGOTMOTIV till miss­han­deln och stryp­ning­en har in­te kom­mit fram. Den döm­de för­ne­kar att han skul­le ha dö­dat man­nen och häv­dar att han en­dast för­sök­te åter­uppli­va den med­vets­lö­sa kam­ra­ten.

En­ligt rätts­lä­ka­rens ut­lå­tan­de har vål­det emel­ler­tid va­rit så om­fat­tan­de och oän­da­måls­en­ligt att det in­te stäm­mer över­ens med ett åter­uppliv­nings­för­sök. STRYPSKADORNA på off­rets hals för­kla­ras in­te hel­ler med att Kaup­pi­la skul­le ha för­sökt åter­uppli­va man- nen. Tings­rät­ten kon­sta­te­rar att han mås­te ha för­stått att man­nen san­no­likt skul­le dö av det kraf­ti­ga vål­det.

För­u­tom det över nio år långa fäng­el­se­straf­fet ska gär­nings­man­nen be­ta­la 14 500 eu­ro i er­sätt­ning till off­rets för­äld­rar och sys­kon samt be­ta­la de­ras rät­te­gångs­kostan­der på 5 400 eu­ro. KVIN­NAN SOM VAR med i lä­gen­he­ten döms för straff­bart bruk av nar­ko­ti­ka och för­sum­man­de av rädd­nings­åt­gärd till 480 eu­ro i bö­ter. Hon ska ock­så be­ta­la 1 000 eu­ro i er­sätt­ning till off­rets fa­milj och drygt 1 300 eu­ro för de­ras rät­te­gångs­kost­na­der.

Do­men gavs vid Egent­li­ga Fin­lands tings­rätt i går. Den har in­te vun­nit la­ga kraft, änd­ring kan sö­kas i Åbo hov­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.