Hem­vård för att mot­ar­be­ta su­pan­de

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Sta­den pro­var på att bry­ta en spi­ral av su­pan­de hem­ma istäl­let för ge­nom an­stalts­vård. Ett hem­be­söks­sy­stem tes­tas fram till slu­tet av ju­li. Hem­be­sökstea­met be­står av lä­ka­re, sjuk­skö­ta­re, so­ci­o­no­mer och när­vår­da­re.

Tea­met kan vår­da max 16 kun­der åt gång­en.

På det förs­ta be­sö­ket görs en be­döm­ning av hur läm­pad per­so­nen är för att kla­ra av al­ko­holav­vänj­ning hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.