ÅA-fors­ka­re: Två­språ­kig­he­tens för­de­lar är över­driv­na

En stu­die gjord i 27 län­der hit­tar inga kog­ni­ti­va för­de­lar för två­språ­ki­ga.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - ÅU

Fors­ka­re vid Åbo Akademi ifrå­ga­sät­ter an­ta­gan­det att två­språ­kig­het för­bätt­rar för­må­gan att rik­ta upp­märk­sam­he­ten, att ute­slu­ta ovik­tig in­for­ma­tion och att skif­ta upp­märk­sam­he­ten mel­lan oli­ka upp­gif­ter.

Två­språ­kig­het är gi­vet­vis till stor nyt­ta för kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan män­ni­skor, men den ver­kar in­te för­bätt­ra vå­ra ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner, skri­ver ÅA i ett press­med­de­lan­de.

Det är aka­de­mi­fors­ka­re Min­na Lehto­nen och hen­nes fors­kar­grupp vid äm­net psy­ko­lo­gi som ge­nom­fört stu­di­en. – DET HAR fors­kats en hel del i två­språ­kig­he­tens even­tu­el­la ex­e­ku­ti­va för­del un­der de se­nas­te åren och äm­net har fått stor upp­märk­sam­het in­te ba­ra in­om det ve­ten­skap­li­ga sam­fun­det ut­an ock­så i mass­me­di­er­na, sä­ger Lehto­nen.

– Man har trott att de ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner­na trä­nas av att man ak­tivt an­vän­der sig av och by­ter mel­lan två språk, men vår nya över­sikts­stu­die, där vi sam­man­fat­tar den ti­di­ga­re forsk­ning­en, ty­der på att så in­te är fal­let. Två­språ­ki­ga och en­språ­ki­ga pre­ste­rar i stort sett li­ka bra i upp­gif­ter som mä­ter de ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner­na. LEHTONENS fors­kar­grupp gjor­de en sys­te­ma­tisk sammanfattning av to­talt 152 stu­di­er på två- och en­språ­ki­ga vux­nas pre­sta­tio­ner i upp­gif­ter som mä­ter oli­ka ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner.

Stu­di­er­na ha­de gjorts i 27 län­der där två­språ­kig­het fö­re­kom­mer. I sam­man­fatt­ning­en hit­ta­des inga för­de­lar för de två­språ­ki­ga. I STU­DI­EN un­der­sök­tes ock­så ett an­tal bak­grunds­fak­to­rer som man i ti­di­ga­re stu­di­er har an­ta­git kan på­ver­ka hur stor den två­språ­ki­ga för­de­len är.

Så­da­na fak­to­rer är till ex­em­pel i vil­ken ål­der den två­språ­ki­ga har lärt sig si­na två språk, hur gam­la för­söks­per­so­ner­na var el­ler vil­ka två språk det är frå­ga om.

Re­sul­ta­ten gav ing­et stöd för an­ta­gan­det att vis­sa for­mer av två­språ­kig­het skul­le va­ra spe­ci­ellt för­del­ak­ti­ga. STU­DI­EN har ny­li­gen pub­li­ce­rats i den pre­stige­fyll­da ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Psycho­lo­gi­cal Bul­le­tin.

Stu­di­en är en del av forsk­nings­pro­jek­tet ”Bilin­gu­a­lism and Execu­ti­ve Fun­c­tions: Tack­ling the Mis­sing Links” som fi­nan­sie­ras av Fin­lands Akademi.

AKA­DE­MI­FORS­KA­RE. Det är Min­na Lehto­nen och hen­nes fors­kar­grupp vid äm­net psy­ko­lo­gi som ge­nom­fört stu­di­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.