Kej­sa­rens nya klä­der 2.0

Vi be­hö­ver en vårdre­form, det är klart. Dä­re­mot be­hö­ver vi in­te en land­skaps­re­form.

Åbo Underrättelser - - DEBATT - An­na-Maja Henriksson Par­ti­ord­fö­ran­de, riks­dags­le­da­mot, SFP

Vi som är föd­da på 1960-ta­let, har vux­it upp med så­väl H.C. An­der­sens som Astrid Lind­grens och Tove Jans­sons sa­gor. H.C. An­der­sens sa­ga ”Kej­sa­rens nya klä­der” hand­la­de ju om hur kej­sa­ren be­ställt en ny dräkt som skul­le pas­sa ho­nom bätt­re än den ti­di­ga­re och som skul­le va­ra än­nu vack­ra­re. Al­la män­ni­skor runt om ho­nom be­dy­ra­de hur fin den nya dräk­ten var och hur väl den kläd­de ho­nom. Ing­en, ut­om en li­ten poj­ke i folk­mas­san, vå­ga­de sä­ga som det var. Att kej­sa­ren ju var na­ken och sak­na­de klä­der.

Boken finns än­nu i min hyl­la, och jag minns hur jag som barn för­und­ra­de mig över hur de vux­na kun­de va­ra så blin­da. Att de in­te såg vad den lil­la poj­ken såg.

När Sam­lings­par­ti­ets Eli­na Le­pomä­ki för­ra vec­kan tog bla­det från mun­nen och sjöng ut si­na in­ners­ta tan­kar om vårdre­for­men, kun­de jag in­te lå­ta bli att dra en pa­ral­lell till sa­gan. Le­pomä­ki tog på sig rol­len som den lil­la poj­ken. Den som vå­ga­de sä­ga till dem si­na att ni har bli­vit för­blin­da­de och ser in­te läng­re klart vad gäl­ler vårdre­for­men och den till­tänk­ta mo­del­lens kon­se­kven­ser.

Hon slår fast att vårdre­for­men in­te kom­mer att le­da till en mer jäm­lik vård, att till­gäng­lig­he­ten in­te kom­mer att bli bätt­re, att by­rå­kra­tin kom­mer att öka och att de kost­nads­in­be­spa­ring­ar re­ge­ring­en tänkt sig på sikt, 3 mil­jar­der eu­ro in­te kom­mer att upp­nås.

Krasst är det så att jag och SFP ock­så fram­hål­lit vå­ra du­bi­er vi­sa­vi re­for­men re­dan en läng­re tid. Fram­förallt har jag ota­li­ga gång­er ställt så­väl stats­mi­nis­tern som fi­nans­mi­nis­tern frå­gan, om vad de eko­no­mis­ka be­räk­ning­ar­na att re- for­men stäv­jar håll­bar­hets­ga­pet i stats­fi­nan­ser­na med tre mil­jar­der på sikt, ba­se­rar sig på. Sva­ret har va­rit dif­fust, och egent­li­gen ute­bli­vit. Dä­re­mot finns det gott om sak­kun­ni­ga som ock­så be­tviv­lat att vårdre­for­men i sin se­nas­te tapp­ning kom­mer att nå må­len. Bland dem ock­så det av stats­rå­det ut­sed­da Rå­det för be­döm­ning av lag­stift­ning­en.

Jag har en för­stå­el­se för att re­ge­rings­le­den in­te vill lyss­na på op­po­si­tio­nen. Det jag in­te har för­stå­el­se för är att man in­te vill lyss­na på sak­kun­ni­ga. Där­för var ock­så Le­pomä­k­is ut­spel vik­tigt. Det vi­sar näm­li­gen att det finns åt­minsto­ne en le­da­mot in­om re­ge­rings­le­den som verk­li­gen ser pro­ble­men, som de­ras mi­nister­grup­per in­te vill se, och som ock­så vå­gar sä­ga det högt. Pre­cis som den lil­la poj­ken i sa­gan.

Vi be­hö­ver en vårdre­form, det är klart. Dä­re­mot be­hö­ver vi in­te en land­skaps­re­form. Och vi har in­te råd att spe­la ha­sard med män­ni­skors rätt till god vård, el­ler med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar. I en så stor re­form som vårdre­for­men, är det yt­terst nöd­vän­digt att re­ge­ring­en för­säk­rar sig om att den har torrt om föt­ter­na, ock­så då det gäl­ler frå­gan om no­ti­fi­e­ring­en av val­fri­hets­lag­stift­ning­en hos EU-kom­mis­sio­nen. Vårt lands högs­ta ju- ri­dis­ka ex­per­tis Högs­ta För­valt­nings­dom­sto­len, har i ett ut­lå­tan­de sla­git fast att det en­da håll­ba­ra är att sän­da pa­ke­tet till EU-kom­mis­sio­nen för att va­ra på den säk­ra si­dan. Vad gör lan­dets re­ge­ring? Jo den sä­ger nej, vi vet bätt­re.

Det är myc­ket man är vil­lig att ris­ke­ra för att stats­mi­nis­ter­par­ti­et Cen­tern ska få si­na 18 land­skap och Sam­lings­par­ti­et sin bre­da val­fri­het. Jag hop­pas fler le­da­mö­ter i re­ge­rings­le­den vå­gar se det Le­pomä­ki ser. Det går än­nu att på­ver­ka och bä­ra an­svar, må så va­ra att re­ge­ring­en sam­ti­digt fal­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.