Om an­bud i Ki­mi­to­ön

Åbo Underrättelser - - DEBATT - Jo­han Sun­dqvist Grup­pord­fö­ran­de, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Ka­le­vi Kal­lo­nen Grup­pord­fö­ran­de, Cen­tern Tomy Wass Grup­pord­fö­ran­de, Väns­ter­för­bun­det

I of­fent­lig­he­ten cir­ku­le­rar upp­gif­ter om att de po­li­tis­ka grup­pord­fö­ran­de­na i Ki­mi­to­öns kom­mun be­slu­tat att be­gä­ra of­fer­ter i av­sikt att säl­ja se­ni­or­hem­men Al­ma­hem­met och Han­na­hem­met.

Vi un­der­teck­na­de grup­pord­fö­ran­den an­ser det­ta va­ra en klar för­vräng­ning av vå­ra beslut. Vi har be­slu­tat be­gä­ra an­bud för en få en bätt­re bild av hur åld­rings­vår­den i kom­mu­nen kun­de lö­sas och vil­ka al­ter­na­tiv som står till buds. Vi har ställt en rad oli­ka vill­kor och öns­ke­mål på vad even­tu­el­la an­bud i så fall bör in­ne­hål­la. En even­tu­ell för­sälj­ning av Al­ma­hem­met och Han­na­hem­men ut­gör ba­ra ett möj­ligt sce­na­rio bland många and­ra.

Vårt beslut om an­buds­be­gä­ran kan in­te med bäs­ta vil­ja re­du­ce­ras till en­bart en för­sälj­ning av de be­fint­li­ga åld­rings­hem­men. Och till vårt beslut fo­ga­des som en cen­tral del ett klart och tyd­ligt kon­sta­te­ran­de att den­na an­buds­för­frå­gan in­te på nå­got sätt bin­der kom­mu­nen i fram­ti­da be­sluts­fat­tan­de.

Vi be­kla­gar att vår är­li­ga vil­ja att med­ver­ka i för­sö­ken att lö­sa vård­frå­gor­na i Ki­mi­to­öns kom­mun för­vrängs till oi­gen­känn­lig­het.

Vårt beslut om an­buds­be­gä­ran kan in­te med bäs­ta vil­ja re­du­ce­ras till en­bart en för­sälj­ning av de be­fint­li­ga åld­rings­hem­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.