Vårdre­for­men glöm­mer svens­kan

Åbo Underrättelser - - DEBATT - Sand­ra Ber­gqvist Vice ord­fö­ran­de, SFP

Ge­nom lag­för­sla­get har re­ge­ring­en ock­så be­vi­sat att man in­te för­står den egent­li­ga in­ne­bör­den av att få ser­vice på svens­ka.

SPRÅK­LI­GA RÄT­TIG­HE­TER. I tors­dags över­läm­na­de re­ge­ring­en det om­ar­be­ta­de för­sla­get till val­fri­hets­lag till riks­da­gen. La­gen har re­dan länge de­bat­te­rats och kri­ti­se­rats för dess om­fat­tan­de fel och bris­ter. De mål som sat­tes upp då man bör­ja­de med re­for­men – en mer jäm­lik vård, bätt­re in­teg­ra­tion av vård­tjäns­ter och eko­no­mis­ka be­spa­ring­ar – har kri­ti­se­rats av ota­li­ga ex­per­ter och det rå­der en bred opi­ni­on om att det­ta in­te kom­mer att upp­nås.

Ge­nom lag­för­sla­get har re­ge­ring­en ock­så be­vi­sat att man in­te för­står den egent­li­ga in­ne­bör­den av att få ser­vice på svens­ka. I lag­för­sla­get finns det nog fi­na skriv­ning­ar om språk­li­ga rät­tig­he­ter, men i prak­ti­ken ga­ran­te­rar det väl­digt li­te. De ser­vice­pro­du­cen­ter som ska ge ser­vice in­om ra­men för kundsed­lar och per­son­lig bud­get är in­te skyl­di­ga att ge ser­vice på bå­de fins­ka och svens­ka. Land­ska­pet ska ”så långt det är möj­ligt” se till att ser­vice pro­du­ce­ras på bå­da språ­ken. Den här skriv­ning­en du­ger in­te. Den för­sät­ter män­ni­skor med oli­ka mo­ders­mål i en ojäm­lik si­tu­a­tion. Möj­lig­he­ter­na till val­fri­het kan allt­så be­grän­sas på grund av att ser­vice på svens­ka in­te ga­ran­te­ras. Det här mås­te ses som att det står i strid bå­de med grund- la­gen och med spr­å­kla­gen.

Om man in­te sät­ter rib­ban hög­re än så här, kan man in­te för­vän­ta sig att re­sul­ta­tet blir att det i prak­ti­ken finns lik­vär­di­ga möj­lig­he­ter till ser­vice bå­de på fins­ka och på svens­ka. Okun­ska­pen om vad vård på det eg­na mo­ders­må­let i prak­ti­ken in­ne­bär är up­pen­bar när det kom­mer till vår re­ge­ring. Det all­var­li­ga är att den här ig­no­ran­sen och oför­stå­el­sen le­der till be­grän­sad ser­vice och i värs­ta fall ock­så häl­so­våd­li­ga si­tu­a­tio­ner ba­ra för att man be­hö­ver vård på svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.