N

Åbo Underrättelser - - REPORTAGE -

är Pa­trik Ny­gård hop­par ur bi­len vid stug­stran­den i Strand­by på Ålön i Pargas sit­ter dub­bar­na re­dan fäs­ta vid yt­ter­roc­ken och ur bi­lens bak­luc­ka ploc­kas han fram is­pik, ryggsäck och skrid­skor.

In­te van­li­ga skrid­skor ut­an lång­färds­skrid­skor som har tjä­nat ho­nom väl i många år.

– Det var när vi bod­de i Sib­bo jag hit­ta­de lång­färds­skrid­sko­åk­ning­en. Ef­ter åren i Nor­ge sak­na­de jag te­le­mar­kan­det och vil­le ut på tur, för­kla­rar fy­si­o­te­ra­peu­ten som nu med sin fa­milj har bott 16 år i Pargas.

– I Pargas har jag ald­rig ti­di­ga­re upp­levt så­da­na isar som den här vin­tern, el­ler ja, som de se­nast två vec­kor­na. VIN­TERN kom sent, isen la­de sig än­nu se­na­re. Och ska man lång­färds­skrin­na på isen gäl­ler dess­utom att isen in­te va­ra snötäckt.

Nå­gon cen­ti­me­ter lös pu­der­snö går an, men har ett snö­la­ger fru­sit fast är det in­te skrin­na ut­an gå el­ler ski­da som gäl­ler. Den här hob­byn har allt­så in­te ba­ra en kort sä­song, den krä­ver ock­så myc­ket av den na­tur vi in­te kan sty­ra över.

– Men så ger den ock­så myc­ket, nu det har va­rit så otro­ligt fan­tas­tisk is se­dan slu­tet av feb­ru­a­ri. Ers­tan, åt­minsto­ne från Ai­ristostran­den till Must­finn, är som en en­da skrid­sko­ba­na. – Det var en fre­dag för ba­ra två vec­kor se­dan jag ha­de tänkt sät­ta ut nät här vid stu­gan, isen ha­de lagt sig så da­gar­na in­nan att jag tänk­te att nu kan jag läg­ga ut nät. När jag kom hit märk­te jag hur fin isen var så jag for hem och häm­ta­de skrid­skor­na.

– Det gäl­ler verk­li­gen att car­pe di­em, så vis­sa da­gar har jag åkt ut till och med två gång­er på en dag. Näs­tan all­tid träf­far man and­ra lång­färdså­ka­re. Jag rå­ka­de härom­da­gen på ett gäng som ha­de skrun­nit från Åbo till Hangö och då var de på väg till­ba­ka, jag åk­te med dem en bit. De­ras skrid­sko­tur blev 120 kilo­me­ter.

In­nan man be­ger sig ut på så­da­na även­tyr ska man för­stås ha en hel del ru­tin som lång­färdså­ka­re, man ska ha koll på far­le­der och man ska va­ra be­redd att det kom­mer etap­per där ska upp på stran­den och gå en bit in­nan man kan åka vi­da­re. PÅ föt­ter­na har Ny­gård si­na gam­la te­le­mark­pjäx­or och vid dem fäs­ter han skrid­sko­skä­ren. Med de här skrid­skor­na tar man långa skär och han för­lik­nar lång­färds­skrin­nan- det mer vid rullskrid­sko­åk­ning än att skrin­na med van­li­ga skön­skrin­nings- el­ler hoc­key­skrid­skor. Fram­förallt sväng­er man in­te alls li­ka lätt som med van­li­ga skrid­skor.

– Det är in­te alls svårt, men det är bra att gå kurs, in­te minst för sä­ker­he­ten, man lär sig myc­ket om isen. Jag gick en kurs i Sib­bo då vi bod­de där och där del­tog jag of­ta­re i skrid­sko­tu­rer med grup­per. En gång skrann vi från Borgå till Kot­ka, sen tog vi taxi hem.

Men nu är upp­le­vel­sen i na­tu­ren det vik­ti­gas­te. Pa­trik Ny­gård nju­ter av att kun­na fär­das på det hav där han åker båt el­ler padd­lar på som­ma­ren, att se skär­går­den by­ta dräkt. Han fa­sci­ne­ras av fri­den, av is­for­ma­tio­ner och av mö­ten med bå­de män­ni­skor och djur och na­tur.

– Jag stöt­te på en grupp med sva­nar härom­da­gen och trod­de först nå­gon av dem fru­sit fast. Men när jag

UT­RUST­NING­EN. I ryggsäc­ken har Pa­trik Ny­gård en om­gång tor­ra klä­der och i den röda på­sen finns en kast­li­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.