Rivstart för vir­tu­ellt sjuk­hus

För­säk­rings­bo­la­get Lo­kalTa­pi­o­las sjuk­hus ger vård på di­stans och har på någ­ra må­na­der bli­vit en suc­cé. Spe­ci­ellt skär­gårds­kun­der kan det loc­ka, tror Kristi­an Nygrén.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Anja Ku­u­sisto 050 5002352 anja.ku­u­sisto@au­me­dia.fi

Lo­kalTa­pi­o­la–grup­pen öpp­na­de Fin­lands förs­ta vir­tu­el­la sjuk­hus i slu­tet av för­ra året.

Nu har fy­ra må­na­der gått och lä­ka­ren Risto Mä­ki­nen ta­lar om en så växande pa­ti­entström att det är svårt att hänga med.

I nu­lä­get har han sju kol­le­ger och det finns 50-60 sjuk­skö­ta­re i det vir­tu­el­la sjuk­hu­set (se fak­taru­tan).

– Vi re­kry­te­rar he­la ti­den fler, men det är svårt. Det svåra är att vå­ra lä­ka­re mås­te ha väl­digt myc­ket er­fa­ren­het och de mås­te ha rätt at­ti­tyd. Al­la lä­ka­re in­ser in­te att det vik­ti­gas­te är att lyss­na på pa­ti­en­ten, sä­ger Mä­ki­nen. IN­TER­VJUN görs i Lo­kalTa­pi­o­la Syd­kus­tens kon­tor i Par­gas men över te­le­fon. Det är egent­li­gen vd Kristi­an Nygrén som sam­ta­lar med Mä­ki­nen i det vir­tu­el­la sjuk­hu­set. Sam­ta­let kun­de ock­så ske i en chatt­bubb­la på da­torskär­men, men de fles­ta pa­ti­en­ter som an­li­tar det vir­tu­el­la sjuk­hu­set väl­jer te­le­fo­nen.

Ifall Nygrén ha­de haft svul­len hals, be­hövt re­cept el­ler ett sju­kin­tyg ha­de det ock­så gått att skö­ta över te­le­fon­lin­jen. Vil­ka slags kräm­por är ut­ma­nan­de att skö­ta per te­le­fon?

– Ut­ma­ning­ar­na lig­ger in­te i det, sä­ger Mä­ki­nen, ut­ma­ning­en upp­står om man in­te lyss­nar.

– Vi mås­te lyss­na no­ga och vi mås­te va­ra er­far­na så att vi kan ute­slu­ta allt det som pa­ti­en­ten in­te har. Vi mås­te ock­så själ­va ta­la tyd­ligt, ef­tersom vi be­hand­lar folk per te­le­fon är det ex­tra vik­tigt. MÄ­KI­NEN un­der­stry­ker att en­dast er­far­na lä­ka­re och sjuk­skö­ta­re kan job­ba vid ett vir­tu­ellt sjuk­hus, för då den kli­nis­ka un­der­sök­ning­en ute­blir är kra­vet på att stäl­la rätt di­a­gnos via ute­slut­nings­me­to­der än­nu mer krä­van­de.

Själv har han job­bat sjut­ton år i häl­so­vår­den, och tret­ton år med att ut­bil­da lä­ka­re. Fle­ra i tea­met har en Me­hi­lä­i­nen-bak­grund, men Mä­ki­nen job­bar nu ute­slu­tan­de för det vir­tu­el­la sjuk­hu­set. Hans lä­kar­jobb be­står allt­så i att ge råd över te­le­fon.

– Var­je dag kom­mer det nå­got sam­tal på svens­ka ock­så. Och var­je vec­ka hän­der det att vi ber nå­gon pa­ti­ent be­stäl­la am­bu­lans, sä­ger Mä­ki­nen. MAN kun­de tro att pa­ti­en­ten i ett vir­tu­ellt sjuk­hus är den som be­hö­ver ett sju­kin­tyg el­ler som vill frå­ga om mind­re bles­sy­rer, men pa­ti­en­ter­nas till­stånd va­ri­e­rar liksom in­om häl­so­vår­den i stort. Rå­det per te­le­fon kan allt­så va­ra allt mel­lan just ”ring am­bu­lans di­rekt”, el­ler ”ta värk­me­di­cin och vi­la”, el­ler ”be­ställ tid för ett fysiskt mö­te hos en lä­ka­re på din lä­karsta­tion”.

– Det som vå­ra kun­der uppskattar är de får sin­nes­frid, då de ge­nast får råd om hur de ska gå vi­da­re, sä­ger Kristi­an Nygrén.

Al­la des­sa pa­ti­en­ter är allt­så kun­der i Lo­kalTa­pi­o­la. De har en häl­so­för­säk­ring el­ler sjuk­för­säk­ring som ger dem möj­lig­het att an­vän­da Lo­kalTa­pi­o­las häl­so­hjälp (en te­le­fon­råd­giv­ning som har fun­nits re­dan nå­got år) och det nya vir­tu­el­la sjuk­hu­set. HÄLSOFÖRSÄKRINGARNA är en starkt växande nisch för för­säk­rings­bo­la­gen. För­säk­ring­ar­na finns av många slag, har du en kro­nisk sjuk­dom be­ta­lar du mer, för­säk­rar du dig som ung och frisk är det bil­li­ga­re.

– Se­dan länge finns ju för­säk­ring­ar för till ex­em­pel döds­fall el­ler ar­betso­för­måga, sä­ger Nygrén och vi­sar ett ex­em­pel­fall på en 47-årig man som be­ta­lar knap­pa 500 eu­ro i året för en för­säk­ring som vid död­fall ger hans an­hö­ri­ga 150 000 eu­ro. El­ler om han be­ta­lar li­te mer på års­ni­vå och får 100 eu­ro i dag­pen­ning om han ska­dar sig så att han blir ar­betso­för­mögen.

– Un­der fjol­å­ret ska­pa­de vi en ny häl­so­för­säk­ring, som al­la obe­ro­en­de av ål­der el­ler häl­so­till­stånd kan ta, när det i re­gel har fun­nits en öv­re ål­ders­gräns för fri­vil­li­ga sjuk­för­säk­ring­ar. Vi kal­lar den frisk­tjäns­ten och i den in­går, förutom di­a­gnos­be­sök hos lä­ka­re, ock­så det vir­tu­el­la sjuk­hu­sets tjäns­ter.

Att det här är ti­dens me­lo­di vitt­nar bo­la­gets re­sul­tat om: Lo­kalTa­pi­o­la Syd­kus­tens per­son­för­säk­ring­ar öka­de sam­man­lagt med tio pro­cent ifjol och en tred­je­del av bo­la­gets kun­der har nu nå­gon form av sjuk­för­säk­ring.

Vi re­kry­te­rar he­la ti­den fler, men det är svårt. Det svåra är att vå­ra lä­ka­re mås­te ha väl­digt myc­ket er­fa­ren­het och de mås­te ha rätt at­ti­tyd. Al­la lä­ka­re in­ser in­te att det vik­ti­gas­te är att lyss­na på pa­ti­en­ten. Risto Mä­ki­nen, lä­ka­re på Lo­kalta­pi­o­las vir­tu­el­la sjuk­hus

HÄL­SA SÄL­JER BRA. Vd Kristi­an Nygrén vid Lo­kalTa­pi­o­la Syd­kus­ten no­te­rar ett stort kund­in­tres­se för häl­so­för­säk­ringa ar och tjäns­ter som be­rör hälsan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.