Ve­ri­tas tomt­köp avan­ce­rar

Tjäns­te­män och po­li­ti­ker i Åbo stad sy­na­de tom­ten vid Samp­palin­na som­mar­te­a­ter där Ve­ri­tas vill byg­ga nytt hu­vud­kon­tor.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457/ jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Tjäns­te­män och för­tro­en­de­val­da höll syn på tom­ten där Ve­ri­tas vill byg­ga nytt hu­vud­kon­tor.

På måndag näs­ta vec­ka tar Åbo stads ut­veck­lings­sek­tion ställ­ning till frå­gan om sta­den ska säl­ja tom­ten vid Paa­vo Nur­mis al­lé 3 till Pen­sions­för­säk­rings­bo­la­get Ve­ri­tas.

Ve­ri­tas vill byg­ga ett nytt hu­vud­kon­tor på tom­ten som i dag hyrs av stöd­för­e­ning­en för Samp­palin­na som­mar­te­a­ter.

Pla­ner­na har väckt mot­stånd hos för­e­ning­ens med­lem­mar och hos in­vå­nar­na i grann­ska­pet. PÅ MÅN­DA­GEN ord­na­des en syn på tom­ten där tjäns­te­män från sta­den och för­tro­en­de­val­da i sta­dens ut­veck­lings­sek­tion del­tog.

Ock­så mot­stån­dar­na var på plats för att hö­ra om pla­ner­na.

Av­sik­ten är att Åbo stad och Ve­ri­tas in­går ett för­av­tal om en för­sälj­ning av tom­ten som grän­sar till id­rottspar­ken.

Ve­ri­tas är be­redd att kö­pa tom­ten för 1,6 mil­jo­ner eu­ro för­ut­satt att sta­den gör en de­talj­pla­neänd­ring som tillå­ter att man byg­ger en af­färs- och kon­tors­fas­tig­het på tom­ten.

– Vi pro­te­ste­rar kraf­tigt mot de här pla­ner­na. Vi anser att tom­ten ska för­bli en park, sä­ger He­ik­ki San­ka­ri, verk­sam­hets­le­da­re i stöd­för­e­ning­en för Samp­palin­na som­mar­te­a­ter. FÖR­E­NING­EN ÄR vil­lig att kö­pa tom­ten.

– Vi har läm­nat in ett an­bud på knappt 1,6 mil­jo­ner eu­ro till sta­den. Får vi kö­pa tom­ten tän­ker vi fö­re­slå att man in­rät­tar en körs­bärspark med en am­fi­te­a­ter. Och par­ken ska va­ra öp­pen för al­la, sä­ger San­ka­ri.

För­e­ning­en anser att ett ny­byg­ge på tom­ten för­stör mil­jön och för­svå­rar som­mar­te­a­terns verk­sam­het.

En­ligt de ur­sprung­li­ga pla­ner­na skul­le bygg­na­den bloc­ke­ra som­mar­te­a­terns in­fart och bil­jett­för­sälj­ning.

Men nu har Ve­ri­tas i sam­ar­be­te med ar­ki­tekt­by­rån Schau­man Ar­ki­tek­ter pre­sen­te­rat en mo­di­fi­e­rad ver­sion av bygg­pla­ner­na där bygg­na­den pla­ce­rats läng­re ner mot ån på tom­ten. Det gör att den in­te bloc­ke­rar in­far­ten till som­mar­te­a­tern. MEN OCK­SÅ IN­VÅ­NAR­NA i grann­ska­pet pro­te­ste­rar mot pla­ner­na. In­vå­nar­för­e­ning­en Martin­ran­ta­seu­ra har sänt en skri­vel­se till för­tro­en­de­val­da och sta­dens led­ning där de mot­sät­ter sig en för­sälj­ning och att tom­ten be­byggs.

För­e­ning­en som har 400 med­lem­mar hör till de störs­ta stads­dels­för­e­ning­ar­na i Åbo.

– Vi vill att tom­ten ska be­va­ras som park och att som­mar­te­a­terns verk­sam­het tryg­gas, sä­ger in­vå­nar­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Sir­pa Kum­lan­der.

– Tillå­ter sta­den ett ny­byg­ge på tom­ten kom­mer vi att be­svä­ra oss så långt det ba­ra är möj­ligt.

Vi­ce­ord­fö­ran­de Mark­ku Ah­ti vill in­te ta ställ­ning till even­tu­el­la be­svär i det här ske­det, men sä­ger att tom­ten in­te är lämp­lig för ett ny­byg­ge.

– Vi har ing­et emot att Ve­ri­tas byg­ger nytt kon­tor i cent­rum, det är ett bätt­re al­ter­na­tiv än att de flyt­tar bort från cent­rum. Men vi anser att tom­ten vid som­mar­te­a­tern in­te pas­sar för ett ny­byg­ge. Den ska be­va­ras som park. Sta­den har and­ra tom­ter i cent­rum som man kan byg­ga på, sä­ger Ah­ti.

Sek­tio­nens ord­fö­ran­de To­ni Eklund (SDP) tyc­ker att det är bra att man för en öp­pen dis­kus­sion kring pla­ner­na.

– Det är vik­tigt att det finns till­räck­ligt med in­for­ma­tion som grund för be­sluts­fat­tan­det, sä­ger han. MED­LEM­MAR­NA I SEK­TIO­NEN ef­ter­lys­te ock­så me­ra in­for­ma­tion i frå­gan in­för näs­ta vec­kas mö­te.

– Den se­nas­te ver­sio­nen av pla­nen ver­kar in­te helt omöj­lig. Men vi mås­te få me­ra in­for­ma­tion så att vi kan få en hel­hets­upp­fatt­ning över lä­get in­nan vi kan fat­ta ett be­slut, sä­ger Mi­kae­la Sun­dqvist (De Grö­na)

Ve­ri­tas ha­de ing­en re­pre­sen­tant på plats un­der sy­nen.

Fas­tig­hets­di­rek­tör Peter Karls­son anser att det räc­ker med ar­ki­tekt­by­rån var på plats och re­dogjor­de för pla­ner­na.

– Ar­ki­tekt­by­rån re­pre­sen­te­rar ju oss. Vi hop­pas ock­så kun­na fö­ra en kon­struk­tion dis­kus­sion med al­la par­ter kring pla­ner­na, sä­ger Karls­son.

JAN-OLE ED­BERG

SYN. Tjäns­te­män och för­tro­en­de­val­da i Åbo stad sy­nar pla­ner­na för tom­ten där Samp­palin­na som­mar­te­a­ter ver­kar. När­mast ka­me­ran fr. v. To­ni Eklund, Mikael Mi­ikko­la och Hen­ri To­i­vari.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.