Prin­cess måste­på doc­ki­gen

Far­ty­get är ur tra­fik i fle­ra da­gar till följd av ett tek­niskt fel. Tal­link Sil­ja hop­pas att far­ty­get kan sät­tas i tra­fik igen på lör­dag.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457/ jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Bal­tic Prin­cess tek­nis­ka pro­blem fort­sät­ter. Far­ty­get är ur tra­fik fram till fredag.

Tal­link Sil­ja har tving­ats an­nul­le­ra Bal­tic Prin­cess al­la kvälls­av­gång­ar från Åbo till Stock­holm fram till fredag.

Då hop­pas man att det tek­nis­ka fel som far­ty­get drab­bats av ska va­ra re­pa­re­rat.

– Man har in­te lyc­kats re­pa­re­ra felet. Det betyder att far­ty­get mås­te doc­kas på nytt, sä­ger Tal­link Sil­jas kom­mu­ni­ka­tions­chef Ma­ri­ka Nöjd.

Bo­la­get sö­ker nu ett lämp­ligt varv för att få felet åt­gär­dat så snabbt som möj­ligt

. MÅLETÄRATT man ska kun­na sät­ta far­ty­get i tra­fik igen på lör­dag.

Pas­sa­ge­rar­far­ty­get har stått i Åbo hamn se­dan sön­dag kväll då det tek­nis­ka felet gjor­de att man in­te kun­de star­ta mot Stock­holm som pla­ne­rat.

Bal­tic Prin­cess har le­gat två må­na­der på dock i Gdansk där far­ty­get re­no­ve­rats och fått nya väx­ellå­dor.

På tors­dag för­ra vec­kan åter­gick hon i tra­fik på rut­ten Åbo–Stock­holm. Far­ty­get hann va­ra i tra­fik en­dast någ­ra dygn in­nan hon drab­ba­des av ett tek­niskt fel. EN­LIGT NÖJD FINNS felet in­te i väx­ellå­dor­na.

– Felet har lo­ka­li­se­rats men det är in­te väx­ellå­dor­na. Det hand­lar om and­ra tek­nis­ka lös­ning­ar som gjorts i sam­band med dock­ning­en och som in­te fun­ge­rar, sä­ger hon.

Nöjd har i det här ske­det inga ex­ak­ta­re upp­gif­ter om hur­dant fel det hand­lar om.

Cir­ka 1000 re­se­nä­rer blev strand­sat­ta då pas­sa­ge­rar­far­ty­get tvinga- des stan­na i Åbo på sön­dags­kväl­len.

Än­nu på måndag för­mid­dag lev­de man i den för­hopp­ning­en att felet kun­de re­pa­re­ras och att Bal­tic Prin­cess skul­le av­gå till Stock­holm på kväl­len som pla­ne­rat. Men så gick det in­te.

– Det här är verk­li­gen trå­kigt, vi be­kla­gar det som hänt, sä­ger Nöjd. HUR MÅNGA RE­SE­NÄ­RER som be­rörs av vec­kans in­hi­be­ra­de av­gång­ar är i nu­lä­get oklart.

Nöjd sä­ger att al­la som bo­kat resa med far­ty­get kom­mer att kon­tak­tas och er­bju­das and­ra re­se­al­ter­na­tiv. Man kan ock­så an­nul­le­ra re­san.

Man kan ock­så kon­tak­ta bo­la­get på te­le­fon­num­ret 09-887 53121.

– Ty­värr har Te­lia för till­fäl­let ett av­brott på si­na lin­jer som gör att man in­te kom­mer fram per te­le­fon, felet re­pa­re­ras som bäst. Det går ock­så att kon­tak­ta oss via vår chattjänst, sä­ger Nöjd.

KIM LUND

UR TRA­FIK IGEN. Bal­tic Prin­cess av­gång­ar från Åbo är an­nul­le­ra­de fram till fredag till följd av ett tek­niskt fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.