Äldre­vård igen upp i Ki­mi­to­öns full­mäk­ti­ge – nu dis­ku­te­ra­des hur pro­ces­sen gått till

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mo­ni­ca Sand­berg 040-5828276/ mo­ni­ca.sand­berg@au­me­dia.fi

Tan­ken att be­gä­ra ett an­bud på Ki­mi­to­öns äldre­bo­en­den Al­ma­och Han­na­hem­met kom­men­te­ra­des vid full­mäk­ti­ge i går, i sam­band med Äldre­rå­dets ini­ti­a­tiv om att Alma- och Han­na­hem­men in­te bor­de säl­jas ut­an äldre­vår­den hål­las kvar i kom­mu­nal re­gi.

Först ena­des full­mäk­ti­ge om att ta ini­ti­a­ti­vet till be­hand­ling trots att det in­te be­retts i kom­mun­sty­rel­sen. Se­dan, på för­slag av Tomy Wass (VF) och med ett tillägg av Jan-Erik Ene­stam (SFP), kon­sta­te­ra­des att en kon­ti­nu­er­lig di­a­log bör fö­ras med Äldre­rå­det. Ka­le­vi Kal­lo­nen (C) sa­de att han om­fat­tar Äldre­rå­dets åsikt att äldre­bo­en­de­na in­te ska säl­jas till börs­bo­la­gen me­dan Ene­stam und­ra­de över att man ut­tryc­ker sig som om nå­got be­slut re­dan vore fat­tat, trots att det en­da som har hänt är att en ar­bets­grupp har frå­gat pri­va­ta ak­tö­rer vad de skul­le va­ra vil­li­ga att be­ta­la, om kom­mu­nen skul­le be­slu­ta sig för att säl­ja.

– Ing­en vill an­nat än ha god vård, men det blir in­te me­ra ut­an mind­re peng­ar se­dan då land­skaps­re­for­men kom­mer, var­na­de Ene­stam.

Förutom att Äldre­rå­det i hös­tas ut­tryck­te sin åsikt i frå­gan så sam­la­des ock­så 2000 namn in för fort­satt kom­mu­nal äldre­vård med bland an­nat Alma- och Han­na­hem­men i bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.