Ki­mi­to­ön be­hö­ver ut­om­stå­en­de ex­pert för att re­da ut ju­ri­di­ken

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mo­ni­ca Fors­sell

Hur Ki­mi­to­öns kom­mun nu i prak­ti­ken går vi­da­re med frå­gan om äldre­omsor­gen och an­bu­den som man vill ha in på Al­ma­hem­met och Han­na­hem­met är oklart.

En­ligt kom­mun­di­rek­tör An­ne­li Pah­ta mås­te man ta till ut­om­stå­en- de ex­per­tis för att re­da ut tågord­ning­en. DET SOM BLAND an­nat gör frå­gan kom­pli­ce­rad är att den hel­het som be­rörs av an­buds­be­gä­ran in­te ba­ra gäl­ler själ­va vård­fas­tig­he­ter­na ut­an ock­så verk­sam­he­ten och köp av ser­vice.

Om ock­så verk­sam­he­ten säljs för­bin­der sig kom­mu­nen näm­li­gen in­di­rekt att sam­ti­digt bör­ja kö­pa ser­vicen av de pri­va­ta vård­fö­re­ta­gen. Frå­gan är då om det i så fall mås­te göras en of­fent­lig upp­hand­ling så att al­la som even­tu­ellt är in­tres­se­ra­de av ett kon­trakt med kom­mu­nen, be­hand­las li­ka. VID KOMMUNFÖRBUNDETS råd­giv­nings­en­het för of­fent­lig upp­hand­ling för­kla­rar ju­rist Jonna Törn­roos att det för Ki­mi­to­öns del ver­kar hand­la om ett blan­dat av­tal­sar­range­mang där för­sälj­ning­en av fas­tig­he­ter­na och över­lå­tel­sen av verk­sam­he­ten in­te mås­te kon­kur­rens­ut­sät­tas me­dan kö­pet av ser­vice bor­de kon­kur­rens­ut­sät­tas.

Det här in­ne­bär i Ki­mi­to­öns fall att man (Lag om upp­hand­ling och of­fent­lig kon­ces­sion §7) mås­te av­gö­ra vad som är hu­vud­syf­tet med för­sälj­ning­en. – Om hu­vud­syf­tet är att skaf­fa tjäns­ter­na åt kom­mu­nen mås­te upp­hand­lings­la­gen tilläm­pas, sä­ger Törn­roos.

Upp­hand­lings­frå­gan be­stäm­mer än­då in­te al­le­na tågord­ning­en ut­an är ba­ra en del av hel­he­ten.

– Ock­så fas­tig­hets­för­sälj­ning­en ska föl­ja vis­sa reg­ler, det vill sä­ga reg­ler­na om stat­ligt stöd en­ligt vil­ka kom­mu­nen kan ut­re­da mark­nads­vär­det med en of­fer­trun­da samt att över­lå­tel­se av rö­rel­se ska ske med be­ak­tan­de av ar­bets­rät­tens reg­ler. HURUVI­DA frå­gan om den an­buds­be­gä­ran som den par­la­men­ta­ris­ka ar­bets­grup­pen samt full­mäk­ti­ges grup­pord­fö­ran­de vill att kom­mun­di­rek­tö­ren ska gö­ra, än­nu bor­de be­hand­las av kom­mun­sty­rel­sen är ock­så oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.