Unga påverkare fick pra­ta med re­ge­rings­che­fen

Asylpolitiken och ut­bild­ning­en på agen­dan då Åbounga fick sä­ga sitt.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Fred­rik Hägg­man 050-3399547/ fred­rik.hagg­man@au­me­dia.fi

Un­der stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­läs Åbo­be­sök i går stod en dis­kus­sions­träff med del­ta­gar­na i Egent­li­ga För­bunds på­ver­kar­sko­la på sche­mat.

På­ver­kar­sko­lan är ett pro­jekt som för sam­man sam­hälls­in­tres­se­ra­de gym­na­sie-, yr­kes­hög­sko­le- och hög­sko­lestu­de­ran­de. MÅNGAVILLE hö­ra stats­mi­nis­terns åsikt i ut­bild­nings­frå­gor, och he­la dis­kus­sio­nen in­led­des med en frå­ga om av­gifts­fri ut­bild­ning på and­ra sta­di­et. Ären­det har ak­tu­a­li­se­rats ge­nom ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv som sam­lat över 50 000 un­der­skrif­ter.

–Det är ett av de bätt­re med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­ven den se­nas­te ti­den, tyck­te stats­mi­nis­tern som ställ­de sig till po­si­tiv till att frå­gan tas upp till be­hand­ling, ut­an att lo­va nåt kon­kret. SI­PI­LÄ FRAMHÄVDE ock­så att det är av yt­ters­ta vikt att man fun­de­rar över hur ut­bild­ning­en ska ord­nas i fram­ti­den.

– Sam­häl­let för­änd­ras i allt snab­ba­re takt, och för att kla­ra sig mås­te ut­bild­ning­en föl­ja ar­bets­mark­na­dens för­änd­ring­ar. Al­la bor­de ock­så fort­sätt­nings­vis ha en stark all­män­bild­ning, som man sen kan byg­ga på. Till ex­em­pel kun­de man de­la upp ut­bild­ning­en i fle­ra kor­ta­re mo­du­ler som man tar i oli­ka ske­den av li­vet.

Han tog sin egen kar­riär som ex­em­pel – med jäm­na mel­lan­rum har han bytt yr­kes­ba­na. Ut­bild­ning­en ska allt mer stö­da så kal­lat livs­långt lä­ran­de.

Fram­ti­den var på tal ock­så i frå­ga om Cen­terns fram­tid. Kan lands­bygdspar­ti­et Cen­tern över­le­va i ett allt mer ur­ba­ni­se­rat Fin­land, und­ra­de en del­ta­ga­re. Si­pi­lä höll fast vid att Cen­terns vär­de­grund är re­le­vant ock­så i fram­ti­den. STATS­MI­NIS­TERNS TILL en bör­jan skämt­sam­ma ton blev all­var­li­ga­re då asylpolitiken kom på tal.

En frå­ga ställ­des om Si­pi­läs syn på Mi­gra­tions­ver­kets stånd­punkt att fal­let med asyl­sö­kan­de Ali, som dö­da­des i Irak ef­ter ne­ga­tivt asyl­be­sked, var en en­skild hän­del­se som in­te på­ver­kar prax­is.

–Asyl­be­hand­ling­en är en opo­li­tisk pro­cess och jag har fullt för­tro­en­de för Mi­gra­tions­ver­ket, vars rikt­lin­jer är upp­gjor­da i en­lig­het med övri­ga län­der in­om EU. Hös­ten 2015 kom näs­tan 32 000 asyl­sö­kan­de till Fin­land, vil­ket sat­te oer­hörd press på dem som job­ba­de där. Nu har lä­get på Mi­gra­tions­ver­ket sta­bi­li­se­rats.

In­vand­ring­en till Fin­land togs fas­ta på av en an­nan del­ta­ga­re, som und­ra­de om in­te Fin­land be­hö­ver mer in­flyt­ta­re för att kla­ra den ne­ga­ti­va be­folk­nings­ut­veck­ling­en.

–Fin­land be­hö­ver kon­trol­le­rad in­vand­ring, men det är nog ing­en som vill till­ba­ka till si­tu­a­tio­nen hös­ten 2015, sa Si­pi­lä. MAR­KO IKÄ­VAL­KO, Lin­nea Ee­ro­la och Mat­ti He­ik­ki­lä, del­ta­ga­re i på­ver­kar­sko­lan, tyck­te att stats­mi­nis­tern var mer av­slapp­nad än vän­tat.

–Det jag mest vil­le ve­ta var hur han är som per­son. I ny­he­ter­na ver­kar han ju rätt stel, men det var han in­te alls idag, be­rät­tar He­ik­ki­lä.

He­ik­ki­lä frå­ga­de Si­pi­lä om hans syn på mäng­den da­ta­tek­nik i un­der­vis­ning­en. Att ele­ver­na in­te tyc­ker att de lär sig till­räck­ligt kom som en över­rask­ning för stats­mi­nis­tern.

–Han ha­de fle­ra bra po­äng­er, tyck­te Ee­ro­la som frå­gat om Si­pi­läs syn på all­män värn­plikt för bå­da kö­nen –vil­ket han in­te tyck­te be­hövs.

FRAM­TI­DA PÅVERKARE. Mat­ti He­ik­ki­lä, Mar­ko Ikä­val­ko och Lin­nea Ee­ro­la tyck­te det var in­tres­sant att be­trak­ta hur Si­pi­lä för fram si­na åsik­ter in­för publik. FRED­RIK HÄGG­MAN

UTFRÅGNING. Stats­mi­nis­tern fick sva­ra på frå­gor om värn­plikt, ut­bild­ning och asyl­po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.