Ki­mi­to­öns för­sam­ling sat­sar på mat­hjälp

Nu de­las mat­kas­sar ut var­je fredag i Dals­bruk. Snart på för­sök i Ki­mi­to.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Kaf­fe, ka­ka och smör­gås. En stunds säll­skap. Se­dan en kas­se fylld med mat då man går hem.

Det var dags­pro­gram­met i fre­dags för någ­ra som be­sök­te Fri­tids­går­den i Dals­bruk. Hu­set hör till Ki­mi­to­öns för­sam­ling som se­dan års­skif­tet var­je fredag har de­lat ut mat­kas­sar här, och ord­nat med kaf­fe och ibland mat för dem som tit­tar in. HJÄLPBEHOV FINNS, det vitt­nar många om. En fredag ny­li­gen vil­le 29 per­so­ner ha en mat­kas­se. Men trös­keln är hög, lång­t­i­från al­la som skul­le be­hö­va li­te hjälp vill kom­ma. Och av dem som kom­mer är det någ­ra som in­te alls vill sä­ga nå­got. MEN KAJ-ERIK LIND­BLOM sä­ger som det är – pen­sio­ner­na är skam­löst lå­ga, och allt blir he­la ti­den dy­ra­re.

– Sa­ker och ting är in­te riktigt så ord­na­de som de bor­de, sä­ger han me­dan han dric­ker kaf­fe. Se­dan får han en kas­se fylld med bå­de färskoch frysva­ror. DI­A­KON SOL­VEIG BJÖRKLUNDSJÖHOLM har på mor­go­nen kört runt mel­lan tre bu­ti­ker, som bi­drar med va­ror där sista för­sälj­nings­da­gen är på gång.

– I vis­sa fall kan den ha gått ut da­gen in­nan vi får va­ror­na. Det på­pe­kar vi och sä­ger att man tar va­ror­na på egen risk, sä­ger hon. MEN HIT­TILLS har ing­en kla­gat, tvärtom. Och me­ning­en är att un­der vå­ren in­fö­ra ett lik­nan­de sy­stem i Ki­mi­to, så att hjälp­be­hö­van­de där kan kom­ma en viss dag, få en kopp kaf­fe och se­dan kas­sen fylld med mat­va­ror. TI­DI­GA­RE KÖR­DE för­sam­ling­ens an­ställ­da hem va­ror till dem som be­höv­de hjälp i Dals­brukstrak­ten, och så görs fort­fa­ran­de i Ki­mi­to. Men ge­nom att ha en viss dag som sam­lings­punkt så un­der­lät­tas ar­be­tet för för­sam­ling­ens an­ställ­da, och de som vill kan få li­te so­ci­al sam­va­ro då de häm­tar mat­kas­sen.

För mat­hjäl­pen i Dals­bruk står Saf­fä­ren i Ki­mi­to, K-af­fä­ren i Gen­bö­le och K-af­fä­ren i Dals­bruk, förutom EU som senast i hös­tas sän­de mat­hjälp till Fin­land. Ock­så den de­las ut.

– Det är torr­skaff­ning så som ma­ka­ro­ner och kon­ser­ver så håll­bar­he­ten är ing­et pro­blem, men EU-ma­ten kom­mer in­te att räc­ka tills vi får näs­ta sänd­ning i höst, sä­ger Mart­ti Holmström. HAN JOB­BA­DE IDE­ELLT in­om tred­je sek­torn i Vill­man­strand men flyt­ta­de för någ­ra år se­dan till Dals­bruk och tänk­te fort­sät­ta job­ba med rit­ning­ar för ener­gi­lös­ning­ar. Se­dan drab­ba­des han av ohäl­sa och mås­te slu­ta sitt ar­be­te. Men han är i så bra skick att han kan hjäl­pa med ut­del­ning­en av mat.

– Man gör vad man kan. Och det är ju synd att myc­ket mat går till spil­lo. Of­ta hör man från and­ra or­ter att det finns me­ra bröd än vad som går åt ens in­om mat­hjäl­pen. Det ba­kas väl så myc­ket ef­tersom det an­ses att det ab­so­lut in­te får ta slut på hyl­lor­na, sä­ger Holmström. SÅ HJÄL­PER HAN en ung man att fyl­la kas­sen från ett stort frys­skåp. Man­nen bor en­sam, blir snart ar­bets­lös och är upp­rik­tigt glad över det han får.

– Det här hjäl­per många da­gar, sä­ger han, men vill in­te bli in­ter­vju­ad.

Förutom av för­sam­ling­ens an­ställ­da sköts mat­hjäl­pen av fri­vil­li­ga, och i Dals­bruk hjäl­per kom­mu­nens ung­doms­verk­stad till med kaf­fe­ser­ve­ring­en.

Mat­hjäl­pen är i gång i Dals­bruk kloc­kan 10-12 var­je fredag (men in­te lång­fre­da­gen) till mid­som­mar. Ef­ter det kör för­sam­ling­ens an­ställ­da ut mat­hjälp en­ligt be­hov.

Då mat­hjälp star­tas i Ki­mi­to görs det först på för­sök en gång per månad.

Det här hjäl­per många da­gar. Ung man som tar emot mat­hjälp i Dals­bruk

hjäl­pa till vid ma­tut­del­ning­en. TRIVS. Ei­ja Falck uppskattar en stunds prat vid kaf­fe­bor­det.

FÖR­BE­RE­DER. Fr.v. di­a­kon Sol­veig Björ­klund-Sjö­holm och fri­vil­lig­ar­be­tar­na Rit­va Hir­si­kor­pi och Christi­na MIl­ler för­be­re­der fre­da­gens mat­hjälps­ut­del­ning

HIT­TILLS TILL­RÄCK­LIGT. Den mat som finns att de­la ut har hit­tills räckt till för dem som kom­mer till för­sam­ling­ens ut­del­ning i Dals­bruk.

BÅ­DE FÄRSKT OCH FRYST. Mart­ti Holmström är glad över att kun­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.