Pihla­jalin­na köp­te vård­fö­re­tag med åbo­ländskt in­tres­se

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

FÖRETAGSKÖP. Vård­fö­re­ta­get Pihla­jalin­na fort­sät­ter växa på ett sätt som har be­ty­del­se för Åbo och Åbo­land.

I de­cem­ber i fjol köp­te Pihla­jalin­na, som har sin hem­ort i Tam­mer­fors, Par­gas lä­kar­cen­tral av Skär­gårds­dok­torn Ab.

Nu kö­per Pihla­jalin­na vård­fö­re­ta­get Docta­gon, som har lä­kar­cen­tra­ler i Åbo och Helsing­fors.

Docta­gon, som spe­ci­a­li­se­rat sig på digitala vård­tjäns­ter, har ock­så va­rit ak­tivt med i dis­kus­sio­ner­na om ett åbo­ländskt vård­bo­lag. I maj i fjol sa Docta­gons vd Ste­fan Wen­tjär­vi till ÅU att man vill va­ra med och sä­ker­stäl­la den svens­ka vår­den i Åbo­land.

Docta­gon har ock­så del­ta­git ak­tivt i na­tio­nel­la dis­kus­sio­ner om hur vår­den på svens­ka ska skö­tas ef­ter so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men.

I ett press­med­de­lan­de konstaterar även Pihla­jalin­na att ”Docta­gon är en be­ty­dan­de ak­tör i två­språ­ki­ga kom­mu­ner”.

Pihla­jalin­na har 80 lä­kar­cen­tra­ler runt om i lan­det, ock­så i Åbo, och 4 800 an­ställ­da.

Vård­bo­la­get är börsno­te­rat och ha­de i fjol en om­sätt­ning på 424 mil­jo­ner eu­ro. Docta­gons om­sätt­ning var i fjol 17 mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.