Pend­lings­bus­sar­na till bil­fa­bri­ken i Nys­tad kan fort­sät­ta

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

KOL­LEK­TIV­TRA­FIK. De som job­bar på bil­fa­bri­ken i Nys­tad kan ock­så i fort­sätt­ning­en åka rakt till fa­brikspor­ten med buss.

Bus­s­tra­fi­ken är ett sam­ar­be­te mel­lan NTM-cen­tra­len, Val­met Au­to­mo­ti­ve och Åbo stad, och par­ter­na har nu kom­mit över­ens om att tra­fi­ken fort­sät­ter ef­ter det förs­ta te­stå­ret.

Bus­sar­na har va­rit mer po­pu­lä­ra än vän­tat och där­för har tu­rer­na körts med två bus­sar istäl­let för en. Un­der prov­pe­ri­o­dens sex förs­ta må­na­der gjor­des 45 000 buss­re­sor. Lin­jen kan an­vän­das av vem som helst, men ma­jo­ri­te­ten av re­se­nä­rer­na är an­ställ­da vid Val­met Au­to­mo­ti­ve.

Val­met Au­to­mo­ti­ve med­de­la­de i feb­ru­a­ri att de re­kry­te­rar 1 000 nya ar­bets­ta­ga­re un­der 2018. NTM-cen­tra­len och Val­met Au­to­mo­ti­ve för­be­re­der sig för att ef­ter­frå­gan ska fort­sät­ta växa. Det lång­sik­ti­ga må­let är att en pri­vat ak­tör ska vil­ja ta över tra­fi­ken ut­an in­bland­ning av Val­met el­ler den of­fent­li­ga sek­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.